Tillsyn

Strålsäkerhetsmyndigheten utövar tillsyn mot de som har tillstånd enligt strålskyddslagen (2018:396) respektive kärntekniklagen (1984:3) för verksamhet med strålning. Strålsäkerhetsmyndigheten utövar även tillsyn mot anmälningspliktig verksamhet med strålning enligt strålskyddslagen.

Ändringar i säkerhetsskyddslagstiftningen från och med 1 december 2021

Strålsäkerhetsmyndigheten är från och med 1 december 2021 tillsynsmyndighet enligt säkerhetsskyddsförordningen (2021:955). Myndigheten ansvarar inom området kärnteknisk verksamhet för tillsyn över enskilda verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Uppdraget omfattar bland annat beslut om placering i säkerhetsklass 2 och 3 samt ansökan om registerkontroll. Myndigheten har därigenom tagit över uppdraget från Svenska kraftnät och länsstyrelserna.

Den nya säkerhetsskyddsförordningen ger också Strålsäkerhetsmyndigheten bemyndigande att, för enskilda verksamhetsutövare inom området kärnteknisk verksamhet, meddela föreskrifter som kompletterar föreskrifter om säkerhetsskydd som har meddelats av Säkerhetspolisen, Försvarsmakten eller Försvarets materielverk.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedriver tillsyn genom att:

  • samla kunskap om den aktuella verksamheten
  • utifrån lagar, föreskrifter och krav göra observationer, identifiera och bedöma eventuella brister och värdera allvarlighetsgraden
  • besluta om eventuella åtgärder hos verksamhetsutövarna.

Olika tillsynsmetoder

Här beskrivs några olika tillsynsmetoder som vi arbetar med.

Verksamhetsbevakning

En verksamhetsbevakning syftar till att öka vår kunskap om den verksamhet som bedrivs av verksamhetsutövare. Syftet är även informationsutbyte mellan Strålsäkerhetsmyndigheten och verksamhetsutövaren och innebär kontakter med verksamhetsutövare och eller besök på de platser där dessa bedriver verksamhet. En verksamhetsbevakning görs inte för att bedöma kravuppfyllnad.

Inspektion

En inspektion syftar till att bedöma om verksamhetsutövaren bedriver verksamheten på ett strålsäkert sätt enligt gällande krav. En inspektion utförs normalt på plats vid den inspekterade verksamheten. En inspektion kan genomföras oanmäld. Resultatet av inspektionen dokumenteras i en rapport som ligger till grund för ett beslut om eventuella åtgärder.

Granskning

En granskning syftar till att kontrollera om ställda krav uppfylls avseende det underlag som granskas. Resultatet av granskningen ska dokumenteras i en rapport som ligger till grund för ett beslut om eventuella åtgärder.