Regeringsuppdrag

Varje år får Strålsäkerhetsmyndigheten uppdrag av regeringen i olika frågor. Uppdrag ges i myndighetens regleringsbrev eller genom särskilda beslut av regeringen. Här hittar du några av de regeringsuppdrag vi har arbetat och arbetar med.

Pågående regeringsuppdrag

Avgifter

Strålsäkerhetsmyndigheten ska föreslå nödvändiga justeringar av avgiftsnivåer eller andra justeringar i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheten ska till varje ändringsförslag redovisa bakgrund, motivering och konsekvensbedömning. Myndigheten ska särskilt se över avgiftskonstruktionen för avgifter där det till exempel löpande uppstår över- eller underskott samt redovisa behov av justeringar med anledning av detta. I denna del ska myndigheten inhämta synpunkter från Ekonomistyrningsverket.

Myndigheten ska också lämna författningsförslag. Där det är möjligt bör redovisningen delas upp i avgiftskollektiv för kärnkraftverk, övriga kärntekniska anläggningar respektive tillståndspliktig verksamhet enligt strålskyddslagen (2018:396).

Förslagen ska lämnas till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 8 september 2023.

Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten

Internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete med Östeuropa

Strålsäkerhetsmyndigheten ska bedriva utvecklingssamarbete med Ukraina, Georgien, Moldavien och Armenien. Utvecklingssamarbetet ska främst avse samarbete inom kärnsäkerhet, strålskydd, icke-spridning, miljöövervakning samt hantering av radioaktivt avfall. 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska ha en dialog med Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet och Utrikesdepartementet) om planer för framtida insatser på området. Dialogen ska innefatta samråd om insatser av principiellt viktig natur.

Pågående arbete och genomförda insatser ska redovisas till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet med kopia till Utrikesdepartementet) senast den 30 april 2023.

Arbetet ska utgå från Sveriges internationella åtaganden, samarbetet med de nordiska länderna och andra stater inom området samt innehålla en analys av insatsbehov inom olika områden.

Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten

Stärkt stöd till Ukraina inom miljö- och strålsäkerhetssamarbete

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina ska Strålsäkerhetsmyndigheten inom ramen för utvecklingssamarbetet särskilt stärka samarbetet med och stödet till Ukraina inom strålsäkerhetsområdet, särskilt inom kärnsäkerhet, strålskydd, icke-spridning, miljöövervakning och hantering av radioaktivt avfall. Myndigheten ska redovisa hur de ökade insatserna och det direkta stödet bidrar till att upprätthålla och stärka strålsäkerheten i Ukraina och närområdet.

Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet och Utrikesdepartementet) senast den 28 februari 2024.

Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten

Stärkt kompetens för strålsäker kärnkraft

Strålsäkerhetsmyndigheten ska stärka sin kompetens inom strålsäkerhetsområdet för att ha förutsättningar att se över och utveckla regelverken och tillståndsprocesser för befintlig och ny kärnkraft baserad på känd såväl som ny teknik. Myndigheten ska också stärka nationell kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet som är en förutsättning för befintlig och ny kärnkraft, i denna del ska myndigheten samverka med berörda myndigheter särskilt Statens energimyndighet. Strålsäkerhetsmyndigheten ska också bygga kompetens särskilt kring typgodkännande och arbeta för att utveckla förutsättningar för typgodkännande av reaktorer, system och komponenter. Myndigheten ska delta aktivt i arbetet på europeisk nivå.

Myndigheten ska delredovisa uppdraget senast den 28 februari 2024 och slutredovisa uppdraget 20 december 2025 till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet).

Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten

Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen

Den 8 september 2022 gav regeringen flera statliga myndigheter, däribland Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), i uppdrag att till och med den 31 mars 2023 vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder. SSM ska senast den femtonde dagen varje månad till Energimyndigheten redovisa mängden el som köpts under föregående månad i kWh för lokaler belägna inom Sverige. Den första redovisningen ska ske i oktober 2022 och den sista i april 2023. SSM ska vid redovisningstillfället i oktober 2022 även redovisa mängden köpt el i september 2018. SSM ska också löpande redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att minska sin elanvändning.

Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen, på regeringens webbplats

Uppdrag om utveckling av regelverk och andra åtgärder för befintlig och framtida kärnkraft

Den 25 augusti 2022 gav regeringen Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att se över vilken utveckling av regelverket och andra åtgärder som behövs för att det ska finnas förutsättningar att nyttja både befintlig och framtida kärnkraft. Uppdraget omfattar att identifiera behov av utveckling av de regler eller andra åtgärder som kan påverka förutsättningarna för nyttjande av befintlig och ny kärnkraft, som till exempel små modulära reaktorer, så kallade SMR, baserad på känd såväl som ny reaktorteknik.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska lämna förslag på hur de identifierade behoven bör hanteras vidare. I den mån det behövs ska myndigheten lämna författningsförslag avseende lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet, strålskyddslagen (2018:396) och strålskyddsförordningen (2018:506). Strålsäkerhetsmyndigheten ska även identifiera vilka behov som finns att utveckla myndighetens föreskrifter på området och däribland inleda arbetet med att ta fram föreskrifter för ny reaktorteknik såsom små modulära reaktorer. Strålsäkerhetsmyndigheten ska även analysera förutsättningarna för tillståndsprövning av små modulära reaktorer, inklusive tillståndsprövning av flera reaktorer av en reaktortyp inför möjlig byggnation på en eller flera platser, samt hur internationell samverkan och harmonisering påverkar detta.

Resultatet av arbetet med att identifiera behoven av utveckling av de regler och andra åtgärder som kan påverka förutsättningarna för befintlig kärnkraft, inklusive eventuella förslag på vidare hantering och förslag på författningsändringar, ska redovisas till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 28 februari 2023. Redovisningen ska också innehålla en övergripande beskrivning av arbetsläget för övriga delar. Övriga delar av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 31 juli 2023.

Uppdrag om utveckling av regelverk och andra åtgärder för befintlig och framtida kärnkraft, på regeringens webbplats

Uppdrag att förebygga hudcancer

Den 13 juni 2019 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för ett förstärkt förebyggande arbete mot hudcancer (S2019/02786/FS (delvis)). Uppdraget skulle ha redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Miljödepartementet) senast den 31 mars 2022.

Uppdraget har förlängts och redovisning till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Klimat- och näringslivsdepartementet) ska ske senast den 31 mars 2023.

Uppdrag att förebygga hudcancer

Avslutade regeringsuppdrag 2022

Uppdrag att stärka stöd till och samarbete med Ukraina inom strålsäkerhetsområdet

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina fick Strålsäkerhetsmyndigheten den 21 juli 2022  i uppdrag av regeringen att stärka stöd till och samarbete med Ukraina inom strålsäkerhetsområdet, särskilt inom kärnsäkerhet, strålskydd, icke-spridning, miljöövervakning samt hantering av radioaktivt avfall.

I uppdraget ingick att identifiera och förbereda möjliga insatser för att bidra till strålsäkerhet i Ukraina efter 2022, under de förhållanden som förväntas råda med anledning av Rysslands invasion samt under en återbyggnadsfas. Myndigheten skulle redovisa insatser som är lämpliga framöver och en kostnadsuppskattning för dessa.

Strålsäkerhetsmyndighetens har redovisat uppdraget i en rapport till Regeringskansliet (Miljödepartementet) .

Rapport: Förslag till stärkt stöd och samarbete med Ukraina inom strålsäkerhetsområdet

Uppdrag att stärka stöd till och samarbete med Ukraina inom strålsäkerhetsområdet

Uppdrag att föreslå nödvändiga avgiftsjusteringar

Den 16 december 2021 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att föreslå nödvändiga justeringar av avgiftsnivåer eller andra justeringar i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Till varje ändringsförslag ska bakgrund, motivering och konsekvensbedömning redovisas. Myndigheten ska också lämna författningsförslag. Där det är möjligt bör redovisningen delas upp i avgiftskollektiv för kärnkraftverk, övriga kärntekniska anläggningar respektive tillståndspliktig verksamhet enligt strålskyddslagen (2018:396).

Myndighetens förslag redovisades till Regeringskansliet (Miljödepartementet) den 1 september 2022.

Rapport: Förslag till nödvändiga justeringar av avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Uppdrag att se över syftet och uppdraget för de lokala säkerhetsnämnderna

Den 16 december 2021 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att se över syftet och uppdraget för de lokala säkerhetsnämnderna samt föreslå författningsändringar som behövs, exempelvis i förordningen (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar.

Uppdraget redovisades den 31 maj 2022.

Rapport: 2022:07 Översyn av lokala säkerhetsnämnder

Uppdrag att bedriva internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete med Ryssland

Den 16 december 2021 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att bedriva grannlandssamarbete med Ryssland för att bidra till höjd strålsäkerhet och miljökvalitet i både Ryssland och Sverige.

Uppdraget redovisades den 28 april 2022.

Rapport: Planer för framtida insatser inom internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete i Östeuropa och grannlandssamarbete i Ryssland

Uppdrag att bedriva internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete med Östeuropa

Den 16 december 2021 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att bedriva utvecklingssamarbete med Ukraina, Georgien, Moldavien, Armenien och Belarus. Utvecklingssamarbetet ska främst avse samarbete inom kärnsäkerhet, strålskydd, icke-spridning, miljöövervakning samt hantering av radioaktivt avfall.

Uppdraget redovisades den 28 april 2022.

Rapport: Planer för framtida insatser inom internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete i Östeuropa och grannlandssamarbete i Ryssland

Uppdrag att förbereda, samordna och delta vid översynskonferens inom ramen för konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärntekniska anläggningar

Den 19 juni 2019 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att förbereda, samordna och delta vid 2021 års översynskonferens i Wien, inom ramen för konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärntekniska anläggningar (M2019/01315/Ke). Delmomenten i uppdraget skulle redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) separat.

Nyhet och rapport: Sverige uppfyller konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärnanläggningar

Rapport om IPPAS handlingsplan

En redovisning av det sista delmomentet, efter konferensens genomförande, gjordes den 28 april 2022.

Rapport: Den första översynskonferensen av konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärntekniska anläggningar

Uppdrag att analysera ansvaret för historiskt avfall

Den 25 november 2021 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att analysera ansvaret avseende det så kallade historiska radioaktiva avfallet och ge förslag till fortsatt hantering och finansiering.

Uppdraget redovisades den 28 februari 2022.

Nyhet och rapport: Ansvar för historiskt radioaktivt avfall är utrett