Avgifter för verksamheter med strålning

Enligt förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten (avgiftsförordningen) ska verksamheter med strålning betala avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Enligt avgiftsförordningen ska exempelvis tillståndshavare betala ansökningsgift och årliga tillsynsavgifter till myndigheten, och anmälningspliktiga verksamheter ska betala avgift för myndighetens kostnader för handläggning av anmälan samt för tillsyn och andra åtgärder med anknytning till verksamheten.

Ansökningsavgift för vissa tillståndsansökningar

Vissa tillståndsansökningar är, i enlighet med § 5 a i avgiftsförordningen, förenade med en ansökningsavgift som ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten i samband med ansökan. 

Det är endast nya sökande, som inte har tillstånd sedan tidigare, som ska betala ansökningsavgift.

Ansökningsavgifter enligt § 5 a avgiftsförordningen

Följande avgifter ska betalas in till Strålsäkerhetsmyndigheten i samband med ansökan:

Verksamhet Avgift beräknas per Avgift i kronor
1. Starka laserpekare högst 30 mW tillstånd 520
2. Starka laserpekare över 30 mW tillsånd 8 800
3. Övriga tillståndspliktiga lasrar tillstånd 1 200
4. Medicinsk röntgendiagnostik generator 5 100
5. Odontologisk röntgendiagnostik generator 2 000
6. Veterinärmedicinsk röntgendiagnostik generator 3 100
7. Verksamhet med öppna strålkällor högst 100 MBq laboratorium 2 100
8. Verksamhet med öppna strålkällor högst 10 GBq laboratorium 6 400
9. Verksamhet med öppna strålkällor över 10 GBq laboratorium 35 200
10. Mindre acceleratorer över 1 MeV och högst 100 MeV utrustning 6 200
11. Acceleratoranläggningar över 100 MeV tillstånd 23 600
12. Radiografering utrustning 3 100
13. Slutna strålkällor som inte är slutna strålkällor med hög aktivitet utrustning 2 100
14. Slutna strålkällor med hög aktivitet utrustning 10 500
15. Installation och underhåll av strålkällor tillstånd 10 300
16. Acceleratorer och koboltapparater för extern strålterapi utrustning 12 700
17. Röntgenterapiutrustning för extern strålterapi utrustning 4 300
18. Efterladdningsutrustningar för brachyterapi utrustning 12 700
19. Annan sluten strålkälla för brachyterapi med en aktivitet som överstiger 100 GBq tillstånd 19 100
20. Nuklearmedicin högst 100 GBq tillstånd 77 700
21. Nuklearmedicin över 100 GBq tillstånd 125 600
22. Teknisk anordning högst 1 MeV utrustning 3 100

För fullständiga uppgifter om vilka avgifter som gäller för vilken typ av verksamhet, se avgiftsförordningen.