Visselblåsarfunktion

Om du misstänker missförhållanden inom Strålsäkerhetsmyndigheten kan du rapportera det här. Visselblåsarfunktionen är en del i vårt förebyggande arbete mot korruption och andra oegentligheter. Allmänheten och andra utomstående personer, men även anställda, konsulter och leverantörer kan rapportera om missförhållanden. Visselblåsarfunktionen omhändertar inte klagomål, frågor eller dylikt.

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, ger ett särskilt skydd mot repressalier för den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar det.

Strålsäkerhetsmyndighetens ansvarsområde

Strålsäkerhetsmyndighetens är, enligt förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, behörig att ta emot rapporter om missförhållanden inom området strålskydd och kärnsäkerhet och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar. Detta avser områdena

 • Civila kärntekniska anläggningar som drivs i enlighet med ett tillstånd.
 • Alla planerade och befintliga exponeringssituationer samt på exponering i nödsituationer som medför en risk för exponering för joniserande strålning som inte kan förbises ur strålskyddssynpunkt eller med hänsyn till miljön med tanke på det långsiktiga skyddet av människors hälsa.
 • Alla led i hanteringen av använt kärnbränsle när det använda kärnbränslet härrör från civil verksamhet, och hanteringen av radioaktivt avfall, från generering till slutförvaring, när det radioaktiva avfallet härrör från civil verksamhet.
 • Gränsöverskridande transporter av radioaktivt avfall eller använt kärnbränsle, när ursprungslandet, bestämmelselandet eller eventuellt transitland är en medlemsstat inom gemenskapen, och sändningens mängd och koncentration överstiger de nivåer som fastställs i artikel 3.2 a–b i rådets direktiv 96/29/Euratom.
 • Transport mellan medlemsstaterna av slutna strålkällor och andra relevanta strålkällor, när kvantiteterna och koncentrationerna överstiger de värden som fastställs i artikel 4 a och b i direktiv 80/836/Euratom.
 • Skydd av människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av strålning i enlighet med strålskyddslagen (2018:396).
 • Kärnteknisk verksamhet i enlighet med lag 1984:3 om kärnteknisk verksamhet.

Anmäl missförhållanden

Du anmäler enklast via mejl eller brev. Din anmälan bör innehålla följande information

 • Ditt namn (frivilligt).
 • Kontaktinformation – e-postadress eller telefonnummer (frivilligt).
 • Vad är det för missförhållande du har uppmärksammat?
 • Var har detta ägt rum?
 • När hände det? Ange datum och tid och om det är något återkommande.
 • Har du vidtagit några andra åtgärder med anledning av de allvarliga oegentligheterna? I sådant fall vilka åtgärder? Har du till exempel meddelat någon annan instans om oegentligheterna?

Mejla din anmälan till visselblasning@ssm.se eller posta den till Strålsäkerhetsmyndigheten, Chefsjurist, 171 16 Stockholm. Märk kuvertet med "Strålsäkerhetsmyndigheten, Chefsjurist, 171 16 Stockholm".

Du kan även ringa myndighetens växel på nummer 08-799 40 00 och be om att bli kopplad till vår chefsjurist för ett samtal eller personligt möte.

Du kan anmäla anonymt

Du kan anmäla ett misstänkt missförhållande anonymt genom att ange de uppgifter du vill anmäla på ett fysiskt papper. Stoppa pappret i ett kuvert som du klistrar igen och märker med ”Till visselblåsarfunktionen”. Ta därefter kuvertet och stoppa det i ett yttre kuvert som du märker med ”Strålsäkerhetsmyndigheten, Chefsjurist, 171 16 Stockholm” och skickar med post. Om du vill rapportera säkerhetsskyddade uppgifter ska du skicka brevet rekommenderat.

Det kommer inom kort att vara möjligt att göra en anonym anmälan digitalt.

Du skyddas av sekretess

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess för alla uppgifter som kan avslöja din identitet som anmälare. Sekretessen som skyddar anmälarens identitet enligt dessa bestämmelser är absolut. Det innebär att en uppgift inte får lämnas ut, även om det står klart att du som anmälare inte kommer att drabbas negativt om uppgifterna röjs. Det är dock möjligt att din anmälan kan komma att ligga till grund för ett ärende hos Strålsäkerhetsmyndigheten, annan myndighet eller domstol. Inom ramen för ett sådant ärende finns det en möjlighet att din anmälan, eller delar av den, kan lämnas ut till den som genom sin ställning som part i ärendet har rätt till insyn i handläggningen av ärendet.

Förutsättningar för sekretesskydd

Enligt visselblåsarlagen får inte du som rapporterar göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt. Detta gäller under förutsättning att du vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att informationen var nödvändig för att avslöja missförhållandet. Ansvarsfriheten medför inte rätt att lämna ut handlingar. Ansvarsfriheten gäller inte heller om du som rapporterar, genom inhämtandet av information, gör dig skyldig till brott.

Rådgivning och stöd

Om du känner osäkerhet inför att rapportera eller önskar mer information om visselblåsarlagen rekommenderar vi att du ringer vår växel på nummer 08-799 40 00 och ber om att bli kopplad till myndighetens chefsjurist.

Meddelarfrihet

Du kan även använda den så kallade meddelarfriheten för att lämna uppgifter om missförhållanden till massmedier för publicering. Meddelarfriheten innefattar rätten att lämna meddelanden såväl anonymt som öppet. Den avser både information som lämnas till journalister eller redaktioner för vidare bearbetning och egna texter för direkt publicering under någon annans ansvar. Meddelaren kan alltså vara såväl traditionell ”tipsare” som författare. Skyddet består inte bara i förbud mot rättsliga sanktioner, som straff och skadestånd, utan i princip mot varje sanktionsliknande åtgärd från en myndighets sida, med undantag för lagföring och bestraffning av meddelarbrott. Meddelarfriheten skyddas även genom förbuden mot viss efterforskning och rätten till anonymitet.