Myndigheten rekommenderar 18-årsgräns

Strålsäkerhetsmyndigheten avråder generellt från att sola solarium. Vi har även rekommenderat att en 18-årsgräns bör införas.

Från och med juli 2009 tillhör alla former av UV-strålning och användning av solarier den högsta riskkategorin för cancer (klass 1). Beslutet togs av Världshälsoorganisationens (WHO:s) forskningsorgan för cancer, International Agency for Research on Cancer (IARC).

IARC gjorde klassificeringen efter att de hade sammanställt all forskning om solarier och hudcancer. Forskningen visade att det finns ett samband mellan solarieanvändning och hudcancerformerna malignt melanom och skivepitelcancer.

18-årsgräns för kosmetiska solarier

Efter WHO:s klassificering rekommenderar strålsäkerhetsmyndigheterna i Sverige, Norge, Finland och Island att det införs en åldergräns på 18 år för att få sola i solarium. I Norge och Finland infördes krav på 18-årsgräns den 1 juli 2012.

Från och med den 1 september 2018 införs en 18-årsgräns även i Sverige. Den som driver ett solarium måste då förvissa sig om att användaren har fyllt 18 år och en tydlig skylt om åldersgränsen måste finnas uppsatt på solariet.

Solarium i kommunerna

Sedan våren 2010 rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att kommuner inte erbjuder allmänheten möjlighet att sola solarium i kommunens simhallar, fritids- gym- eller sportanläggningar. Vi anser att det inte är förenligt med kommunernas uppdrag att bedriva verksamhet som inte tillför någon hälsonytta, och som samtidigt är cancerframkallande.