Strålsäkerhetsmyndigheten ställer krav på den som bedriver verksamhet med strålning. Genom inspektioner följer vi upp att kraven uppfylls. Foto: Hans Alm

För ett strålsäkert samhälle

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Aktuellt

Nyheter

  • Strålsäkerheten vid kärnkraftverket Ringhals AB får sänkt betyg

    Det senaste årets tillsyn av strålsäkerheten vid kärnkraftverket Ringhals AB visar på allvarliga brister. Den bedömningen gör Strålsäkerhetsmyndigheten i den samlade värderingen för 2023. Samtidigt fungerar delar av verksamheten väl och

  • Bra rutiner för uppföljning av potentiella strålskador inom sjukvården

    Det finns bra rutiner inom sjukvården för att följa upp patienter som riskerar att få reaktioner på huden efter en så kallad interventionell röntgenprocedur. Men rutinerna är ibland svåra att upprätthålla, vilket i vissa fall beror på att

  • IAEA har fastställt IRRS-granskning

    FN:s atomenergiorgan IAEA har för andra gången granskat hur väl Sverige lever upp till internationella riktlinjer inom kärnsäkerhet och strålskydd, den så kallade IRRS-granskningen (Integrated Regulatory Review Service). Granskningen görs var tionde år

Strålsäkerhets- och forskningsdagar 2023

Vilka konsekvenser kan pågående teknisk utveckling och ambitionerna inom kärnkraftsområdet få för strålsäkerheten i Sverige och hur ska regelverk och tillståndsprövning utvecklas? Det är frågor som kommer att diskuteras på evenemanget, liksom aktuell strålsäkerhetsforskning och utmaningar för den nationella kompetensförsörjningen. Ett urval av pågående och avslutade forskningsprojekt kommer också att presenteras. Save-the-date: 26-27 oktober 2023.

Strålskyddskonsekvenser vid en kärnvapenexplosion

Vid en kärnvapenexplosion är det viktigt att skydda sig under de första dygnen för att begränsa stråldoser som orsakas av radioaktivt nedfall. Strålningen från nedfallet kan orsaka strålskyddsproblem på hundratals kilometers avstånd. Tillgång till gott skydd, exempelvis skyddsrum eller källare, begränsar effektivt stråldoserna. I en ny rapport har myndigheten med hjälp av nya beräkningar tagit fram ett underlag för kommuner och andra myndigheter för att öka kunskapen om kärnvapenexplosioner.