Avgifter för verksamheter med strålning

Enligt förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strål­säker­hets­myndig­heten ska verksamhetsutövare enligt strålskyddslagen betala årliga avgifter till Strål­säker­hets­myndig­heten.

Den årliga avgiften tas ut första gången under kalenderåret efter att beslut om tillstånd har fattats eller anmälan registrerats. Det innebär vanligen att ingen avgift tas ut i samband med att Strålsäkerhetsmyndigheten beviljar tillstånd eller registrerar anmälan.

För avgiftsuttaget gäller vidare:

  • Om Strålsäkerhetsmyndighetens prövning av en ansökan om tillstånd kräver särskild utredning, eller annat arbete som leder till väsentligt högre kostnader än normalt, ska en tilläggsavgift betalas med 1 280 kronor per nedlagd arbetstimme.
  • Då ett tillstånd förnyas ska avgift erläggas även för det år då beslut fattas om att förnya tillståndet.
  • Den årliga avgiften beräknas på uppgifter som rapporterats till Strålsäkerhetsmyndigheten före den 1 januari. Uppgifter som kommit in efter detta datum påverkar inte avgiftens storlek.
  • För såväl innehav som användande av tekniska anordningar som kan alstra strålning och radioaktiva ämnen som kräver tillstånd enligt  Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning ska årliga avgifter betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten.
  • Beslut att ta ut avgift får verkställas enligt utsökningsbalken, vilket innebär att en obetald avgiftsfaktura efter påminnelse skickas direkt till kronofogden.
  • Om det finns särskilda skäl, får Strålsäkerhetsmyndigheten sätta ned eller efterskänka avgiften. En verksamhet med liten omfattning har av myndigheten inte bedömts utgöra särskilda skäl för nedsättning av avgiften.
  • Beslutet att bevilja tillstånd och registrera anmälan med vilket avgiftsskyldighet följer kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm.