Hälsodeklaration för arbete med joniserande strålning

Enligt SSMFS 2008:51.

Läkarundersökningen är till för att skydda arbetstagaren. Avsikten är att hindra att någon som är speciellt känslig för strålningens skadeverkningar anställs eller fortsätter att vara sysselsatt i arbete med jonserande strålning. Hänsyn tas även till om viss personlig skyddsutrustning kan vålla särskilda besvär. För en adekvat bedömning ska den undersökande läkaren ta reda på vilken typ av arbete den undersökte ska vara verksam i och därmed förenade exponeringsvägar.

Läkarintyg för arbete med joniserande strålning