Aktuellt

Nationell samordning krävs för kompetensförsörjning

Strålsäkerhetsmyndigheten fick i december 2016 ett regeringsuppdrag om långsiktig kompetensförsörjning. I det ingick att utreda förutsättningarna för att upprätthålla en nationell kompetens inom myndighetens ansvarsområde, identifiera centrala aktörers förutsättningar att rekrytera personal samt identifiera forskningsfinansiärer och hitta sätt att samverka kring kommande satsningar. Den 24 september lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten sin rapport till regeringen.

Vad kom fram på strålsäkerhetsdagen?

Den 2 oktober arrangerade Strål­säkerhets­myndig­heten en nationell strål­säkerhets­dag som fokuserade på följande tre områden:

– Granskningen av slutförvar för använt kärnbränsle ur ett vetenskapligt perspektiv i Schweiz, Sverige och Finland.
– Säkerhetskulturens utveckling de senaste tio åren inom kärnkraftsindustri och sjukvård.
– De långsiktiga utmaningarna för kompetensförsörjningen inom strålsäkerhetsområdet.

Se den nationella strålsäkerhetsdagen i efterhand via myndighetens Youtubekanal.

En klocka som visar månader istället för timmar och som med tim- och minutpekaren illustrerar mätsäsongen från 1 oktober till 30 april.

Dags för radonmätning!

Radon ökar risken för lungcancer och enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Du mäter två månader under perioden 1 oktober till 30 april. Kontakta ett mätlaboratorium eller saneringsföretag för hjälp. Om radonhalten är så hög att du bör sanera kan du söka bidrag för kostnaderna.

Utbildningar inom strålskydd

Utbildningsverksamheten vid Strålsäkerhetsmyndigheten ger ett antal kurser och e-utbildningar som handlar om strålskydd i olika situationer. En del av kurserna kräver inga förkunskaper, andra är specialutformade för att passa en specifik målgrupps behov.

Avgifter för verksamheter med strålning

I förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten framgår det att verksamhetsutövare ska betala avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Vår instruktion

Strål­säkerhets­myndighetens instruktion sätter ramarna för vår verksamhet. Instruktionen utfärdas av regeringen och den talar om vilka uppgifter vi har som myndighet, det vill säga en övergripande beskrivning av vad myndig­heten ska arbeta med.