Tillsynsvägledning radon – bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde

Denna tillsynsvägledning riktar sig till kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt verksamhetsutövare som bedriver verksamheter som omfattas av kommunernas tillsyn.

Tillsynsvägledningen syftar till att ge stöd kring bestämmelsernas tillämpning. Vägledningen ersätter inte kraven i SsL och SsF. Det kan finnas alternativa sätt att uppnå bestämmelserna som inte tas upp här. Om rättspraxis visar en annan tolkning av bestämmelserna kommer även vägledningen att uppdateras för att tydliggöra Strålsäkerhetsmyndighetens syn.