Ringhals AB har goda förutsättningar att fortsätta driva Ringhals 3 och 4

Ringhals AB (RAB) uppfyller i huvudsak kärntekniklagens krav på återkommande helhetsbedömning. Strålsäkerhetsmyndigheten har identifierat brister, men de har liten betydelse för strålsäkerheten. Vidare bedömer myndigheten att RAB har förutsättningar att upprätthålla och förbättra strålsäkerheten fram till nästa helhetsbedömning. Det är slutsatsen av myndighetens granskning av RAB:s återkommande helhetsbedömningar för reaktorerna Ringhals 3 och 4.

Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning ska enligt lag minst vart tionde år göra en helhetsbedömning av anläggningens strålsäkerhet. RAB lämnade i april 2019 in helhetsbedömningar för Ringhals 3 och 4. Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat bedömningarna för att avgöra om kärntekniklagens krav uppfylls och om RAB har förmåga att upprätthålla och öka strålsäkerheten till nästa helhetsbedömning. Eftersom Ringhals 3 och 4 kommer att ha passerat 40 års drift vid nästa bedömning har myndigheten även tagit ställning till RAB:s förutsättningar för verksamhet efter den drifttid som planerades för när reaktorerna började användas.

– Ringhals har visat att livslängden kommer att vara minst 60 år hos de komponenter som ursprungligen analyserats för 40 års drift. Analyserna visar i och med det att Ringhals har förutsättningar att fortsätta driva reaktorerna, säger Fredrik Forsberg, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att det tydligt framgår att RAB har genomlyst sin verksamhet på ett i huvudsak självkritiskt sätt. Det visar de observationer som lyfts, omfattningen på åtgärdsplanen och de åtgärder som har genomförts. RAB har även gjort förnyade värderingar inom respektive område och för helheten. Det kunde dock ha framgått tydligare från RAB:s redovisning vilka förnyade värderingar som gjorts. Detta ser Strålsäkerhetsmyndigheten som ett förbättringsområde till kommande helhetsbedömning.

– Helhetsbedömningen är väl genomförd. De få brister vi har sett handlar främst om hur RAB redovisat till oss och inte hur driften fungerar. Bedömningen har resulterat i åtgärder som förbättrar strålsäkerheten hos reaktorerna och i Ringhals verksamhet, säger Odd Runevall, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten och projektledare för granskningen.

Ytterligare information: Odd Runevall, utredare på avdelningen för kärnkraftssäkerhet och projektledare för granskningen, tel. 08-799 40 61, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Återkommande helhetsbedömning

Var tionde år ska verksamheter med tillstånd enligt lag (1984:3), om kärnteknisk verksamhet, genomföra en helhetsbedömning av anläggningens säkerhet och strålskydd, enligt 10 a §. Bedömningen ska genomföras med hänsyn till utvecklingen inom vetenskap och teknik. Den ska innehålla analyser och redogörelser för på vilket sätt anläggningens konstruktion, funktion, organisation och verksamhet uppfyller kraven i kärntekniklagen, miljöbalken och strålskyddslagen samt föreskrifter och villkor som beslutats med stöd av lagarna. Den ska även innehålla förutsättningar för att dessa föreskrifter och villkor ska kunna uppfyllas fram till nästa helhetsbedömning.