Aktuellt

Bilder på svartvita rapporter med lila text

Slutförvarsyttrande till regeringen

Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökningar om slutförvar av använt kärnbränsle. Granskningen visar att SKB har förutsättningar att kunna uppfylla kärntekniklagens krav på strålsäker slutförvaring. I dag lämnar Strålsäkerhetsmyndigheten sitt yttrande till regeringen.

Liten vildsvinskulting som bökar i jord.

Kostnadsfri mätning av cesium i vildsvinskött

För att öka kunskapen om cesium-137 i vildsvinskött betalar Strål­säker­hets­myndigheten laboratorieanalys av köttprover som jägare skickar in för mätning. Erbjudandet gäller kött från vildsvin i områden som drabbades av radioaktivt nedfall efter Tjernobylolyckan 1986.

En hand som håller en svart radondosa.

Högsäsong för radonmätning

Varje år orsakar radon ungefär 500 lungcancerfall i Sverige. Enda sättet att upptäcka om en byggnad innehåller för höga halter radon är att mäta. Mätningen ska pågå i minst två månader mellan den 1 oktober och 30 april.

Rekrytering till nya huvudkontoret

Strålsäkerhetsmyndigheten lokaliserar delar av verksamheten till Katrineholm och det nya huvudkontoret öppnar i oktober 2018. Myndigheten rekryterar nu nya medarbetare med placering i Katrineholm. Vi rekryterar även nya medarbetare till vårt befintliga kontor i Solna.

Nya föreskrifter i april 2018

Som en följd av nya EU-direktiv, andra förändringar i omvärlden och internationell granskning av Sveriges reglering inom området, pågår sedan 2013 en översyn av föreskrifterna i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS). Nya föreskrifter, som genomför EU:s strålskyddsdirektiv, träder i kraft i april 2018.

Utbildningar

Utbildningsverksamheten vid Strålsäkerhetsmyndigheten ger ett antal kurser och e-utbildningar som handlar om strålskydd i olika situationer. En del av kurserna kräver inga förkunskaper, andra är specialutformade för att passa en specifik målgrupps behov.