Ansökan om tillstånd för verksamhet med joniserande strålning

Tillståndsblanketten är gemensam för olika sorters verksamhet med joniserande strålning. Utöver tillståndsblanketten måste ytterligare information om verksamheten skickas in. Se instruktionerna.

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter.

Utländska bolag hänvisas till den svenska blanketten. Om det inte går att använda den svenska blanketten, kontakta myndigheten via registraturen via e-post.

Ansökningsavgifter för verksamheter enligt 5 a § i avgiftsförordningen

Vissa tillståndsansökningar är, i enlighet med 5 a § i avgiftsförordningen, förenade med en ansökningsavgift som ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten i samband med ansökan. 

Det är endast nya sökande, som inte har tillstånd sedan tidigare, som ska betala ansökningsavgift. Tillståndshavare som ansöker om förnyade tillstånd faktureras löpande.

Anmälningspliktig verksamhet

Verksamhets­utövare som omfattas av Strål­­säker­hets­­myndig­­hetens föreskrifter är skyldiga att anmäla sin verksamhet till Strål­säkerhets­­myndig­heten.