Översyn av våra föreskrifter

EU:s ministerråd beslutade 2013 och 2014 om ett nytt strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom) och ett ändrat kärnsäkerhetsdirektiv (2014/87/Euratom). Den 1 augusti 2017 ändrades kärnteknik­lagen och vissa av Strål­säker­hets­myndig­hetens föreskrifter, för att genomföra det ändrade kärnsäkerhetsdirektivet. Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag med förordning och nya föreskrifter i kraft, som tillsammans genomför strålskyddsdirektivet. Arbetet med en ny kärntekniklag med förordning och nya föreskrifter, som ytterligare tydliggör genomförandet av EU:s kärnsäkerhetsdirektiv, pågår.

Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag i kraft, tillsammans med en ny förordning och nya föreskrifter. Den nya lagen, förordningen och föreskrifterna genomför tillsammans EU:s strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom).

Vissa verksamheter är i enlighet med det nya regelverket anmälningspliktiga och omfattas av bestämmelser (SSMFS 2018:2) för anmälningspliktiga verksamheter med joniserande strålning. Vissa verksamheter med strålning har tillståndsplikt.

Ny kärntekniklag och -förordning

Våren 2019 presenterade Kärntekniklagutredningen betänkandet Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar (SOU 2019:16) för regeringen. Utredningen föreslår en ny kärntekniklag och kärnteknikförordning som bland annat tydliggör genomförandet av EU:s kärnsäkerhetsdirektiv (2014/87/Euratom). Regeringen skickade ut betänkandet på remiss och Strålsäkerhetsmyndigheten är en av flera remissinstanser. I september 2019 lämnade vi vårt remissyttrande, i vilket vi tillstyrker en ny kärntekniklag samt lämnar några förslag till ändringar. Ett författningsförslag till en ny kärntekniklag ska läggas fram av regeringen.

Mer enhetliga och heltäckande föreskrifter

År 2008 bildades Strålsäkerhetsmyndigheten genom en sammanläggning av de dåvarande myndigheterna Statens kärnkraftinspektion (SKI) och Statens strålskyddsinstitut (SSI). Vid sammanläggningen överfördes de tidigare myndigheternas föreskrifter till den nya Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS). Utöver rent redaktionella ändringar gjordes inte någon översyn eller mer omfattande omarbetning av föreskrifterna vid sammanläggningen.

I februari 2012 granskade det internationella atomenergiorganet IAEA, genom en så kallad Integrated Regulatory Review Service (IRRS), hur strålsäkerhetsarbetet styrs, regleras och följs upp i Sverige. Som en följd av denna granskning rekommenderades Strålsäkerhetsmyndigheten bland annat att utarbeta en enhetlig och mer heltäckande uppsättning av föreskrifter och allmänna råd i myndighetens författningssamling. Sedan pågår 2013 en översyn av hela Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS).

Målen för översynen är att ta fram en överskådlig författningssamling med tydligt utformade föreskrifter som

  • ger god förutsägbarhet om vad som gäller för olika strålsäkerhetsaspekter och i olika verksamhetsskeden
  • bidrar till en ständig utveckling av strålsäkerheten och på ett ändamålsenligt sätt stödjer myndighetens tillsyn.

Kontaktpersoner

Lars Skånberg: Grundläggande strålsäkerhetsregler och föreskrifter om strålsäkerhet i kärnkraftsreaktorer och andra kärntekniska anläggningar.

Anders Frank: Föreskrifter om strålsäkerhet i hälso-, sjuk- och tandvård samt vid användning av strålning inom industri.