2022:07 Översyn av lokala säkerhetsnämnder

Sammanfattning

Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ska myndigheten se över syftet och uppdraget för de lokala säkerhetsnämnderna samt föreslå författningsändringar som behövs, exempelvis i förordningen (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 maj 2022.

Genom bestämmelserna om offentlig insyn i 19–21 §§ i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet införlivas krav som återfinns i såväl EU-direktiv som internationella konventioner. Lokala säkerhetsnämnderna infördes genom lagen (1980:1123) om offentlig insyn i säkerhetsarbetet vid kärnkraftverken, som trädde i kraft den 1 februari 1981. Nämndernas uppdrag, som efter en tid utvidgades till att omfatta kärntekniska anläggningar, regleras närmare i förordningen (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar.

De lokala säkerhetsnämnderna är statliga nämndmyndigheter och i dag finns det fem nämnder inrättade vid Barsebäck, Ringhals, Oskarshamn, Studsvik och Forsmark.

Nämnderna består av högst 13 ledamöter och en sekreterare. Ordförande och övriga ledamöter utses av regeringen. Av ledamöterna utses högst tio efter förslag av den kommun där den kärntekniska anläggningen är belägen och högst tre efter förslag av andra kommuner som i förekommande fall till någon del omfattas av den inre beredskapszon som bestämts för anläggningen.

De lokala säkerhetsnämndernas verksamhet finansieras över SSM:s ramanslag. Medlen ska betalas kvartalsvis i förskott efter rekvisition och får uppgå till högst 400 000 kronor per nämnd. Senast den 1 mars varje år ska den lokala säkerhetsnämnden lämna en berättelse om verksamheten under det senaste budgetåret till regeringen. Nämndernas ekonomiska redovisning granskas av ansvarig kommuns auktoriserade revisorer. Nämnderna anlitar, även i övrigt, ansvarig kommun för sekretariat, arkiv och bokföring.

Tillståndshavarna för de kärntekniska anläggningarna har enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet en skyldighet att ge den lokala säkerhetsnämnden insyn i säkerhets- och strålskyddsarbetet vid anläggningarna. SSM medverkar i nämndernas möten när myndigheten blir kallad och informerar då om de ärenden som rör strålsäkerheten vid berörda anläggningar. Länsstyrelserna har det geografiska områdesansvaret för krisberedskapen i respektive län. Länsstyrelserna i Kalmar, Halland och Uppsala län medverkar regelbundet i de lokala säkerhetsnämndernas möten.

Flera omvärldsförändringar har skett sedan de lokala säkerhetsnämnderna infördes i början av 1980-talet. Utöver reaktorerna i Barsebäck och Ågesta, som tidigare ställts av, har sedan 2015 ytterligare fyra reaktorer i Oskarshamn och Ringhals tagits ur drift och permanent ställts av. Forskningsreaktorn i Studsvik är i slutskedet av sin avveckling. I augusti 2021 beslutade regeringen att tillåta en kapacitetsökning i Clab och i januari 2022 beslutade regeringen att bevilja SKB tillstånd enligt kärntekniklagen att uppföra, inneha och driva en anläggning för slutförvar av använt kärnbränsle. Från och med den 1 juli 2022 gäller nya beredskaps- och planeringszoner vid de kärntekniska anläggningarna.

Överväganden och förslag

Insyn i och möjlighet att informera kommunens medborgare om frågor som rör planeringen av beredskapen mot olyckor, särskilt kärnkraftsolyckor, bör vara nämndens primära uppgift och därmed styrande för inrättandet av en lokal säkerhetsnämnd. Mot denna bakgrund är indelningen i beredskapskategorier och kraven på beredskapszoner en lämplig grund för att inrätta, upprätthålla eller avsluta lokala säkerhetsnämnder.

Anläggningar i beredskapskategori I och som därmed aktualiserar ett behov av lokal säkerhetsnämnd omfattar reaktorer i drift i Oskarshamn (O3), Forsmark (F1, F2, F3) och Ringhals (R3, R4). De kärntekniska anläggningarna Clab och SFR samt det planerade slutförvaret i Forsmark bör av andra skäl ingå i berörda nämnders verksamhet. Nämnderna i Barsebäck och Studsvik bör avslutas och några ytterligare nämnder behöver inte inrättas. Flera av de kommuner som har en kärnteknisk anläggning eller en anläggning med joniserande strålning med beredskapszon bör inrätta något som motsvarar den informationsgrupp som finns inom Västerås stad för Bränslefabriken.

SSM anser att det befintliga upplägget med att representationen i nämnderna utgörs av lokalt förtroendevalda även bör gälla framöver.

SSM:s engagemang vid de lokala säkerhetsnämndernas möte är viktigt och genom tillsynsmyndighetens deltagande på nämndernas möten säkerställs att en oberoende part med insyn i verksamheten på ett sakligt sätt kan värdera och komplettera tillståndshavarens information till nämnden. Länsstyrelsernas engagemang och deltagande i nämndernas möten är fortsatt viktigt att upprätthålla mot bakgrund av länsstyrelsernas samordnande beredskapsansvar.

Nämndernas benämning är enligt myndigheten missledande och lokal insynsnämnd anses vara en mer rättvisande benämning. SSM ser inte att undantagen från myndighetsförordningen (2007:515) behöver ändras eller att nämnderna bör ingå i den statliga redovisningsorganisationen. Det finns dock anledning att göra vissa justeringar i förordningen (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar och även förtydliga villkoren kring nämndernas anslag. Till exempel föreslår SSM att antalet ledamöter bör vara maximalt nio och att ersättare inte utses. Vidare föreslår SSM att det införs en annan ordning vad det gäller rekvirering och uppföljning av nämndernas anslag samt att de balanserade belopp som finns upparbetade vid nämnderna återbetalas.

En förändring av vilka lokala säkerhetsnämnder som ska finnas medför att finansieringen behöver ses över för att säkerställa att respektive kärnteknisk tillståndshavare belastas med rätt tillsynsavgift enligt förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Förslagen ovan kräver även att lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och förordning (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar behöver ändras.