Avgifter för verksamheter med strålning

Enligt förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten (avgiftsförordningen) ska verksamheter med strålning betala avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Enligt avgiftsförordningen ska exempelvis tillståndshavare betala ansökningsgift och årliga tillsynsavgifter till myndigheten, och anmälningspliktiga verksamheter ska betala avgift för myndighetens kostnader för handläggning av anmälan samt för tillsyn och andra åtgärder med anknytning till verksamheten.

Ansökningsavgift för vissa tillståndsansökningar

Vissa tillståndsansökningar är, i enlighet med § 5 a i avgiftsförordningen, förenade med en ansökningsavgift som ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten i samband med ansökan. 

Det är endast nya sökande, som inte har tillstånd sedan tidigare, som ska betala ansökningsavgift.

Ansökningsavgifter enligt § 5 a avgiftsförordningen

Följande avgifter ska betalas in till Strålsäkerhetsmyndigheten i samband med ansökan:

 1. 520 kronor per tillstånd för starka laserpekare med uteffekt som inte överskrider 30 milliwatt
 2. 8 800 kronor per tillstånd för starka laserpekare med uteffekt som överskrider 30 milliwatt
 3. 1 200 kronor per tillstånd för övriga tillståndspliktiga lasrar
 4. 5 100 kronor per generator för medicinsk röntgendiagnostik
 5. 2 000 kronor per generator för odontologisk röntgendiagnostik
 6. 3 100 kronor per generator för veterinärmedicinsk röntgendiagnostik
 7. 2 100 kronor för verksamhet med öppna strålkällor med en aktivitet som är högst 100 megabecquerel
 8. 6 400 kronor per laboratorium för verksamhet med öppna strålkällor med en aktivitet som överstiger 100 megabecquerel men inte 10 gigabecquerel
 9. 35 200 kronor per laboratorium för verksamhet med öppna strålkällor med en aktivitet som överstiger 10 gigabecquerel
 10. 6 200 kronor per utrustning för mindre acceleratorer
 11. 23 600 kronor per tillstånd för acceleratoranläggningar
 12. 3 100 kronor per utrustning för radiografering
 13. 2 100 kronor för slutna strålkällor som inte är slutna strålkällor med hög aktivitet
 14. 10 500 kronor för slutna strålkällor med hög aktivitet
 15. 10 300 kronor per tillstånd för installation och underhåll av strålkällor
 16. 12 700 kronor per utrustning för acceleratorer och koboltapparater för extern strålterapi
 17. 4 300 kronor per utrustning för röntgenterapiutrustning för extern strålterapi
 18. 12 700 kronor per utrustning för efterladdningsutrustning för brachyterapi
 19. 19 100 kronor per tillstånd för annan sluten strålkälla för brachyterapi med en aktivitet som överstiger 100 gigabecquerel
 20. 77 700 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet som är högst 100 gigabecquerel
 21. 125 600 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet som överstiger 100 gigabecquerel
 22. 7 283 000 kronor per anläggning för acceleratorbaserad spallation för neutronforskningsändamål med en stråleffekt som överstiger 1 megawatt
 23. 353 000 kronor för verksamhet med elektronacceleratorbaserade

För fullständiga uppgifter om vilka avgifter som gäller för vilken typ av verksamhet, se avgiftsförordningen.