Aktuellt

Nytt poddavsnitt: Solens lömska strålar

Antalet fall av hudcancer ökar i Sverige och cirka 600 personer avlider varje år på grund av UV-strålning från solen. Varför är det så svårt att vända utvecklingen på det här området och vad händer med huden när den utsätts för UV-strålning? Om det handlar det här avsnittet om Strålsäkert, där vi också får följa med upp på taket på SMHI i Norrköping där man mäter UV-strålningen varje dag, året runt.

Säkerhetskultur ända in i kaklet

Fem kärnkraftsreaktorer i Sverige befinner sig i olika stadier av avveckling, och ytterligare två inom två år. Hur upprätthåller man en god säkerhetskultur på anläggningarna under nedmontering och rivning av reaktorer och hur motiverar man personal att sätta säkerheten i första rummet för en verksamhet som ska läggas ner? Det var temat för fjärde avsnittet av Avvecklingsresan som ägde rum i Almedalen tisdagen den 2 juli. Du kan ta del av samtalet via myndighetens Youtube-kanal.

Svensk identitet och säkerhetskultur

OECD:s kärnenergibyrå, NEA, arrangerade 2018 en workshop med representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten, kärnkraftsindustrin och internationella organisationer. Workshopen resulterade i en rapport som beskriver hur svensk nationell identitet kan påverka säkerhetskulturen inom den svenska kärnkraftsbranschen. Vilka lärdomar kan kärnkraftsbranschen dra utifrån rapporten och vad kan andra säkerhetsverksamheter lära sig av det arbete som kärnkraftsbranschen påbörjat? Det var temat för ett av myndighetens seminarium i Almedalen.

Nina Cromnier ny GD för Strålsäkerhetsmyndigheten

Nina Cromnier är från och med den 1 juni generaldirektör för Strål­säkerhets­myndigheten. Nina Cromnier kommer närmast från posten som general­direktör för Kemikalie­inspektionen (KEMI) och har tidigare arbetat 15 år på Miljö­departementet.

Vårt arbete med 5G

Vårt arbete med 5G

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för att ta fram underlag för bedömning av strålskyddsrelaterade risker med femte generationens mobil­telefoni, 5G. Vi har bland annat inlett samverkan med Arbetsmiljöverket, Folk­hälso­myndig­heten och Post- och telestyrelsen för att utbyta information och gemensamt hantera frågan utifrån myndig­heternas respektive ansvarsområde. Vårt ansvar omfattar allmän­hetens exponering för radiovågor. Det innebär att vi bland annat utvärderar forskning inom området, mäter radiovågor, gör riskbedömningar, ger råd och rekommendationer samt, vid behov, tar fram föreskrifter.

Omfattas din verksamhet av anmälningsplikt?

Verksamhetsutövare som omfattas av Strål­­säker­hets­­myndig­­hetens föreskrifter (SSMFS 2018:2) om anmälnings­pliktiga verksamheter, Strål­säker­hets­myndig­hetens före­skrifter (SSMFS 2018:4) om naturligt före­kommande radio­aktivt material och byggnads­material och Strål­säkerhets­myndig­hetens före­skrifter (SSMFS 2018:10) om radon på arbets­platser är skyldiga att anmäla sin verk­samhet till oss. Anmälnings­plikten börjar gälla den 9 april 2019 för verksamheter som inte tidigare har behövt ett individuellt tillstånd. Senast den 9 juli 2019 ska anmälan ha inkommit till myndigheten.

Avgifter för verksamheter med strålning

I förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten framgår det att verksamhetsutövare ska betala avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Utbildningar inom strålskydd

Utbildningsverksamheten vid Strålsäkerhetsmyndigheten ger ett antal kurser och e-utbildningar som handlar om strålskydd i olika situationer. En del av kurserna kräver inga förkunskaper, andra är specialutformade för att passa en specifik målgrupps behov.

Regleringsbrev 2019

Riksdagen fattar beslut om statsbudgeten och regeringen beslutar om förutsättningarna för enskilda myndighetens verksamhet i årliga regleringsbrev, som innehåller uppgifter om myndighetens mål och ekonomiska ramar.