Strålsäkerhetsmyndigheten ställer krav på den som bedriver verksamhet med strålning. Genom inspektioner följer vi upp att kraven uppfylls. Foto: Hans Alm

För ett strålsäkert samhälle

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Aktuellt

En klocka som visar månader istället för timmar och som med tim- och minutpekaren illustrerar mätsäsongen från 1 oktober till 30 april.

Dags för radonmätning!

Radon ökar risken för lungcancer och enda sättet att upptäcka radon är att mäta. En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen. Kontakta ett mätlaboratorium eller saneringsföretag för hjälp. 

Så här mäter du

Redovisning klar inför IAEA-granskning

Strålsäkerhetsmyndigheten är klar med sitt underlag inför IAEA:s granskning om hur väl Sverige lever upp till internationella riktlinjer inom kärnsäkerhet och strålskydd. Granskningen görs var tionde år av personal från IAEA och äger rum 14–25 november. Granskningen inleds med en rad intervjuer på plats i Sverige mellan de internationella granskarna och representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten, Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Läs rapporten

Regeringsuppdrag om befintlig och framtida kärnkraft

Den 25 augusti 2022 gav regeringen Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att se över vilken utveckling av regelverket och andra åtgärder som behövs för att det ska finnas förutsättningar att nyttja både befintlig och framtida kärnkraft. Uppdraget omfattar att identifiera behov av utveckling av de regler eller andra åtgärder som kan påverka förutsättningarna för nyttjande av befintlig och ny kärnkraft, som till exempel små modulära reaktorer, så kallade SMR, baserad på känd såväl som ny reaktorteknik.

Läs uppdraget

Gemensamt uttalande om situationen vid Zaporizjzja

Den 12 augusti 2022 utfärdades ett gemensamt uttalande på Europeiska unionens vägnar till de internationella organisationerna i Wien, om situationen vid kärnkraftverket Zaporizjzja i Ukraina. "Vi stödjer starkt vikten av de grundläggande sju pelarna för kärnsäkerhet och skydd, som beskrivs av IAEA:s generaldirektör Grossi. Rysslands kontroll över kärnkraftverket Zaporizjzja – Europas största kärnkraftverk – utgör en stor fara för dessa principer. Utplacering av rysk militär personal och vapen vid kärnkraftsanläggningen är oacceptabelt och åsidosätter säkerhets- och skyddsprinciperna som alla medlemmar av IAEA har förbundit sig att respektera.”

Stöd till Ukrainas strålsäkerhetsarbete

Strålsäkerhetsmyndigheten ska på uppdrag av regeringen stödja Ukrainas strålsäkerhetsarbete. Det handlar främst om kärnsäkerhet, strålskydd, icke-spridning, miljöövervakning och omhändertagande av radioaktivt avfall. Myndigheten har under flera år bedrivit projekt i Ukraina för stärkt strålsäkerhet, uppdraget från regeringen möjliggör ytterligare insatser.

Nya beredskapszoner för verksamheter med joniserande strålning

Den 1 juli 2022 implementerades nya beredskaps- och planeringszoner för verksamheter med joniserande strålning. Runt de svenska kärnkraftverken innebär det en inre och en yttre beredskapszon samt en planeringszon med en ungefärlig utsträckning om 5, 25 respektive 100 kilometer. Förändringen är viktig för att förbättra möjligheterna att genomföra effektiva skyddsåtgärder i samband med en kärnkraftsolycka.