Processen för att ta fram föreskrifter

Att ta fram föreskrifter och allmänna råd är en process med många steg som styrs av författningssamlingsförordningen (1976:725), myndighetens interna regler och handböcker från Statsrådsrådsberedningen.

Svenska myndigheter är skyldiga att tillämpa de administrativa anmälningsförfaranden som har fastställts av EU/Euratom när det gäller förslag till nya eller ändrade föreskrifter. Förfarandena syftar till att ge EU-kommissionen och andra medlemsländer en möjlighet att påverka föreskriftsförslagen innan de antas.

Sverige är också bundet av Världshandelsorganisationens (WTO) TBT-avtal som syftar till att motverka onödiga hinder för den internationella handeln. Dessa anmälningar sker innan myndighetens generaldirektör beslutar om nya föreskrifter.

I arbetet med att ta fram nya föreskrifter eller se över existerande föreskrifter i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling tillämpas flera steg. Ett författningsförslag tas fram som dels remitteras internt på myndigheten, dels skickas på formell externremiss. Författningsförslaget revideras efter varje remiss. Slutligen beslutar myndighetens generaldirektör om föreskrifterna som därefter kan träda i kraft, ibland med vissa övergångsbestämmelser.

Konsekvensutredningar

Innan en myndighet beslutar om föreskrifter eller allmänna råd ska myndigheten – i den omfattning som behövs i det enskilda fallet – utreda vilka kostnadsmässiga effekter och andra konsekvenser föreskrifterna eller de allmänna råden får. Utredningen dokumenteras i en konsekvensutredning. Statliga myndigheter, kommuner, organisationer, näringslivet med flera som berörs ska ges tillfälle att yttra sig om föreskriftsförslag och konsekvensutredningen.

Strålsäkerhetsmyndighetens konsekvensutredningar skickas ut tillsammans med de formella externa remisserna.

Vägledningsdokument

För att på bästa sätt skapa förståelse – såväl internt som externt – för de överväganden som ligger till grund för respektive föreskrifter och allmänna råd, dokumenterar Strålsäkerhetsmyndigheten under arbetets gång sina ställningstaganden i så kallade vägledningsdokument.

I vägledningsdokumentet framgår

  • syftet med föreskrifterna
  • kopplingar till andra bestämmelser och regleringar,
  • hur föreskrifterna hänger ihop med dessa bestämmelser och regleringar
  • uppgifter om tidigare föreskrifter
  • hur föreskrifterna har ändrats
  • exempel på hur föreskrifterna kan tillämpas.

Remisser

Här hittar du aktuella remisser som Strålsäkerhetsmyndigheten vill ha synpunkter på.