Regler

All verksamhet inom strålsäkerhetsområdet omfattas av olika nivåer av regler som utformas både internationellt och nationellt. I detta avsnitt beskrivs de olika regelnivåerna och Strålsäkerhetsmyndighetens arbete med dessa regler. Här finns myndighetens föreskrifter och länkar till andra författningar inom strålsäkerhetsområdet.

Fördrag

Fördraget om EU, Funktionsfördraget och Euratomfördraget är bindande avtal mellan länder.

Funktionsfördraget och Fördraget om EU anger:

  • EU:s mål
  • vilka regler som gäller för EU-institutionerna
  • hur beslut ska fattas
  • förhållandet mellan EU och medlemsländerna.

Euratomfördraget bidrar till ett gemensamt utnyttjande av kunskap, infrastruktur och finansiering på kärnenergiområdet. Fördraget ska garantera en trygg kärnenergiförsörjning.

Direktiv

Ett EU- eller Euratomdirektiv har som mål att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning. Direktivet anger vilka mål medlemsländerna ska uppnå. Ett direktiv är inte direkt tillämpligt, utan måste genomföras inom ramen för det svenska regelverket. Under vissa speciella förutsättningar kan ett direktiv gälla direkt som svensk lagstiftning, så kallad direkt effekt.

EU-förordningar

Förordningar som har beslutats inom EU gäller direkt och ska tillämpas på samma sätt som svensk lagstiftning av verksamhetsutövare och myndigheter. Reglerna kompletteras vid behov av straffbestämmelser i svensk lag.

Lagar

De viktigaste reglerna inom strålsäkerhetsområdet finns i strålskyddslagen (2018:396), lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och miljöbalken. I lagarna, som är beslutade av riksdagen, finns bemyndiganden till regeringen, eller till den myndighet som regeringen bestämmer, att besluta om ytter­ligare föreskrifter (regler) inom området.

Förordningar

Regeringens föreskrifter finns i förordningar. Inom strålsäkerhetsområdet är det framförallt i strålskydds­förordningen (2018:506) och förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet som de viktigaste reglerna finns. Strålsäkerhetsmyndighetens uppdrag regleras i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten. I förordningarna finns flera olika bemyndiganden till Strålsäkerhetsmyndigheten att besluta om föreskrifter.

Föreskrifter

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat om föreskrifter för olika verksamheter med strålning och kärntekniska verksamheter. Föreskrifterna är bindande och det är straffbelagt att bryta mot reglerna i föreskrifterna.

En stor del av innehållet i föreskrifterna bygger på internationella regleringar och rekommendationer via till exempel EU/Euratom, Internationella atomenergiorganet (IAEA) och Internationella strålskydds­kommissionen (ICRP).

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra sina föreskrifter.  I det förbättringsarbetet tillvaratas erfarenheter från myndig­hetens tillsynsarbete liksom de synpunkter som inhämtas från verksamhetsutövarna.

Allmänna råd

Strålsäkerhets­myndigheten har också beslutat om allmänna råd till en del av föreskrifterna. De allmänna råden innehåller myndighetens rekommendationer för hur reglerna bör tillämpas, men är inte bindande.

Vägledningar

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar också med att ta fram vägledningar till föreskrifterna där reglernas innehåll utvecklas med bland annat bakgrundsredovisningar, kopplingar till andra bestämmelser och exempel.