Planeringsverktyg för ökad skugga på förskole- och skolgårdar

Flera kommuner har börjat ställa krav och utveckla verktyg för att säkerställa tillgången till både sol och skugga i barns utemiljöer. Nedan lyfts några lärande exempel på hur regioner och kommuner arbetat med planering, utformning och förvaltning för att möta behovet av UV-skydd.

Stadsbyggnadsnämnden i Malmö har skapat planeringsverktyget Lekvärdefaktor

Malmö stad har utvecklat planeringsverktyget Lekvärdefaktor, där goda sol- och skuggförhållanden ger poäng. Utformas gården med en variation av soliga och beskuggade platser får utemiljön högre poäng när lekvärdet granskas i bygglovsskedet.

Lokalförvaltningen i Göteborg har implementerat UV-skydd i sina projekteringskrav

I Göteborgs Stad har Lokalförvaltningen implementerat UV-skydd i sitt styrdokument för ny- och ombyggnad av utemiljö på förskola och skola. En skuggprocent på mellan 50 och 75 procent efterfrågas vid särskilt utsatta aktivitetsytor. Skuggprocenten gäller mellan april och september och vid den tid då solen står som högst – mellan klockan elva och tre på eftermiddagen. En inventering av samtliga förskole- och skolgårdar kommer att slutföras under 2018. Resultatet kommer att används som underlag för budgetering av investeringar i UV-skydd. Lokalförvaltningens ambition är att samtidigt höja kvaliteten på exempelvis ekosystemtjänster.

Kommunalförbund i Bergslagen granskar skugga i 3D vid projektering

Kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen har ansvar för projektering av de kommunala lekplatserna i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner. I planering av nya lekplatser används ritverktyg där modellerna koordinatsätts och skuggor visualiseras.

Fastighetsavdelningen i Nynäshamn investerar i mera skugga

I Nynäshamn har den kommunala Fastighetsavdelningen tagit initiativ till inventering och förbättring av UV-skydd i utemiljön på förskolor och skolor. Trädgrupper, som på sikt kommer att ge skugga, planteras och kompletteras med pergolor och solsegel. I vissa fall flyttas sandlådor in i lövskugga.

Mora Orsa Miljökontor har utövat tillsyn utifrån miljömålet "Säker strålmiljö"

Särskild tillsyn av UV-strålning i utemiljön på förskola och skola har skrivits in i de lokala miljömålen i Mora Orsa kommun. Tillsynsuppdraget inleddes med ett informationsmöte varefter alla förskolor besöktes. 22 av 37 förskolor fick föreläggande om att förbättra sitt UV-skydd.

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) har tagit fram en checklista

Tillsammans med Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad har VMC tagit fram rapporten Utomhusmiljö på förskolor i Göteborg. Tillgång till solskydd, god ljudmiljö och god luftkvalitet (2016).I den sammanställs aktuell forskning kring barns hälsa i relation till sol-, ljud- och luftmiljö på förskolegårdar, som sedan stäms av mot en inventering av statusen på den egna regionens förskolegårdar. Syftet är höja miljöinspektörernas kompetens i denna fråga och att underlätta tillsyn genom förslag till checklista och bedömningsgrunder.