Utlysning: Medel för forskning inom modellering av spänningskorrosion hos rör i lättvatten-reaktorer genom användning av atomistiska simuleringar

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utlyser härmed medel för forskning inom teoretisk modellering av spänningskorrosion hos kylvattenrör i lättvattenreaktorer med hjälp av beräkningskemiska metoder.

Om utlysningen

Utlysningen riktar sig till svenska universitet, högskolor och institut och avser bidrag till en postdoktor med maximalt 2 400 000 kr fördelat under en period på två år. Projektet beräknas starta under 2021 och avslutas under 2023.

Syfte

Projektet syftar till att ge en fördjupad förståelse för miljösensiterad spänningsinducerad sprickkorrosion (ES SCC) genom att använda kvantkemisk modellering, till exempel DFT-beräkningar. Detta för att ge en djupare insikt i dessa processer och identifiera vilka mekanismer som är verksamma i reaktormiljö, samt vilka termodynamiska drivkrafter som styr mekanismerna och hur exempelvis materialegenskaper och –sammansättningar påverkar dessa.

Bakgrund

Den miljö som strukturmaterial utsätts för i ett kärnkraftverk bidrar till materialens kemiska åldrande när de reagerar med omgivningen. Åldrande kärnkraftverk gör det angeläget att beakta spänningsinducerad sprickutveckling i lastbärande konstruktioner. Forskningen inom fenomenologisk modellering har varit i fokus i många år och det har utförts många noggranna experimentella försök där man har provocerat fram sprickor för att studera spänningskorrosion.
Kvantkemiska metoder såsom densitetsfunktionalteori (DFT) har tidigare framgångsrikt använts för att studera och förstå liknande typer av processer för dessa system på en mer fundamental nivå.

Resultaten ska användas till

Resultatet från dessa studier kan användas för att utveckla prognosmodeller för
miljösensiterad spänningsinducerad sprickkorrosion. Dessa kan senare tillämpas som ett komplement till de fenomenologiska mekaniska hållfasthetsmodeller som har utvecklats.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Utlysningens omfattning

Utlysningen syftar till forskning som tar fram kunskap som kommer både myndigheten och externa intressenter till del. Detta forskningsprojekt omfattas inte av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (se 1 kap. 5 §).

Tillbaka till innehållsförteckningen

Utlysningens genomförande

Ansökan ska inkomma till myndigheten senast 2020-04-14. Högsta belopp för ansökan är 2 400 000 kr. Högre belopp än 2 400 000 kr beaktas inte.

Förutom ifylld ansökningsblankett ska ansökan (max 10 A4-sidor) innehålla:

 • Projektsammanfattning
 • Projektplan som redovisar ett väl genomarbetat förslag för hur forskningen ska bedrivas (specifika mål, bakgrund, teori/hypoteser, metoder, arbetsplan,
  preliminära resultat, betydelse, referenser)
 • Beskrivning av hur resultat ska kommuniceras
 • Tidplan med etappmål och budget fördelat på de utlysta åren.
 • Meritförteckning (CV) för sökande (max två av tio A4-sidor)
 • Högst tre egna publikationer av betydelse för ansökan

Ansökan med bilagor ska skickas elektroniskt till Strålsäkerhetsmyndigheten.

 • Ansökan skickas till e-postadressen registrator@ssm.se med kopia till Elena.Calota@ssm.se.
 • Ange referens SSM2021-822.
 • Ansökningsblanketten ska vara undertecknad av prefekt
  eller motsvarande där forskningen ska bedrivas.
 • Ofullständiga eller sent inkomna ansökningar beaktas inte.

Projektet bör vara avslutat och rapporterat senast 2023-09-30. Rapporteringen ska, utöver en utförlig vetenskaplig rapport, innehålla en kort sammanfattning där de viktigaste resultaten och slutsatserna redovisas. Resultaten ska sättas i sitt sammanhang inom det specifika forskningsområdet. Rapporten kan skrivas på svenska eller engelska. Rapporten kommer att tryckas i SSM:s forskningsrapportserie och kommer därmed att vara publikt tillgänglig. Ett ytterligare mål med projektet är att resultaten kan presenteras på vetenskapliga konferenser och/eller i vetenskapliga tidskrifter.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Beredning av ansökningar

Beredning av inkomna ansökningar sker i en grupp sakkunniga. Ansökningarna bedöms utifrån kvalitet, kompetens, genomförbarhet och relevans inom det specifika forskningsområdet.

Myndigheten har som målsättning att fatta beslut senast 2021-05-20. Projekten förväntas starta så snart som möjligt efter beslut.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Ansökningar är allmänna handlingar

SSM är en statlig myndighet och omfattas av den så kallade offentlighetsprincipen. Det innebär bland annat att var och en har rätt att på begäran få ta del av allmänna handlingar som är offentliga (handlingsoffentlighet). Handlingar som kommer in till, går ut från eller upprättas hos myndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar och kan begäras ut.

Ansökningar om forskningsfinansiering blir allmänna handlingar som i stora delar innehåller uppgifter som är offentliga och därmed måste lämnas ut på begäran.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Frågor besvaras av

Elena Calota, Utredare, tel. 08 - 799 44 28 
Cheuk Lau, Forskningssekreterare, tel. 08 - 799 43 06

Tillbaka till innehållsförteckningen