Aktuellt

Illustration över det planerade slutförvaret

Slutförvarsgranskningen: Yttrande och remissvar

Strålsäkerhetsmyndigheten har genomfört en omfattande granskning av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökningar om ett slutförvar för använt kärnbränsle. 2018 tillstyrkte vi ansökningarna. I ett remissvar 2019 bedömde vi att SKB på ett tillfredsställande sätt utrett och svarat på mark- och miljödomstolens frågor om kopparkapselns långsiktiga beständighet i slutförvarssystemet. I ett remissvar 2021 bedömde vi att det inte finns skäl att ändra våra tidigare bedömningar. Regeringen fattar beslut om tillstånd ska beviljas eller inte.

330 000 bostäder med förhöjda radonhalter

En studie som myndigheten finansierat indikerar att uppemot 330 000 bostäder i Sverige 2021 har en radonhalt som överstiger referensnivån 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Referensnivån kan ses som en gräns för när man bör göra något aktivt för att få ner radonhalten.

Läs rapporten
Illustration av stadsmiljö med byggnader och arbetsplatser.

Mät och beräkna radon på arbetsplatser

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram en ny metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser. Metodbeskrivningen förbättrar möjligheterna att bestämma radonhalten på ett noggrant sätt. Vi har också tagit fram en Excel-fil som stöd för arbetsgivare som ska beräkna arbetstagares årliga radonexponering.

Mät och beräkna

Ny PDA-förordning

En ny PDA-förordning (Produkter med dubbla användningsområden) trädde i kraft den 9 september 2021 och ersatte därmed den tidigare PDA-förordningen 428/2009. Den nya PDA-förordningen 2021/821 innebär ett flertal förändringar och utökade krav för aktörer inom EU.

Anmälningspliktig verksamhet

Verksamhets­utövare som omfattas av Strål­­säker­hets­­myndig­­hetens föreskrifter är skyldiga att anmäla sin verksamhet till Strål­säkerhets­­myndig­heten.

Vår värdegrund

Strålsäkerhetsmyndighetens värdegrund, som består av vår vision "Ett strålsäkert samhälle", vår verksamhetsidé och våra värdeord – vederhäftighet, integritet och öppenhet – genomsyrar hela myndighetens verksamhet.