Aktuellt

Bilder på svartvita rapporter med lila text

Slutförvarsyttrande till regeringen

Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökningar om slutförvar av använt kärnbränsle. Granskningen visar att SKB har förutsättningar att kunna uppfylla kärntekniklagens krav på strålsäker slutförvaring. Den 23 januari 2018 lämnade Strål­säker­hets­myndig­heten sitt yttrande till regeringen.

Liten vildsvinskulting som bökar i jord.

Cesium i vildsvinskött

Strålsäkerhetsmyndigheten har betalat för laboratorieanalys av 250 köttprover från vildsvin i områden som drabbades av radioaktivt nedfall efter Tjernobylolyckan 1986. Analyserna visar att en stor andel prover överstiger gränsvärdet 1 500 becquerel per kilo (Bq/kg). Myndigheten rekommenderar att cesiumhalten mäts i vildsvinskött från områden där höga halter cesium-137 har uppmätts, om köttet ska användas som föda.

En hand som håller en svart radondosa.

Säsong för radonmätning

Har du köpt nytt, byggt om eller var det bara längesedan du mätte radon? Då är det läge att mäta! Men varför är det viktigt att mäta radon? Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken att drabbas av lungcancer. Och enda sättet att upptäcka radon är att mäta. En mätning bör pågå i minst två månader mellan 1 oktober och 30 april.

Nya föreskrifter

Som en följd av nya EU-direktiv, andra förändringar i omvärlden och internationell granskning av Sveriges reglering inom området, pågår sedan 2013 en översyn av föreskrifterna i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS). Nya föreskrifter, som genomför EU:s strålskyddsdirektiv, träder i kraft samtidigt som nya strålskyddslagen. Regeringen föreslår i sin proposition till riksdagen att den nya strålskyddslagen ska träda i kraft den 1 juni 2018.

Årsredovisning 2017

Den 22 februari överlämnade Strålsäkerhetsmyndigheten årsredovisningen för 2017 till regeringen. Årsredovisningen beskriver vad myndigheten har uppnått under året och vilka insatser myndigheten har genomfört för att höja strålsäkerheten i Sverige och internationellt.

Utbildningar

Utbildningsverksamheten vid Strålsäkerhetsmyndigheten ger ett antal kurser och e-utbildningar som handlar om strålskydd i olika situationer. En del av kurserna kräver inga förkunskaper, andra är specialutformade för att passa en specifik målgrupps behov.