Vår roll i samhället

Ett sammanfattande begrepp för Strålsäkerhetsmyndighetens arbete är strålsäkerhet. Vi ställer krav på den som bedriver verksamhet med strålning. Vi kontrollerar att kraven uppfylls och ger råd om skydd mot strålning. Kraven och råden vilar på vetenskaplig grund. Vi finansierar även forskning och har beredskap dygnet runt. 

Vi bedriver verksamhet inom fem deluppdrag.

Vi ska vara pådrivande för en god strålsäkerhet i samhället och verka för att:

  • förebygga radiologiska olyckor samt säkerställa strålsäker drift och avfallshantering i kärnteknisk verksamhet
  • minimera riskerna med och optimera effekterna av strålning vid medicinsk tillämpning. Som riksmätplats upprätthåller vi de nationella referensnormalerna för mätning av joniserande strålning och erbjuder kalibrering av dosmätande instrument som används inom vård, forskning och industri.
  • minimera riskerna med strålning som används i produkter och tjänster eller som uppstår som en biprodukt vid användning av produkter och tjänster. Vi är en marknadskontrollmyndighet för produkter och ämnen som alstrar strålning. 
  • minimera riskerna med exponering av naturligt förekommande strålning
  • förbättra strålsäkerheten internationellt.