Internationellt samarbete

Det pågår ett internationellt samarbete mellan länder för att öka kärnkraftsäkerheten, förbättra strålskyddet och stärka arbetet för nukleär icke-spridning. Strålsäkerhetsmyndigheten bidrar aktivt till att Sveriges internationella åtaganden inom vårt verksamhetsområde uppfylls.

Strålsäkerhetsmyndigheten deltar i det internationella samarbetet och kan på så sätt dra nytta av andra länders kunskaper och erfarenheter och samtidigt dela med oss av våra egna. Genom det internationella samarbetet bidrar myndigheten till att öka kärnkraftsäkerheten och förbättra strålskyddet globalt.

Internationella organisationer och nätverk

Myndigheten är aktiv inom flera internationella organisationer, som

 • FN:s atomenergiorgan International Atomic Energy Agency (IAEA)
 • Internationella strålskyddskommissionen (ICRP)
 • Nuclear Energy Agency (NEA) inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD )
 • Världshälsoorganisationen (WHO)
 • FN:s Vetenskapliga Strålningskommitté (UNSCEAR).

Vi har också ett utvecklat samarbete med myndigheterna i våra nordiska grannländer och bilaterala avtal med flera andra länder.

Samarbete inom Europa

Myndigheten deltar aktivt i arbetet inom Europeiska Unionen och de EU-organ som behandlar strålskydds- och kärnsäkerhetsfrågor.

Samarbetet inom EU grundar sig främst i Euratomfördraget (European Atomic Energy Community) som skapades 1957. Den ursprungliga tanken med fördraget var att utveckla den fredliga användningen av kärnenergin. Numera bidrar Euratomfördraget bland annat till att främja forskning inom kärnteknik och säkerställa gemensamma säkerhetsnormer.

Genom Euratomfördraget är medlemsländerna skyldiga att rapportera större förändringar och ombyggnader av kärnkraftsanläggningarna till EU-kommissionen. I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten som rapporterar dessa förändringar.

Strålsäkerhetsmyndigheten bidrar även med expertkunskaper i olika arbetsgrupper inom EU, som

 • European Nuclear Safety Regulator Group (ENSREG), rådgivande i frågor om kärnkraftssäkerhet och avfallshantering
 • Artikel 31-gruppen , rådgivande i strålskyddsfrågor
 • Artikel 37-gruppen, granskning av nya kärntekniska anläggningar.

Det finns även arbetsgrupper för exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden, gränsöverskridande avfallstransporter, avveckling av kärnkraft, tekniskt bistånd till länder utanför EU samt personalskydd.

Cheferna för kärnsäkerhetsmyndigheterna i kärnkraftsländerna inom EU och Schweiz samarbetar inom Western European Nuclear Regulators' Association (WENRA).

Inom WENRA utvecklar kärnkraftsländerna ett gemensamt synsätt för kärnkraftsäkerhet i Europa. WENRA fungerar också som ett oberoende organ som hjälper EU:s institutioner att utvärdera kärnkraftsäkerheten i kandidatländerna till EU.

Internationella konventioner och fördrag

Sverige har undertecknat flera internationella konventioner och fördrag. De främsta är

 • Kärnsäkerhetskonventionen
 • Avfallskonventionen
 • Fördraget om icke-spridning av kärnvapen (NPT)
 • Skydd av Östersjön och Nordostatlanten, genom HELCOM- och OSPAR-konventionerna

Genom konventionerna och NPT har Sverige åtagit sig särskilda skyldigheter för att stärka kärnkraftsäkerheten och strålskyddet samt verka för icke-spridning av kärnämne och kärnvapenteknologi. Det är Strålsäkerhetsmyndigheten som ser till att Sverige följer de internationella riktlinjerna och lever upp till avtalen.

Internationell standardisering

Inom International Electrotechnical Commission (IEC) och den europeiska motsvarigheten CENELEC deltar Strålsäkerhetsmyndigheten i utveckling av säkerhetsstandarder för flera produktkategorier. Särskilt inom området icke-joniserande strålning baseras säker användning på standarder där Strålsäkerhetsmyndigheten bland annat deltar i internationell och europeisk standardisering av solarier och lasrar.

Utvecklingssamarbete i Öst

Strålsäkerhetsmyndigheten har även flera utvecklingssamarbeten i Central- och Östeuropa. Arbetet sker för att stärka säkerheten vid kärnkraftverken i regionen och förbättra strålskyddet för både människa och miljö. Myndigheten arbetar även för att öka kunskapen om och stärka kontrollen av nukleär icke-spridning i regionen.