Försäkran om innehavaransvar för radioaktivt avfall från slutna strålkällor med hög aktivitet