Aktuellt

Strålsäkerhetsmyndighetens medarbetare Sara Ehrs och Patrick Lindahl i myndighetens laboratorium. Foto: Hans-Erik Hansson

Forskningsutlysningar 2018

Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser medel för bland annat forsknings­­projekt inom radioaktivt avfall, doktorand­tjänster inom strål­skydds­beredskap och mät­teknik för radio­nuklider genererade vid ESS. Myndig­hetens forsknings­verksamhet är en förut­sättning för att utveckla och upp­rätt­hålla strål­säkerhets­kompetensen både inom myndigheten och nationellt.

Liten vildsvinskulting som bökar i jord.

Cesium i vildsvinskött

Strålsäkerhetsmyndigheten har betalat för laboratorieanalys av 250 köttprover från vildsvin i områden som drabbades av radioaktivt nedfall efter Tjernobyl­olyckan 1986. Analyserna visar att en stor andel prover överstiger gränsvärdet 1 500 becquerel per kilo (Bq/kg). Myndigheten rekommenderar att cesiumhalten mäts i vildsvinskött från områden där höga halter cesium-137 har uppmätts, om köttet ska användas som föda.

Bilder på svartvita rapporter med lila text

Slutförvarsyttrande till regeringen

Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökningar om slutförvar av använt kärnbränsle. Granskningen visar att SKB har förutsättningar att kunna uppfylla kärntekniklagens krav på strålsäker slutförvaring. Den 23 januari 2018 lämnade Strål­säker­hets­myndig­heten sitt yttrande till regeringen.

Utbildning för nästa generations ledare inom strålskydd

OECD-NEA:s CRPPH (Committee on Radiological Protection and Public Health) har på svenskt initiativ tagit fram en utbildning för nästa generations ledare inom strålskydd. Utbildningen hålls 20-24 augusti 2018, på Stockholms universitet. Internationella experter deltar som föreläsare och delar med sig av erfarenheter genom fallstudier. Ansökan görs via OECD-NEA:s webbplats senast den 30 april 2018.

Nya föreskrifter

Som en följd av nya EU-direktiv, andra förändringar i omvärlden och internationell granskning av Sveriges reglering inom området, pågår sedan 2013 en översyn av föreskrifterna i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS). Nya föreskrifter, som genomför EU:s strålskyddsdirektiv, träder i kraft samtidigt som nya strålskyddslagen. Regeringen föreslår i sin proposition till riksdagen att den nya strålskyddslagen ska träda i kraft den 1 juni 2018.

Utbildningar

Utbildningsverksamheten vid Strålsäkerhetsmyndigheten ger ett antal kurser och e-utbildningar som handlar om strålskydd i olika situationer. En del av kurserna kräver inga förkunskaper, andra är specialutformade för att passa en specifik målgrupps behov.