Visselblåsarfunktion

Här hittar du Strålsäkerhetsmyndighetens externa rapporteringskanal för visselblåsning – för dig som på ett säkert sätt vill rapportera om missförhållanden som du har fått del av eller inhämtat i ett arbetsrelaterat sammanhang, inom området strålskydd och kärnsäkerhet som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, ger ett särskilt skydd mot repressalier för den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar det.

Strålsäkerhetsmyndighetens ansvarsområde

Strålsäkerhetsmyndighetens är, enligt förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, behörig att ta emot rapporter om missförhållanden inom området strålskydd och kärnsäkerhet och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar. Detta avser områdena

 • Civila kärntekniska anläggningar som drivs i enlighet med ett tillstånd.
 • Alla planerade och befintliga exponeringssituationer samt exponering i nödsituationer som medför en risk för exponering för joniserande strålning som inte kan förbises ur strålskyddssynpunkt eller med hänsyn till miljön med tanke på det långsiktiga skyddet av människors hälsa.
 • Alla led i hanteringen av använt kärnbränsle när det använda kärnbränslet härrör från civil verksamhet, och hanteringen av radioaktivt avfall, från generering till slutförvaring, när det radioaktiva avfallet härrör från civil verksamhet.
 • Gränsöverskridande transporter av radioaktivt avfall eller använt kärnbränsle, när ursprungslandet, bestämmelselandet eller eventuellt transitland är en medlemsstat inom gemenskapen, och sändningens mängd och koncentration överstiger vissa nivåer som fastställs i rådets direktiv 2013/59/Euratom.
 • Transport mellan medlemsstaterna av slutna strålkällor och andra relevanta strålkällor, när kvantiteterna och koncentrationerna överstiger vissa nivåer som fastställs i rådets direktiv 2013/59/Euratom.

Vem kan rapportera?

Du kan rapportera om missförhållanden om du i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och om du tillhör någon eller några av följande personkategorier:

 • arbetstagare
 • personer som gör en förfrågan om eller söker arbete,
 • personer som söker eller utför volontärarbete,
 • personer som söker eller fullgör praktik,
 • personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning,
 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag,
 • personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan,
 • aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget, eller
 • personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

Rapportera missförhållanden

Du rapporterar enklast via brev. Rapporten bör innehålla följande information

 • Ditt namn (frivilligt, du kan rapportera anonymt).
 • Kontaktinformation – e-postadress eller telefonnummer (frivilligt, du kan att rapportera anonymt, men kontaktinformation behövs om du vill ha återkoppling på din anmälan).
 • Vad är det för missförhållande du har uppmärksammat?
 • Var har detta ägt rum?
 • När hände det? Ange datum och tid och om det är något återkommande.
 • Har du vidtagit några andra åtgärder med anledning av de allvarliga oegentligheterna? I sådant fall vilka åtgärder? Har du till exempel meddelat någon annan instans om oegentligheterna?

Stoppa brevet i ett kuvert som du klistrar igen och märker med ”Till visselblåsarfunktionen”. Ta därefter kuvertet och stoppa det i ett yttre kuvert som du skickar till

Strålsäkerhetsmyndigheten
171 16 Stockholm

Du kan även ringa myndighetens växel på nummer 08-799 40 00 och be om att bli kopplad till vår chefsjurist för ett samtal eller personligt möte.

Strålsäkerhetsmyndigheten har för närvarande inte möjlighet att ta emot anmälningar per e-post.

Om en anmälan kommer in till oss rörande ett område där vi inte är ansvarig myndighet kommer vi att lämna över rapporten till den myndighet som är behörig. Den myndighet som tar emot en sådan rapport ska underrätta dig som rapporterande person om att ärendet har lämnats över dit, under förutsättning att du har lämnat dina kontaktuppgifter.

Du skyddas av sekretess

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess för alla uppgifter som kan avslöja din identitet som anmälare. Sekretessen som skyddar anmälarens identitet enligt dessa bestämmelser är absolut. Det innebär att en uppgift inte får lämnas ut, även om det står klart att du som anmälare inte kommer att drabbas negativt om uppgifterna röjs. Det är dock möjligt att din anmälan kan komma att ligga till grund för ett ärende hos Strålsäkerhetsmyndigheten, annan myndighet eller domstol. Inom ramen för ett sådant ärende finns det en möjlighet att din anmälan, eller delar av den, kan lämnas ut till den som genom sin ställning som part i ärendet har rätt till insyn i handläggningen av ärendet.

Förutsättningar för sekretesskydd

Enligt visselblåsarlagen får inte du som rapporterar göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt. Detta gäller under förutsättning att du vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att informationen var nödvändig för att avslöja missförhållandet. Ansvarsfriheten medför inte rätt att lämna ut handlingar. Ansvarsfriheten gäller inte heller om du som rapporterar, genom inhämtandet av information, gör dig skyldig till brott.

Rådgivning och stöd

Om du känner osäkerhet inför att rapportera eller önskar mer information om visselblåsarlagen rekommenderar vi att du ringer vår växel på nummer 08-799 40 00 och ber om att bli kopplad till myndighetens chefsjurist.

Meddelarfrihet

Den nya lagen ska komplettera det skydd som redan finns och förändrar inte skyddet enligt grundlagarna. Detta innebär bland annat att meddelarfriheten (offentligt anställda och vissa privat anställda inom till exempel vård, skola och omsorg har också ett omfattande grundlagsskydd att lämna uppgifter till media i publiceringssyfte) kommer att löpa parallellt med den nya lagen för att skydda visselblåsare. Det kommer alltså även fortsättningsvis att vara möjligt för offentligt anställda att i publiceringssyfte gå direkt till journalister med uppgifter om exempelvis oegentligheter.