Aktuellt

Nina Cromnier ny GD för Strålsäkerhetsmyndigheten

Nina Cromnier är från och med 1 juni generaldirektör för Strål­säkerhets­myndigheten. Nina Cromnier kommer närmast från posten som general­direktör för Kemikalie­inspektionen (KEMI) och har tidigare arbetat 15 år på Miljö­departementet.

Hur ska framtida generationer minnas kärnavfallet?

Måndagen den 27 maj var det dags för den tredje delen i Avvecklingsresan, en samtalsserie om olika aspekter av avveckling av kärnkraft. Den här gången handlade samtalet om det som drift och avveckling av kärnkraft resulterar i, förvar av radioaktivt avfall och hur de ska dokumenteras så att framtidens människor inte tar skada. Du kan ta del av samtalet via myndighetens Youtube-kanal.

Omfattas din verksamhet av anmälningsplikt?

Verksamhetsutövare som omfattas av Strål­­säker­hets­­myndig­­hetens föreskrifter (SSMFS 2018:2) om anmälnings­pliktiga verksamheter, Strål­säker­hets­myndig­hetens före­skrifter (SSMFS 2018:4) om naturligt före­kommande radio­aktivt material och byggnads­material och Strål­säkerhets­myndig­hetens före­skrifter (SSMFS 2018:10) om radon på arbets­platser är skyldiga att anmäla sin verk­samhet till oss. Anmälnings­plikten börjar gälla den 9 april 2019 för verksamheter som inte tidigare har behövt ett individuellt tillstånd. Senast den 9 juli 2019 ska anmälan ha inkommit till myndigheten.

Vårt arbete med 5G

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för att ta fram underlag för bedömning av strålskyddsrelaterade risker med femte generationens mobil­telefoni, 5G. Vi har bland annat inlett samverkan med Arbetsmiljöverket, Folk­hälso­myndig­heten och Post- och telestyrelsen för att utbyta information och gemensamt hantera frågan utifrån myndig­heternas respektive ansvarsområde. Vårt ansvar omfattar allmän­hetens exponering för radiovågor. Det innebär att vi bland annat utvärderar forskning inom området, mäter radiovågor, gör riskbedömningar, ger råd och rekommendationer samt, vid behov, tar fram föreskrifter.

Nytt poddavsnitt: Sju år som GD

Mats Persson har efter nästan sju år som general­direktör (GD) på Strål­säker­hetsmyndig­heten gått i pension. I myndig­hetens senaste avsnitt av Strålsäkert reflekterar Mats om sin tid på myndigheten, vad som gjort störst intryck och vad han är särskilt nöjd med.

– Jag är nöjd över att vi klarade flytten till Katrineholm och jag är nöjd med att vi hanterade omställningen i kärnkrafts­branschen, från att bygga nytt till att avveckla flera reaktorer, på ett bra sätt, säger Mats Persson.

Sedan den 1 juni 2019 är Nina Cromnier GD på myndigheten.

Barn leker i lövskugga. Foto: Lena Jungmark

Planera för sol och skugga i barnens utemiljöer

Det lättaste sättet att skydda barn mot hudcancer senare i livet är att se till att de inte bränner sig. Därför måste barnens utemiljöer utformas så att de har goda sol- och skuggförhållanden. I och med den höga utbyggnadstakt många kommuner har när det gäller skolor och förskolor vill Strålsäkerhetsmyndigheten stötta planerare och arkitekter med exempel, idéer och konkreta tillvägagångssätt för att planera goda sol- och skuggförhållanden i gårdsmiljön tidigt i processen.

Avgifter för verksamheter med strålning

I förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten framgår det att verksamhetsutövare ska betala avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Utbildningar inom strålskydd

Utbildningsverksamheten vid Strålsäkerhetsmyndigheten ger ett antal kurser och e-utbildningar som handlar om strålskydd i olika situationer. En del av kurserna kräver inga förkunskaper, andra är specialutformade för att passa en specifik målgrupps behov.

Regleringsbrev 2019

Riksdagen fattar beslut om statsbudgeten och regeringen beslutar om förutsättningarna för enskilda myndighetens verksamhet i årliga regleringsbrev, som innehåller uppgifter om myndighetens mål och ekonomiska ramar.