Hantering av allmänna handlingar

Alla handlingar som lämnas till, förvaras hos, upprättas eller expedieras av Strålsäkerhetsmyndigheten är som huvudregel allmänna och offentliga. Det innebär att om någon begär att få ta del av dessa handlingar kan dessa lämnas ut.

Vill du ta del av allmänna handlingar ber vi dig kontakta myndighetens registratur.

För vissa typer av uppgifter kan sekretess gälla och då lämnar myndigheten inte ut dessa. Vanliga skäl för sekretess är – om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs – uppgifter som rör den enskildes affärsverksamhet eller uppgifter som rör säkerhets- och bevakningsåtgärder för att skydda radioaktiva ämnen vid en verksamhet.

Vid varje begäran om utlämnade av handlingar, som kan innehålla sådana uppgifter som nämnts ovan, lämnas dessa således ut endast om det kan ske utan att den enskilde kan antas lida skada. I annat fall omfattas uppgifterna av sekretess och lämnas därmed inte ut. Bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet finns i tryckfrihetsförordningen och om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).