E-tjänster och blanketter

På den här sidan hittar du länkar till Strål­säker­hets­myndig­hetens e-tjänster och blanketter. För information om anmälningsplikt och tillståndsplikt, se länkarna i sidmenyn.

Blanketter som skickas med post skickas till:

Strålsäkerhetsmyndigheten
171 16 Stockholm

Observera att avsändaren ska skrivas väl synligt på kuvertet.

Information om behandling av personuppgifter

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som lämnas i din ansökan eller anmälan. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR).

Naturligt förekommande radioaktiva material (NORM)

Oplanerad händelse i verksamheter med joniserande strålning

Utdrag ur nationellt dosregister (dospass)

Avgifter för verksamheter med strålning

I förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten framgår det att verksamhetsutövare ska betala avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.