Regeringsuppdrag

Varje år får Strålsäkerhetsmyndigheten uppdrag av regeringen i olika frågor. Uppdrag ges i myndighetens regleringsbrev eller genom särskilda beslut av regeringen. Här hittar du några av de regeringsuppdrag vi har arbetat och arbetar med under 2022.

Pågående regeringsuppdrag

Avgifter

Den 16 december 2022 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att föreslå nödvändiga justeringar av avgiftsnivåer eller andra justeringar i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Till varje ändringsförslag ska bakgrund, motivering och konsekvensbedömning redovisas. Myndigheten ska också lämna författningsförslag. Där det är möjligt bör redovisningen delas upp i avgiftskollektiv för kärnkraftverk, övriga kärntekniska anläggningar respektive tillståndspliktig verksamhet enligt strålskyddslagen (2018:396).

Myndighetens förslag ska lämnas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 augusti 2022.

Förebyggande arbete mot cancer

Den 13 juni 2019 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för ett förstärkt förebyggande arbete mot hudcancer (S2019/02786/FS (delvis)). Uppdraget skulle ha redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Miljödepartementet) senast den 31 mars 2022.

Uppdraget har förlängts och redovisning till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Miljödepartementet) ska ske senast den 31 mars 2023.

Avslutade regeringsuppdrag 2022

Översyn av lokala säkerhetsnämnder

Den 16 december 2022 fick myndigheten i uppdrag av regeringen atse över syftet och uppdraget för de lokala säkerhetsnämnderna samt föreslå författningsändringar som behövs, exempelvis i förordningen (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar.

Uppdraget redovisades den 31 maj 2022.

Rapport: 2022:07 Översyn av lokala säkerhetsnämnder

Internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete med Ryssland

Den 16 december 2022 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att bedriva grannlandssamarbete med Ryssland för att bidra till höjd strålsäkerhet och miljökvalitet i både Ryssland och Sverige.

Uppdraget redovisades den 28 april 2022.

Rapport: Planer för framtida insatser inom internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete i Östeuropa och grannlandssamarbete i Ryssland

Internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete med Östeuropa

Den 16 december 2022 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att bedriva utvecklingssamarbete med Ukraina, Georgien, Moldavien, Armenien och Belarus. Utvecklingssamarbetet ska främst avse samarbete inom kärnsäkerhet, strålskydd, icke-spridning, miljöövervakning samt hantering av radioaktivt avfall.

Uppdraget redovisades den 28 april 2022.

Rapport: Planer för framtida insatser inom internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete i Östeuropa och grannlandssamarbete i Ryssland

Översynskonferens inom ramen för konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärntekniska anläggningar

Den 19 juni 2019 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att förbereda, samordna och delta vid 2021 års översynskonferens i Wien, inom ramen för konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärntekniska anläggningar (M2019/01315/Ke). Delmomenten i uppdraget skulle redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) separat.

Nyhet och rapport: Sverige uppfyller konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärnanläggningar

Rapport om IPPAS handlingsplan

En redovisning av det sista delmomentet, efter konferensens genomförande, gjordes den 28 april 2022.

Rapport: Den första översynskonferensen av konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärntekniska anläggningar

Ansvar för historiskt avfall

Den 25 november 2021 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att analysera ansvaret avseende det så kallade historiska radioaktiva avfallet och ge förslag till fortsatt hantering och finansiering.

Uppdraget redovisades den 28 februari 2022.

Nyhet och rapport: Ansvar för historiskt radioaktivt avfall är utrett