Kärnsäkerhetskonventionen

Efter Tjernobylolyckan 1986 tog en rad länder, däribland Sverige, initiativ till en internationell kärnsäkerhetskonvention inom ramen för FN:s atomenergiorgan (IAEA).

Syftet med en kärnsäkerhetskonvention var att skapa ett internationellt forum för öppen dialog om säkerhetsarbete genom ett återkommande granskningsförfarande som omfattar alla länder med kärnkraftsprogram. En konvention om säker drift av landbaserade kärnkraftverk antogs 1994. Sverige ratificerade konventionen i september 1995 och den trädde i kraft 1996.

Parterna i kärnsäkerhetskonventionen är skyldiga att vart tredje år redovisa hur väl de uppfyller konventionen. Dessa rapporter granskas av de andra parterna vid en konferens som hålls vid IAEA i Wien. Varje part är skyldig att granska ett antal av de andra ländernas nationella rapporter. Den första granskningskonferensen hölls 1999.

Kärnsäkerhetskonventionen och Strålsäkerhetsmyndighetens uppdrag

Strålsäkerhetsmyndigheten och dess föregångare har sedan 1998 fått i uppdrag av Sveriges regering att vart tredje år ta fram en nationell rapport om Sveriges uppfyllande av kärnsäkerhetskonventionen. Rapporten redovisar regeringens, tillsynsmyndigheternas, tillståndshavarnas och kärnkraftverkens ägares respektive åtaganden och åtgärder enligt konventionen.

Deklaration om kärnsäkerhet

Efter kärnkraftsolyckan i japanska Fukushima, som inträffade 2011, och för att betona parternas samsyn kring vissa säkerhetsprinciper, utarbetades och godkändes deklarationen om kärnsäkerhet 2012. De avtalsslutande parterna antog den så kallade Wiendeklarationen om kärnsäkerhet 2015. Den innehåller tre principer som ska följas för att förhindra stora radioaktiva utsläpp och storskalig markförorening. Principerna medför ett förtydligande av konventionens relevanta artiklar och parterna har kommit överens om att principernas uppfyllelse måste återspeglas i de nationella rapporterna.

Kommande granskningskonferens

Sveriges nionde rapport under kärnsäkerhetskonventionen granskades tillsammans med övriga parters rapporter vid ett granskningsmöte på IAEA i Wien den 20-31 mars 2023.

Sveriges senaste rapport, på regeringens webbplats (på engelska)