ESS får tillstånd att påbörja provdrift av acceleratorn

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att ge European Spallation Source ERIC (ESS)  tillstånd att påbörja provdrift av den första delen av acceleratorn, även kallad den varma delen.

I juli 2019 ansökte ESS om tillstånd för provdrift av den varma delen av acceleratorn vid anläggningen i Lund. Nu är granskningen klar och Strålsäkerhetsmyndigheten gör den samlade bedömningen att ESS har de förutsättningar som krävs för att få påbörja provdriften. ESS får därmed tillstånd att genomföra provdrift av den varma delen av acceleratorn.

– Vi har genomfört en granskning på ett flertal områden och även godkänt en så kallad strålskyddsexpertfunktion hos ESS. Funktionen består av fem personer som ska ge råd i frågor om strålskydd, säger Peter Frisk, myndighetsspecialist på Strålsäkerhetsmyndigheten.

ESS kommer att genomföra provdriften utifrån en given plan indelad i flera delsteg. För provdrift av den senare delen av acceleratorn, provdrift med avsiktlig neutronproduktion och rutinmässig drift krävs ytterligare tillståndsprövningar.

– Strålsäkerhetsmyndigheten kommer under  detta provdriftssteg att genomföra tillsynsinsatser på ett flertal områden som till exempel ledningssystem, skydd av arbetstagare och radioaktivt avfall, säger Peter Frisk.

Ytterligare information: Peter Frisk, myndighetsspecialist, tel. 08-799 43 66 eller via myndighetens presstjänst, tel. 08-799 40 20.

Bakgrund ESS

På ESS-anläggningen byggs en neutronkälla som kan liknas vid ett enormt mikroskop för molekylära strukturer. Den gör det möjligt att studera material in i minsta beståndsdel och är därför användbar inom en mängd olika områden som exempelvis medicin, biologi, kemi, fysik och teknik.

Strålsäkerhetsmyndighetens granskning sker i flera steg. Det första steget, en övergripande tillståndsprövning av ansökan om verksamhet med joniserande strålning, beslutades 2014. Det andra steget i tillståndsprövningen fokuserar på utformningen av anläggningen och resulterade i att ESS 2017 fick tillstånd för installation av tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning i accelerator-, klystron- och strålmålsbyggnaden. ESS behöver inkomma med ytterligare redovisningar för att Strålsäkerhetsmyndigheten ska kunna tillståndspröva det andra steget gällande avfallsbyggnaden och neutronspridningssystemen. Steg tre och fyra i tillståndsprövningen omfattar provdrift respektive rutinmässig drift.