Regeringsuppdrag

Strålsäkerhetsmyndigheten får varje år olika uppdrag av regeringen. Uppdrag ges i myndighetens regleringsbrev eller genom särskilda beslut av regeringen. På den här sidan hittar du några av de regeringsuppdrag vi arbetar med. Avslutade uppdrag hittar du på sidan Avslutade regeringsuppdrag.

Pågående regeringsuppdrag

Uppdrag att redovisa hur arbetet med tillsyn inom säkerhetsskyddsområdet har bedrivits

Regeringen har gett Affärsverket svenska kraftnät, Finansinspektionen, Försvarets materielverk, Försvarsmakten, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Post- och telestyrelsen, Statens energimyndighet, Strålsäkerhetsmyndigheten, Säkerhetspolisen och Transportstyrelsen i uppdrag att redovisa hur den egna myndighetens tillsynsarbete enligt säkerhetsskyddslagstiftningen har bedrivits och fungerat under perioden 1 januari 2021–31 december 2023. 

Myndigheterna ska senast den 1 oktober 2024 skriftligen var för sig redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Justitiedepartementet, med kopia till det departement som myndigheten hör till).

Uppdrag att redovisa hur arbetet med tillsyn inom säkerhetsskyddsområdet har bedrivits

Avgifter

Strålsäkerhetsmyndigheten ska föreslå nödvändiga justeringar av avgiftsnivåer eller andra justeringar i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheten ska till varje ändringsförslag redovisa bakgrund, motivering och konsekvensbedömning. Myndigheten ska särskilt se över avgiftskonstruktionen för avgifter där det löpande uppstår över- eller underskott samt redovisa behov av justeringar med anledning av detta. I denna del ska myndigheten inhämta synpunkter från Ekonomistyrningsverket.

Myndigheten ska också lämna författningsförslag. Där det är möjligt bör redovisningen delas upp i avgiftskollektiv för kärnkraftverk, övriga kärntekniska anläggningar respektive tillståndspliktig verksamhet enligt strålskyddslagen.

Förslagen ska lämnas till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 8 september 2024.

Regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten

Internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete med Östeuropa

Strålsäkerhetsmyndigheten ska bedriva utvecklingssamarbete med Ukraina, Georgien, Moldavien och Armenien. Utvecklingssamarbetet ska främst avse samarbete inom kärnsäkerhet, strålskydd, icke-spridning, miljöövervakning samt hantering av radioaktivt avfall. Utgångspunkten är att detta samarbete äger rum på teknisk nivå. Samarbetet med Ukraina ska utökas för att möta konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina och ska innefatta stöd som behövs för att upprätthålla och stärka strålsäkerheten i Ukraina, till exempel i form av utrustning.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska ha en dialog med Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet och Utrikesdepartementet) om planer för framtida insatser på området. Dialogen ska innefatta samråd om insatser av principiellt viktig natur. Pågående arbete och genomförda insatser ska redovisas till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet med kopia till Utrikesdepartementet) senast den 30 april 2024. Arbetet ska utgå från Sveriges internationella åtaganden, samarbetet med de nordiska länderna och andra stater inom området samt innehålla en analys av insatsbehov inom olika områden.

Regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten

Uppdrag om förhandsprövning

Strålsäkerhetsmyndigheten ska i nära dialog med Utredningen om ny kärnkraft – ett andra steg (KN 2023:04), analysera och därefter beskriva hur myndigheten skulle kunna tillhandahålla en bedömning som föregår en tillståndsprövning.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) den 11 juni 2024.

Regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten

Uppdrag att utveckla och intensifiera arbetet mot terrorism för att stärka Sveriges säkerhet

Samverkansrådet mot terrorism har, mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget, fått i uppdrag att intensifiera sin samverkan för att stärka Sveriges förmåga att förebygga, förhindra och försvåra terrorism och våldsbejakande extremism.

Säkerhetspolisen ska i samverkan med övriga myndigheter redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 september 2024, den 1 september 2025 och den 1 september 2026. Uppdraget till myndigheterna ska finansieras inom befintliga finansiella ramar.

Strålsäkerhetsmyndigheten är en av de 15 myndigheter som ingår i rådet.

Uppdrag att utveckla och intensifiera arbetet mot terrorism för att stärka Sveriges säkerhet

Uppdrag att förebygga hudcancer

Den 13 juni 2019 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för ett förstärkt förebyggande arbete mot hudcancer (S2019/02786/FS (delvis)). Uppdraget har förlängts och ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 31 mars 2024.

Uppdrag att förebygga hudcancer

Förlängd tid för uppdraget att förebygga hudcancer

Stärkt stöd till Ukraina inom miljö- och strålsäkerhetssamarbete

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina ska Strålsäkerhetsmyndigheten inom ramen för utvecklingssamarbetet särskilt stärka samarbetet med och stödet till Ukraina inom strålsäkerhetsområdet, särskilt inom kärnsäkerhet, strålskydd, icke-spridning, miljöövervakning och hantering av radioaktivt avfall. Myndigheten ska redovisa hur de ökade insatserna och det direkta stödet bidrar till att upprätthålla och stärka strålsäkerheten i Ukraina och närområdet.

Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet och Utrikesdepartementet) senast den 28 februari 2024.

Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten

Stärkt kompetens för strålsäker kärnkraft

Strålsäkerhetsmyndigheten ska stärka sin kompetens inom strålsäkerhetsområdet för att ha förutsättningar att se över och utveckla regelverken och tillståndsprocesser för befintlig och ny kärnkraft baserad på känd såväl som ny teknik. Myndigheten ska också stärka nationell kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet som är en förutsättning för befintlig och ny kärnkraft, i denna del ska myndigheten samverka med berörda myndigheter särskilt Statens energimyndighet. Strålsäkerhetsmyndigheten ska också bygga kompetens särskilt kring typgodkännande och arbeta för att utveckla förutsättningar för typgodkännande av reaktorer, system och komponenter. Myndigheten ska delta aktivt i arbetet på europeisk nivå.

Myndigheten ska delredovisa uppdraget senast den 28 februari 2024 och slutredovisa uppdraget 20 december 2025 till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet).

Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten