Vår roll i samhället

Ett sammanfattande begrepp för Strålsäkerhetsmyndighetens arbete är strålsäkerhet. Vi ställer krav på den som bedriver verksamhet med strålning. Vi kontrollerar att kraven uppfylls och ger råd om skydd mot strålning. Kraven och råden vilar på vetenskaplig grund. Vi finansierar även forskning och vi är en beredskapsmyndighet med beredskap dygnet runt.

Vi bedriver verksamhet inom fem deluppdrag.

Fem deluppdrag

Normering

Vi bidrar i utvecklingen av lagstiftning och andra styrmedel för att skydda hälsa och miljö från skadlig verkan av strålning. Arbetet sker i Sverige, inom EU och på internationell nivå.

Tillståndsprövning

Vi prövar ansökningar om tillstånd i enlighet med strålskyddslagen och lagen om kärnteknisk verksamhet. 

Tillsyn

Vi ser till att lagstiftningen efterlevs. Vi utövar tillsyn över verksamheter med strålning och möjliggör för IAEA och EU-kommissionen att utöva kärnämneskontroll.

Kunskapsförsörjning

Vi upprätthåller kunskap och kompetens inom strålsäkerhetsområdet. Vi finansierar årligen forskning för cirka 100 miljoner kronor.

Beredskap

Vi utvecklar och medverkar i den nationella beredskapsplaneringen inför en eventuell radiologisk olycka.

Vi ska vara pådrivande för en god strålsäkerhet i samhället och verka för att:

  • förebygga radiologiska olyckor samt säkerställa strålsäker drift och avfallshantering i kärnteknisk verksamhet
  • minimera riskerna med och optimera effekterna av strålning vid medicinsk tillämpning. Som riksmätplats upprätthåller vi de nationella referensnormalerna för mätning av joniserande strålning och erbjuder kalibrering av dosmätande instrument som används inom vård, forskning och industri.
  • minimera riskerna med strålning som används i produkter och tjänster eller som uppstår som en biprodukt vid användning av produkter och tjänster. Vi är en marknadskontrollmyndighet för produkter och ämnen som alstrar strålning. 
  • minimera riskerna med exponering av naturligt förekommande strålning
  • förbättra strålsäkerheten internationellt.