Aktuellt

MSB ger ut broschyren Om krisen eller kriget kommer

Under Krisberedskapsveckan, 28 maj – 3 juni, skickar MSB ut broschyren Om krisen eller kriget kommer. I broschyren exemplifieras kärnkraftverk som infrastruktur som kan utsättas för sabotage vid ett angrepp mot Sverige. Tillståndshavare som driver kärntekniska anläggningar, transporterar eller har andra verksamheter med kärnämnen eller radioaktivt material måste ha ett fysiskt skydd och beakta informationssäkerhet.

Barn leker i lövskugga. Foto: Lena Jungmark

Planera för sol och skugga i barnens utemiljöer

Det lättaste sättet att skydda barn mot hudcancer senare i livet är att se till att de inte bränner sig. Därför måste barnens utemiljöer utformas så att de har goda sol- och skuggförhållanden. I och med den höga utbyggnadstakt många kommuner har när det gäller skolor och förskolor vill Strålsäkerhetsmyndigheten stötta planerare och arkitekter med exempel, idéer och konkreta tillvägagångssätt för att planera goda sol- och skuggförhållanden i gårdsmiljön tidigt i processen.

Nationell handlingsplan för radon

Strålsäkerhetsmyndigheten bör få uppgiften att koordinera berörda myndigheters samarbete kring radon. Dessutom bör radonhalter i bostäder och på arbetsplatser kartläggas och insatser genomföras för att alla bostäder på sikt ska uppfylla målet om en radonhalt på maximalt 200 Bq/m3. Det är några av förslagen i den nationella handlingsplan för radon som utarbetats gemensamt av sju statliga myndigheter.

Nya regler träder i kraft 1 juni 2018

Den 1 juni 2018 ersätts nuvarande strålskyddslag och -förordning med en ny. Samtidigt träder nya föreskrifter i kraft. Den nya lagen, förordningen och de nya föreskrifterna genomför EU:s strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom).

Avgifter för tillståndspliktig verksamhet

I förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten framgår det att tillståndshavare ska betala årliga avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Utbildningar inom strålskydd

Utbildningsverksamheten vid Strålsäkerhetsmyndigheten ger ett antal kurser och e-utbildningar som handlar om strålskydd i olika situationer. En del av kurserna kräver inga förkunskaper, andra är specialutformade för att passa en specifik målgrupps behov.