Översyn av våra föreskrifter

Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag med förordning och nya föreskrifter i kraft. Den nya lagen, förordningen och föreskrifterna genomför tillsammans EU:s strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom).

År 2008 bildades Strålsäkerhetsmyndigheten genom en sammanläggning av de dåvarande myndigheterna Statens kärnkraftinspektion (SKI) och Statens strålskyddsinstitut (SSI). Vid sammanläggningen överfördes de tidigare myndigheternas föreskrifter till den nya Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS). Utöver rent redaktionella ändringar gjordes inte någon översyn eller mer omfattande omarbetning av föreskrifterna vid sammanläggningen.

EU-direktiv ska överföras till nationell lagstiftning

2013 och 2014 beslutade EU:s ministerråd om ett nytt strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom) och ett ändrat kärnsäkerhetsdirektiv (2014/87/Euratom). Bestämmelserna i direktiven måste överföras till nationell lagstiftning.

Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag i kraft, tillsammans med en ny förordning och nya föreskrifter. Den nya lagen, förordningen och föreskrifterna genomför tillsammans EU:s strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom).

Vissa verksamheter är anmälningspliktiga och omfattas av bestämmelser (SSMFS 2018:2) för anmälningspliktiga verksamheter med joniserande strålning. Vissa verksamheter med strålning har fortsatt tillståndplikt.

Mer enhetliga och heltäckande föreskrifter

I februari 2012 granskade det internationella atomenergiorganet IAEA, genom en så kallad Integrated Regulatory Review Service (IRRS), hur strålsäkerhetsarbetet styrs, regleras och följs upp i Sverige. Som en följd av denna granskning rekommenderades Strålsäkerhetsmyndigheten bland annat att utarbeta en enhetlig och mer heltäckande uppsättning av föreskrifter och allmänna råd i myndighetens författningssamling. Sedan pågår 2013 en översyn av hela Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS).

Målen för översynen är att ta fram en överskådlig författningssamling med tydligt utformade föreskrifter som

  • ger god förutsägbarhet om vad som gäller för olika strålsäkerhetsaspekter och i olika verksamhetsskeden
  • bidrar till en ständig utveckling av strålsäkerheten och på ett ändamålsenligt sätt stödjer myndighetens tillsyn.

Kontaktpersoner

Lars Skånberg: Grundläggande strålsäkerhetsregler och föreskrifter om strålsäkerhet i kärnkraftsreaktorer och andra kärntekniska anläggningar. 

Anders Frank: Föreskrifter om strålsäkerhet i hälso-, sjuk- och tandvård samt vid användning av strålning inom industri.