Svenska kärnkraftverk ska bli bättre förberedda att hantera svåra haverier

Strålsäkerhetsmyndigheten har funnit brister hos de svenska kärnkraftverken gällande deras förberedelser för hantering av svåra haverier. Alla tre har förelagts att uppdatera sina rutiner för haverihantering till internationell standard och att genomföra regelbundna övningar av rutinerna.

Haverihantering på kärnkraftverken aktualiserades efter kärnkraftsolyckan i Fukushima i mars 2011. Efter genomförda stresstester antog EU en reviderad version av 2009 års kärnsäkerhetsdirektiv som ska vara inarbetad i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter i augusti 2017. Mot bakgrund av detta har myndigheten genomfört verksamhetsbevakningar vid de tre svenska kärnkraftverken för att säkerställa en aktuell och övergripande uppfattning om de strategier som finns förberedda för att lindra konsekvenserna av ett svårt haveri. Myndigheten har även granskat deras rutiner för hantering av reaktorn vid svåra haveriförlopp.

– Vi har funnit brister hos alla tre kärnkraftverken, vårt mål med de föreläggande vi nu beslutat om är att de ska uppdatera sina rutiner för åtgärder i reaktorn vid svåra haverier så att de ligger i nivå med internationella rekommendationer och att de dessutom genomför regelbundna övningar så att personalen är väl förtrogen med rutinerna, säger Christian Linde, ansvarig handläggare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Föreläggandena innebär i korthet att tillståndshavarna ska

  1. redovisa en utbildnings- och övningsplan
  2. att de rapporterar till myndigheten vilka erfarenheter som dras av genomförda övningstillfällen och hur dessa tas till vara
  3. redovisa en plan för utvärdering och genomförande av nödvändiga uppdateringar och förbättringar av sin dokumentation för hantering av reaktorn vid svåra haverier
  4. rapportera varje år till och med 2020 hur utvärderingsresultat tagits om hand och status på arbetet med uppdateringar och förbättringar.

– Vi kommer att följa arbetet årligen till 2020. Det är givetvis ett arbete som ska löpa vidare efter det så vi kommer att följa upp arbetet i den löpande tillsynen, säger Christian Linde.

Ytterligare information: Christian Linde, ansvarig handläggare, tel. 08-799 43 96 eller via myndighetens presstjänst tel. 08-799 40 20.