Behandling av personuppgifter på Strålsäkerhetsmyndigheten

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR), finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Här kan du läsa hur Strålsäkerhetsmyndigheten behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Strålsäkerhetsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom myndigheten.

Som personuppgiftsansvarig är Strålsäkerhetsmyndigheten skyldig att se till att personuppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Detta innebär bland annat att myndigheten ansvarar för att det finns en rättslig grund för behandlingen av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Strålsäkerhetsmyndigheten behandlar dina personuppgifter när du exempelvis

 • beställer trycksaker
 • skickar brev eller e-post
 • ansöker om tillstånd eller anmäler verksamhet
 • anmäler dig till kurser och utbildningar
 • prenumererar på nyheter via e-post.

Enligt dataskyddsförordningen får personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlas in. Om Strålsäkerhetsmyndigheten avser att behandla personuppgifterna för ett annat syfte än det ursprungliga, ska myndigheten före denna behandling ge dig information om detta tillsammans med ytterligare relevant information.

Dina rättigheter

Du har rätt att

 • begära information om huruvida Strålsäkerhetsmyndigheten behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall vilka  personuppgifter som behandlas, oavsett hur uppgifterna har samlats in.
 • begära rättelse om myndigheten har behandlat uppgifter om dig felaktigt.
 • i vissa fall begära radering av dina personuppgifter. När Strålsäkerhetsmyndigheten behöver dina personuppgifter för att fullgöra sitt uppdrag eller om de anges i en allmän handling har myndigheten ingen möjlighet att radera uppgifterna.
 • invända, till exempel när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Om du som registrerad invänder mot behandlingen i dessa fall får Strålsäkerhetsmyndigheten endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • i vissa fall begära begränsning av personuppgiftsbehandlingen ex. om du har invänt mot behandlingen. Du kan även hindra myndigheten från att radera uppgifterna i det fall du exempelvis behöver uppgifterna för att kräva skadestånd.
 • begära att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis för att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig (rätten till dataportabilitet).

Särskilda regler gäller för personuppgifter som behandlas av Strålsäkerhetsmyndigheten för vetenskapliga och historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Skicka din begäran

Skicka din begäran om exempelvis information eller rättelse till

Strålsäkerhetsmyndigheten
171 16  Stockholm

Eller med e-post till Strålsäkerhetsmyndighetens registratur.

Dataskyddsombud på Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett dataskyddsombud som utgör en stöd- och kontrollfunktion för dataskyddsfrågor inom myndigheten. Dataskyddsombudet har bland annat i uppdrag att

 • informera om gällande dataskyddsbestämmelser
 • ge råd till verksamheten i olika dataskyddsfrågor
 • kontrollera att myndigheten följer dataskyddsbestämmelserna
 • kontrollera interna styrdokument som rör dataskydd
 • vara kontaktperson för de registrerade personerna i dataskyddsfrågor och kontaktperson för tillsynsmyndigheten.

Kontakta dataskyddsombudet

Har du frågor om hur Strålsäkerhetsmyndigheten behandlar dina personuppgifter eller vill få mer information om dina rättigheter som registrerad? Då kan du kontakta vårt dataskyddsombud direkt via e-post.

Behandling av personuppgifter i samband med e-post

I e-post förekommer det ofta personuppgifter, antingen redan i e-postadressen eller i själva meddelandet, som kan kopplas till en enskild person. Detta innebär att dataskyddsförordningen gäller för e-post precis som för all annan personuppgiftsbehandling. För Strålsäkerhetsmyndighetens del hanteras inkommande e-post inklusive personuppgifter med stöd av att myndigheten fullgör en uppgift av allmänt intresse. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter och bevaras så länge det är nödvändigt med hänsyn till detta ändamål. Behandlingen av personuppgifter är därför laglig enligt dataskyddsförordningen. Är uppgifterna exempelvis knutna till ett ärende flyttas uppgifterna till ett ärendehanteringssystem där de lagras med stöd av bestämmelser om arkivering.

Notera följande om du ska skicka e-post till oss:

 • Undvik e-post om du ska skicka känsliga eller integritetskänsliga uppgifter. Om du måste använda e-post för integritetskänsliga uppgifter, använd e-post som är skyddad med kryptering så att endast den avsedda mottagaren kan ta del av uppgifterna.
 • Nämner du en tredje person i ditt meddelande så kan vi behöva ta kontakt med den personen för att informera om att Strålsäkerhetsmyndigheten behandlar personuppgifter om denne. I dessa fall gör vi en avvägning i varje enskilt fall, om arbetsinsatsen för att få tag i personen och ge informationen står i proportion till vikten av att personen informeras.

Behandling av personuppgifter i samband med anmälan av verksamhet

Personuppgifter som behandlas i Strålsäkerhetsmyndighetens e-tjänst för anmälan är

 • ditt namn
 • ditt personnummer
 • vilken organisation som du har rätt att företräda, och
 • övriga personuppgifter, exempelvis den e-postadress eller fakturareferens som du har skrivit in i e-tjänsten.

Strålsäkerhetsmyndigheten använder personuppgifterna för att kunna administrera en organisations anmälda uppgifter, säkerställa vem som har gjort en anmälan och att endast behöriga personer kan logga in. Personuppgifterna används också för att veta vem som har loggat in i e-tjänsten.

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen i e-tjänsten är att behandlingen av uppgifterna är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning, se artikel 6.1 e i EU:s dataskyddsförordning. Gallring, det vill säga borttagning, av personuppgifterna i e-tjänsten styrs av arkivlagen (1990:782) och av myndigheten beslutade gallringsrutiner.

I e-tjänsten behandlas vissa personuppgifter också av myndighetens personuppgiftsbiträde Chambersign Sverige AB. Personuppgifter hämtas och lämnas också till den som utfärdat ditt BankID, Bolagsverket och Skatteverket samt till den organisation du företräder. En elektronisk överföring av personuppgifter sker också till ett annat land, även om det är ett land utanför EU/EES, om någon i din organisation befinner sig utomlands och därifrån loggar in i e-tjänsten eller tar emot e-post och andra digitala meddelanden från e-tjänsten.

Offentlighetsprincipen

Strålsäkerhetsmyndigheten är en statlig myndighet. Det innebär att vi omfattas av offentlighetsprincipen. Handlingar som finns hos oss, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas då inte ut.

Klagomål till Datainspektionen

Du som registrerad har alltid rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen enligt artikel 77 i dataskyddsförordningen.