Kostnadsfri mätning av cesium-137 i vildsvinskött

För att öka kunskapen om cesium-137 i vildsvinskött betalar Strålsäkerhetsmyndigheten laboratorieanalys av köttprover som jägare skickar in för mätning. Erbjudandet gäller kött från vildsvin i områden som drabbades av radioaktivt nedfall efter Tjernobylolyckan 1986.

Myndigheten betalar för mätningen under förutsättning att vi får ta del av mätresultaten tillsammans med uppgifter om var och när djuret är skjutet.

Om du vill skicka in köttprov från ett vildsvin du har skjutit gäller följande:

  • Köttprovet ska tas från framlägg på vildsvin som är skjutet i Södermanlands, Västmanlands, Uppsala, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands eller Västerbottens län.
  • Du ska fylla i och skicka in en elektronisk ansökningsblankett, se länk nedan.
  • Provet ska skickas till Radonova tillsammans med den provkod du får från Strålsäkerhetsmyndigheten när du har skickat in den elektroniska blanketten.

Vilka uppgifter efterfrågas?

Uppgifter som krävs i ansökan är datum och plats (koordinater) för skottplatsen, samt information om djuret, såsom åldersgrupp (vuxen/årsunge) och kön. Plats och tid behövs för att kunna studera årstidsvariationer och variationen mellan olika år, mellan områden med olika högt cesiumnedfall, och mellan områden med olika dominerande markanvändning, som skogsmark eller åkermark. Koordinater kan tas från en GPS eller till exempel hitta.se.

Information om ålder och kön samlas in för att på motsvarande sätt kunna studera skillnader mellan galtar, suggor och kultingar.

Observera att blanketten måste öppnas med Acrobat Reader. Acrobat Reader kan laddas ner gratis via länken nedan.

Varför görs detta?

Eftersom vildsvinsstammen var mycket begränsad i Sverige vid tiden för Tjernobylolyckan 1986, och obefintlig i de områden som fick mer betydande nedfall, har cesiumhalter i vildsvin studerats endast sparsamt i Sverige. Studier i övriga Europa visar att halterna i vildsvin tenderar att vara ganska höga jämfört med andra viltslag, och att halterna minskar mycket långsamt. När vildsvin etablerar sig i områden med nedfall från Tjernobylolyckan är det rimligt att förvänta sig cesiumhalter som överstiger det försäljningsgränsvärde som är satt av Livsmedelsverket. Mätningar som har gjorts bekräftar detta. Detta projekt syftar till att samla in information om fler vildsvin för att få ett bättre kunskapsunderlag om variationerna i cesiumhalter hos vildsvin.

Om du har frågor om projektet kan du kontakta Pål Andersson, utredare på Strålsäkerhetsmyndighetens enhet för miljöövervakning, tel. 08-799 41 39.