Aktuellt

Myndigheten arrangerar strålsäkerhetsdagar 6-7 november

Strålsäkerhetsmyndigheten arrangerar den 6-7 november Nationella strålsäkerhetsdagar på Norra latin i Stockholm. Under två dagar samlas företrädare från lärosäten, offentlig förvaltning och industri för att ta del av aktuell forskning inom strålsäkerhetsområdet. Syftet med konferensen är att uppmärksamma aktuella frågor inom strålsäkerhet och forskningen på området. Konferensen vänder sig till dig som har ett intresse för strålsäkerhet och forskning inom området. Välkommen att anmäla dig senast den 25 oktober.

Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner SKB:s kompletteringar

Strålsäkerhetsmyndigheten har som remiss­instans till regeringen granskat och yttrat sig över de kompletterande underlag som Svensk Kärnbränsle­hantering AB:s (SKB) lämnat in till regeringen i ärendena om tillstånds­prövning enligt kärnteknik­lagen samt tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken. Resultatet av granskningen stärker vårt tidigare ställnings­taganden om tillstånd för slutförvar av använt kärnbränsle.

En klocka som visar månader istället för timmar och som med tim- och minutpekaren illustrerar mätsäsongen från 1 oktober till 30 april.

Dags för radonmätning!

Radon ökar risken för lungcancer och enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Du mäter två månader under perioden 1 oktober till 30 april. Kontakta ett mätlaboratorium eller saneringsföretag för hjälp. Om radonhalten är så hög att du bör sanera kan du söka bidrag för kostnaderna.

Anmälningspliktig verksamhet

Verksamhets­utövare som omfattas av Strål­­säker­hets­­myndig­­hetens föreskrifter (SSMFS 2018:2) om anmälnings­pliktiga verksam­heter, Strål­säkerhets­myndig­hetens föreskrifter (SSMFS 2018:4) om naturligt före­kommande radioaktivt material och byggnadsmaterial samt Strål­säkerhets­myndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:10) om radon på arbetsplatser är skyldiga att anmäla sin verksamhet till Strål­säkerhets­­myndig­heten.

Utbildningar inom strålskydd

Utbildningsverksamheten vid Strålsäkerhetsmyndigheten ger ett antal kurser och e-utbildningar som handlar om strålskydd i olika situationer. En del av kurserna kräver inga förkunskaper, andra är specialutformade för att passa en specifik målgrupps behov.

Regleringsbrev 2019

Riksdagen fattar beslut om statsbudgeten och regeringen beslutar om förutsättningarna för enskilda myndighetens verksamhet i årliga regleringsbrev, som innehåller uppgifter om myndighetens mål och ekonomiska ramar.