Aktuellt

Bilder på svartvita rapporter med lila text

Slutförvarsyttrande till regeringen

Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökningar om slutförvar av använt kärnbränsle. Granskningen visar att SKB har förutsättningar att kunna uppfylla kärntekniklagens krav på strålsäker slutförvaring. Den 23 januari 2018 lämnade Strål­säker­hets­myndig­heten sitt yttrande till regeringen.

Liten vildsvinskulting som bökar i jord.

Cesium i vildsvinskött

Strålsäkerhetsmyndigheten har betalat för laboratorieanalys av 250 köttprover från vildsvin i områden som drabbades av radioaktivt nedfall efter Tjernobylolyckan 1986. Analyserna visar att en stor andel prover överstiger gränsvärdet 1 500 becquerel per kilo (Bq/kg). Myndigheten rekommenderar att cesiumhalten mäts i vildsvinskött från områden där höga halter cesium-137 har uppmätts, om köttet ska användas som föda.

En hand som håller en svart radondosa.

Högsäsong för radonmätning

Varje år orsakar radon ungefär 500 lungcancerfall i Sverige. Enda sättet att upptäcka om en byggnad innehåller för höga halter radon är att mäta. Mätningen ska pågå i minst två månader mellan den 1 oktober och 30 april.

Nya föreskrifter

Som en följd av nya EU-direktiv, andra förändringar i omvärlden och internationell granskning av Sveriges reglering inom området, pågår sedan 2013 en översyn av föreskrifterna i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS). Nya föreskrifter, som genomför EU:s strålskyddsdirektiv, träder i kraft samtidigt som nya strålskyddslagen. Regeringen föreslår i sin proposition till riksdagen att den nya strålskyddslagen ska träda i kraft den 1 juni 2018.

Sökbara miljödata

Inom Strålsäkerhetsmyndighetens miljöövervakning finns Miljödatabasen och Cesiumdatabasen. Miljödatabasen består av data som tagits fram inom myndighetens miljöövervakningsprogram. I Cesiumdatabasen finns resultat från alla cesiummätningar i olika typer av provslag som gjorts tillgängliga för myndigheten.

Utbildningar

Utbildningsverksamheten vid Strålsäkerhetsmyndigheten ger ett antal kurser och e-utbildningar som handlar om strålskydd i olika situationer. En del av kurserna kräver inga förkunskaper, andra är specialutformade för att passa en specifik målgrupps behov.