Om strålning

I människans naturliga miljö har det alltid funnits strålning. Den kommer från rymden, solen och från radioaktiva ämnen i marken och i din egen kropp.

Under det senaste seklet har människan utvecklat metoder för att skapa och dra nytta av strålning inom forskning, sjukvård och industri, till exempel genom att använda röntgenteknik och genom att använda uran i kärnkraftsreaktorer. Strålningen kan vara till nytta för dig, men den kan också skada dig.

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för att de skadliga effekterna av strålning på människa och miljö ska vara så små som möjligt.

Olika typer av strålning har olika egenskaper

Strålning kan delas in i joniserande och icke-joniserande strålning.

Joniserande strålning

Joniserande strålning är så energirik att den kan rycka loss elektroner från de atomer som den träffar och förvandla dem till positivt laddade joner, jonisering. Exempel på joniserande strålning är röntgenstrålning och strålning från radioaktiva ämnen som uran i kärnkraftverk.

Icke-joniserande strålning

Energin hos icke-joniserande strålning som optisk strålning och elektromagnetiska fält är inte lika hög som hos joniserande strålning och kan därför inte jonisera material. Exempel på icke-joniserande strålning är strålning från solen och elektromagnetiska fält, exempelvis genom radiovågor från mobiltelefoner och magnetfält från kraftledningar och olika apparater.