Aktuellt

Liten vildsvinskulting som bökar i jord.

Kostnadsfri mätning av cesium i vildsvinskött

För att öka kunskapen om cesium-137 i vildsvinskött betalar Strål­säker­hets­myndigheten laboratorieanalys av köttprover som jägare skickar in för mätning. Erbjudandet gäller kött från vildsvin i områden som drabbades av radioaktivt nedfall efter Tjernobylolyckan 1986.

Illustration på sjukvårdsmiljö med två personal och en patient.

Systematiskt kvalitetsarbete

Strålbehandlingsverksamheterna vid landets länssjukhus sker under goda strålskyddsförhållanden. Dock krävs ett systematiskt kvalitetsarbete för att undvika enkelt avhjälpta brister och ytterligare öka strålsäkerheten för patienter som får strålbehandling. Det visar Strålsäkerhetsmyndighetens samlade strålsäkerhetsvärdering av strålbehandlingsverksamhet vid landets länssjukhus.

En klocka som visar månader istället för timmar och som med tim- och minutpekaren illustrerar mätsäsongen från 1 oktober till 30 april.

Högsäsong för radonmätning

Varje år orsakar radon ungefär 500 lungcancerfall i Sverige. Enda sättet att upptäcka om en byggnad innehåller för höga halter radon är att mäta. Mätningen ska pågå i minst två månader mellan den 1 oktober och 30 april.

Nya föreskrifter i april 2018

Som en följd av nya EU-direktiv, andra förändringar i omvärlden och internationell granskning av Sveriges reglering inom området, pågår sedan 2013 en översyn av föreskrifterna i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS). Nya föreskrifter, som genomför EU:s strålskyddsdirektiv, träder i kraft i april 2018.

Sökbara miljödata

Inom Strålsäkerhetsmyndighetens miljöövervakning finns Miljödatabasen och Cesiumdatabasen. Miljödatabasen består av data som tagits fram inom myndighetens miljöövervakningsprogram. I Cesiumdatabasen finns resultat från alla cesiummätningar i olika typer av provslag som gjorts tillgängliga för myndigheten.

Utbildningar

Utbildningsverksamheten vid Strålsäkerhetsmyndigheten ger ett antal en- och tvådagskurser som handlar om strålskydd i olika situationer. En del av kurserna kräver inga förkunskaper, andra är specialutformade för att passa en specifik målgrupps behov.