Aktuellt

Anställd på Strålsäkerhetsmyndigheten genomför mätning till havs.

Forskartjänst inom akvatisk radioekologi

Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser bidrag till en högre forskartjänst inom akvatisk radioekologi. Bidraget om 1,7 miljoner kronor per år beviljas för tre år, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Sista ansökningsdatum är 11 maj 2018.

Strålsäkerhetsmyndighetens medarbetare Sara Ehrs och Patrick Lindahl i myndighetens laboratorium. Foto: Hans-Erik Hansson

Forskningsutlysningar 2018

Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser medel för bland annat forsknings­­projekt inom radioaktivt avfall, doktorand­tjänster inom strål­skydds­beredskap och mät­teknik för radio­nuklider genererade vid ESS. Myndig­hetens forsknings­verksamhet är en förut­sättning för att utveckla och upp­rätt­hålla strål­säkerhets­kompetensen både inom myndigheten och nationellt.

Liten vildsvinskulting som bökar i jord.

Cesium i vildsvinskött

Strålsäkerhetsmyndigheten har betalat för laboratorieanalys av 250 köttprover från vildsvin i områden som drabbades av radioaktivt nedfall efter Tjernobyl­olyckan 1986. En stor andel prover överstiger gränsvärdet 1 500 becquerel per kilo (Bq/kg). För att få en bild av hur cesiumhalten i vildsvinskött varierar över året fortsätter myndigheten att bekosta laboratorieanalys av köttprover från vildsvin som skjuts i Heby kommun.

Nya föreskrifter

Som en följd av nya EU-direktiv, andra förändringar i omvärlden och internationell granskning av Sveriges reglering inom området, pågår sedan 2013 en översyn av föreskrifterna i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS). Nya föreskrifter, som genomför EU:s strålskyddsdirektiv, träder i kraft samtidigt som nya strålskyddslagen. Regeringen föreslår i sin proposition till riksdagen att den nya strålskyddslagen ska träda i kraft den 1 juni 2018.

Nästa generations ledare inom strålskydd

OECD-NEA:s CRPPH (Committee on Radiological Protection and Public Health) har på svenskt initiativ tagit fram en utbildning för nästa generations ledare inom strålskydd. Utbildningen hålls 20-24 augusti 2018, på Stockholms universitet. Internationella experter deltar som föreläsare och delar med sig av erfarenheter genom fallstudier. Ansökan görs via OECD-NEA:s webbplats senast den 30 april 2018.

Utbildningar

Utbildningsverksamheten vid Strålsäkerhetsmyndigheten ger ett antal kurser och e-utbildningar som handlar om strålskydd i olika situationer. En del av kurserna kräver inga förkunskaper, andra är specialutformade för att passa en specifik målgrupps behov.