Aktuellt

Anmälningsplikt från och med 9 april

Anmälnings­plikten börjar gälla den 9 april för verksamheter med odontologisk röntgendiagnostik, arbetsplatser med radonhalter över 200 Bq/m3 samt verksamheter som hanterar naturligt förekommande radioaktivt material (NORM). Det innebär att du som bedriver sådan verk­samhet ska anmäla detta till Strål­säkerhets­­myndig­heten. Anmälan ska vara gjord senast den 9 juli 2019.

Avvecklingsresan – samtal om avveckling av kärnkraft

Strålsäkerhetsmyndigheten har lanserat Avvecklings­resan, en samtalsserie om olika aspekter av avveckling av kärnkraftsanläggningar. Det första samtalet, om var i processen de svenska reaktorerna i avveckling befinner sig och vilka krav Strål­säkerhets­myndigheten ställer, ägde rum onsdagen den 13 mars. Samtalet livesändes och kan även följas i efterhand via myndighetens Youtube-kanal.

Strålsäkert – en podd från Strålsäkerhetsmyndigheten

I en ny podcast, Strålsäkert, tar Strålsäkerhetsmyndigheten upp olika aspekter av strålning. Första avsnittet handlar om radon. Kommande avsnitt berör allt från strålning i vården, radioaktivt avfall, magnetfält och kärnkraftsäkerhet till UV, laser och vad Strålsäkerhetsmyndigheten gör för att stärka strålsäkerheten internationellt.

SKB:s ansökan om utbyggnad av SFR tillstyrks

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) kan beviljas tillstånd enligt miljöbalken till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Det är innebörden av det yttrande som Strålsäkerhetsmyndigheten den 17 januari har lämnat in till mark- och miljödomstolen i egenskap av remissinstans.

Utbildningar inom strålskydd

Utbildningsverksamheten vid Strålsäkerhetsmyndigheten ger ett antal kurser och e-utbildningar som handlar om strålskydd i olika situationer. En del av kurserna kräver inga förkunskaper, andra är specialutformade för att passa en specifik målgrupps behov.

Regleringsbrev 2019

Riksdagen fattar beslut om statsbudgeten och regeringen beslutar om förutsättningarna för enskilda myndighetens verksamhet i årliga regleringsbrev, som innehåller uppgifter om myndighetens mål och ekonomiska ramar.