Aktuellt

Ny nationell handlingsplan för radon

Strålsäkerhetsmyndigheten bör få uppgiften att koordinera berörda myndigheters samarbete kring radon. Dessutom bör radonhalter i bostäder och på arbetsplatser kartläggas och insatser genomföras för att alla bostäder på sikt ska uppfylla målet om en radonhalt på maximalt 200 Bq/m3. Det är några av förslagen i den nationella handlingsplan för radon som utarbetats gemensamt av sju statliga myndigheter.

Grafisk illustration för miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö, Illustrationen visar våglängder och ett fönster.

Miljömålet Säker strålmiljö nära att uppnås

Miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö är nära att uppnås – men hudcancerfallen fortsätter att öka. Tre av fyra preciseringar kan vara uppfyllda till målåret 2020. Dock inte den om ultraviolett (UV) strålning. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att det inte är möjligt att minska antalet hudcancerfall så att de år 2020 kommer att vara lägre än 2000.

Strålsäkerhetsmyndighetens medarbetare Sara Ehrs och Patrick Lindahl i myndighetens laboratorium. Foto: Hans-Erik Hansson

Myndigheten utlyser forskningsmedel 2018

Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser medel för bland annat forsknings­­projekt inom radioaktivt avfall, doktorand­tjänster inom strål­skydds­beredskap och mät­teknik för radio­nuklider genererade vid ESS. Myndig­hetens forsknings­verksamhet är en förut­sättning för att utveckla och upp­rätt­hålla strål­säkerhets­kompetensen både inom myndigheten och nationellt.

Följ första TPR-mötet på ENSREG:s webb 3 maj

2014 antog Europeiska ministerrådet det så kallade kärnsäkerhetsdirektivet (2014/87/Euratom). Syftet var att införliva lärdomar från olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima Daiichi 2011. Kärnsäkerhetsdirektivet ställer krav på att medlemsländerna genomför tematiska granskningar, så kallade topical peer reviews (TPR). Det första offentliga mötet, om den pågående granskningen, äger rum i Bryssel den 3 maj 2018, kl.09.00-13.00. Följ det webbsända mötet på ENSREG:s webbplats.

Är du nästa generations ledare inom strålskydd?

OECD-NEA:s CRPPH (Committee on Radiological Protection and Public Health) har på svenskt initiativ tagit fram en utbildning för nästa generations ledare inom strålskydd. Utbildningen hålls 20-24 augusti 2018, på Stockholms universitet. Internationella experter deltar som föreläsare och delar med sig av erfarenheter genom fallstudier. Ansökan görs via OECD-NEA:s webbplats senast den 30 april 2018.

Nya regler träder i kraft 1 juni 2018

Den 1 juni 2018 ersätts nuvarande strålskyddslag och -förordning med en ny. Samtidigt träder nya föreskrifter i kraft. Den nya lagen, förordningen och de nya föreskrifterna genomför EU:s strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom).