Aktuellt

Strålsäkert: Röntgen - nyttan måste överväga risken

Röntgenundersökningar är ett utmärkt sätt undersöka kroppens inre. Men röntgenundersökningar innebär också att patienter utsätts för en risk eftersom den strålning som används kan ge negativa hälsoeffekter. Det finns därför en ambition inom Europa att minska antalet onödiga röntgenundersökningar och endast använda dem när det är berättigat. Nyttan med att använda röntgen måste helt enkelt överväga risken.

Dags att mäta radon på arbetsplatsen!

Att begränsa radonhalten på arbetsplatsen är en obligatorisk del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Nationell referensnivå för radon är 200 Bequerel per kubikmeter. Om radonhalten genomsnittligt överstiger den nivån på en arbetsplats ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att sänka radonhalten. Om åtgärderna inte leder till en halt under referensnivån ska arbetsgivaren anmäla verksamheten till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Reser du till solen i vinter?

När du åker på solsemester utomlands är solen oftast starkare än sommarsolen i Sverige. Det är därför lätt att bränna sig. De två viktigaste faktorerna som avgör hur länge du kan vara i solen utan att bränna dig är hur stark solen är på resmålet och vilken hudtyp du har. Med appen ”Min soltid” kan du beräkna din uppskattade soltid på ditt resmål. Solklart!

Anmälningspliktig verksamhet

Verksamhets­utövare som omfattas av Strål­­säker­hets­­myndig­­hetens föreskrifter (SSMFS 2018:2) om anmälnings­pliktiga verksam­heter, Strål­säkerhets­myndig­hetens föreskrifter (SSMFS 2018:4) om naturligt före­kommande radioaktivt material och byggnadsmaterial samt Strål­säkerhets­myndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:10) om radon på arbetsplatser är skyldiga att anmäla sin verksamhet till Strål­säkerhets­­myndig­heten.

Utbildningar inom strålskydd

Utbildningsverksamheten vid Strålsäkerhetsmyndigheten ger ett antal kurser och e-utbildningar som handlar om strålskydd i olika situationer. En del av kurserna kräver inga förkunskaper, andra är specialutformade för att passa en specifik målgrupps behov.

Regleringsbrev 2020

Riksdagen fattar beslut om statsbudgeten och regeringen beslutar om förutsättningarna för enskilda myndighetens verksamhet i årliga regleringsbrev, som innehåller uppgifter om myndighetens mål och ekonomiska ramar.