Aktuellt

Sommarens hetaste tips

Strålsäkerhetsmyndigheten tipsar om hur du kan njuta av solen på rätt sätt. Se filmen om sommarens hetaste tips och läs även Solboken samt använd vår solapp "Min soltid". Allt för att på bästa vis kunna njuta av solen.

Nya föreskrifter har trätt i kraft

Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag med förordning och nya föreskrifter i kraft. Vissa verksamheter är från och med den 29 januari 2019 anmälningspliktiga och omfattas av bestämmelser (SSMFS 2018:2) för anmälningspliktiga verksamheter med joniserande strålning. Viss verksamhet med strålning bedöms innebära sådan risk att den kräver tillstånd enligt strålskyddslagen.

Nya strålskyddslagen ska tillämpas före miljöbalken när det gäller radon

Den 1 juni 2018 trädde nya strålskyddslagen (2018:396) i kraft. Lagens angivelse av referensvärde för radon innebär mer långtgående krav än miljöbalkens regler gällande olägenhet för människors hälsa. Lagen ska därför tillämpas före miljöbalken. Den nya strålskyddsförordningen (2018:506) klargör att Strålsäkerhetsmyndigheten har ansvar för tillsynsvägledning för radon i bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar med att ta fram underlag för att kunna vägleda kommunerna i deras tillsyn.

Avgifter för verksamheter med strålning

I förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten framgår det att verksamhetsutövare ska betala avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Utbildningar inom strålskydd

Utbildningsverksamheten vid Strålsäkerhetsmyndigheten ger ett antal kurser och e-utbildningar som handlar om strålskydd i olika situationer. En del av kurserna kräver inga förkunskaper, andra är specialutformade för att passa en specifik målgrupps behov.

Vår instruktion

Strål­säkerhets­myndighetens instruktion sätter ramarna för vår verksamhet. Instruktionen utfärdas av regeringen och den talar om vilka uppgifter vi har som myndighet, det vill säga en övergripande beskrivning av vad myndig­heten ska arbeta med.