Aktuellt

Förslag till nya föreskrifter för kärnkraftreaktorer på formell remiss

Den 1 oktober skickade Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) förslag till tre nya föreskrifter på formell remiss. Föreskriftersförslagen  rör konstruktion, analys och drift av kärnkraftreaktorer, och är tänkta att börja tillämpas den 1 januari 2022. En mycket omfattande uppdatering av tidigare föreskrifter har skett, med det yttersta syftet att upprätthålla och förbättra strålsäkerheten på kärnkraftverken.

Bild som illustrerar radon på arbetsplatser

Webinarium: Lär dig mer om radon på arbetsplatser (Youtube)

Arbetsgivare är skyldiga att känna till radonhalter på arbetsplatser och vid behov vidta åtgärder för att sänka förhöjda halter. Om det finns arbetstagare som vistas i radonhalter över referensnivån har arbetsgivaren anmälningsplikt.

Vi har tillsammans med Arbetsmiljöverket tagit fram ett webinarium om radon på arbetsplatser. I webinariet tas arbetsgivarens ansvar upp. Vi ger även svar på frågor som finns inom ämnet.

Dekorativ bild, lila bakgrund med en beslöjande våg och texten Strålsäkert samt en liten sköld

Strålsäkert: Radioekologi – om hur radioaktiva ämnen beter sig i miljön

I det här avsnittet följer vi med forskare ut på sjön och tar sedimentprover utanför den kärntekniska anläggningen Studsvik i Södermanland. Syftet är främst att undersöka hur olika radioaktiva ämnen beter sig i miljön och hur rörliga de är.

Det här är ett av de forskningsprojekt som Strålsäkerhetsmyndigheten finansierar för att öka kunskapen och vidmakthålla kompetens inom radioekologi.

Utbildningar inom strålskydd

Utbildningsverksamheten vid Strålsäkerhetsmyndigheten ger ett antal kurser och e-utbildningar som handlar om strålskydd i olika situationer. En del av kurserna kräver inga förkunskaper, andra är specialutformade för att passa en specifik målgrupps behov.

Anmälningspliktig verksamhet

Verksamhets­utövare som omfattas av Strål­­säker­hets­­myndig­­hetens föreskrifter (SSMFS 2018:2) om anmälnings­pliktiga verksam­heter, Strål­säkerhets­myndig­hetens föreskrifter (SSMFS 2018:4) om naturligt före­kommande radioaktivt material och byggnadsmaterial samt Strål­säkerhets­myndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:10) om radon på arbetsplatser är skyldiga att anmäla sin verksamhet till Strål­säkerhets­­myndig­heten.

Regleringsbrev 2020

Riksdagen fattar beslut om statsbudgeten och regeringen beslutar om förutsättningarna för enskilda myndighetens verksamhet i årliga regleringsbrev, som innehåller uppgifter om myndighetens mål och ekonomiska ramar.