Aktuellt

Anmälningsplikt senareläggs för vissa verksamheter

Strålsäkerhetsmyndigheten har tidigare kommunicerat att odontologisk röntgen­diagnostik, arbets­platser med radonhalter över 200 Bq/m3 samt verksamheter som hanterar NORM blir skyldiga att anmäla sin verksamhet från och med den 29 januari 2019. Myndigheten har beslutat att senarelägga detta datum till den 5 mars 2019. Senareläggningen beror på att ändringar i avgiftsförordningen för Strålsäkerhetsmyndigheten måste beslutas av regeringen innan anmälningsplikten kan börja tillämpas. Regeringskansliet har meddelat att ny avgiftsförordning träder ikraft tidigast den 1 mars 2019.

Transporter ger fortsatt låga doser

FN:s internationella atomenergiorgan (IAEA) rekommenderar att medlemsländerna med jämna mellanrum utvärderar hur hög dos människor utsätts för till följd av transporter av radioaktiva ämnen. Den senaste utvärderingen genomförd i Sverige visar att den dos som allmänhet och personal utsätts för är fortsatt låg.

En hand som håller en svart radondosa.

Mätning – enda sättet att upptäcka radon

Varje år orsakar radon ungefär 500 lungcancerfall i Sverige. Enda sättet att upptäcka om en byggnad innehåller för höga halter radon är att mäta. Mätningen bör pågå i minst två månader mellan den 1 oktober och 30 april. Skulle du behöva en radonmätning snabbt för att få ett ungefärligt värde, exempelvis vid en bostadsförsäljning, så kan du göra en korttidsmätning.

SKB:s ansökan om utbyggnad av SFR tillstyrks

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) kan beviljas tillstånd enligt miljöbalken till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Det är innebörden av det yttrande som Strålsäkerhetsmyndigheten den 17 januari har lämnat in till mark- och miljödomstolen i egenskap av remissinstans.

Utbildningar inom strålskydd

Utbildningsverksamheten vid Strålsäkerhetsmyndigheten ger ett antal kurser och e-utbildningar som handlar om strålskydd i olika situationer. En del av kurserna kräver inga förkunskaper, andra är specialutformade för att passa en specifik målgrupps behov.

Regleringsbrev 2019

Riksdagen fattar beslut om statsbudgeten och regeringen beslutar om förutsättningarna för enskilda myndighetens verksamhet i årliga regleringsbrev, som innehåller uppgifter om myndighetens mål och ekonomiska ramar.