2005:11 Svensk kärnenergi – En exposé över lagstiftningen på kärnenergiområdet från andra världskriget till millennieskiftet

De uppsatser som SKI publicerar i SKI:s rapportserie är normalt beställda och bekostade av SKI. Edward Blomstrands examensarbete i offentlig rätt har av SKI bedömts vara av sådant allmänt värde för dem som är intresserade av lagstiftningen på det kärntekniska området att den motiverar en större spridning. SKI har därför beslutat att publicera uppsatsen i SKI:s rapportserie.

Edward Blomstrands exposé över lagstiftningen på kärnenergiområdet bidrar på ett utmärkt sätt till att förstå syftet med den nu gällande lagstiftningen och därigenom underlätta tolkningen av lagarna. Framställningen bidrar i hög grad till den kunskap som är nödvändig i sammanhanget. Se till exempel avsnitt 2.2.12 om den så kallade tankeförbudsparagrafen i kärntekniklagen vars innebörd missuppfattats i så många olika sammanhang. Blomstrands framställning är dessutom inte enbart en exposé över lagstiftningen utan redovisar också, på ett kortfattat och insiktsfullt sätt, de politiska övervägandena som legat till grund för lagstiftningens utveckling. Blomstrand avslöjar dessutom genom sin framställning en bakomliggande kunskap om de tekniska förhållandena bakom kärnenergitekniken.

Ett lands lagar reflekterar de värderingar och den politik som förs i landet. Detta gäller inte minst för Sverige där principen "land skall med lag byggas" har ända från medeltiden funnits med som en ledstjärna i den svenska författningsutvecklingen.

Följer man lagstiftningens utveckling på det kärntekniska området i Sverige kan man utläsa de förväntningar som tidigt fanns på den nya energikällan men som sedan kom att vändas i en oro för det potentiellt farliga som är förknippat med kärntekniken – det dubbla användningsområdet och slutförvaringen av det använda kärnbränslet. Lagstiftningens framväxt speglar också de politiska motsättningar som finns när det gäller frågan huruvida samhället skall utnyttja eller inte, och eventuellt utveckla, de möjligheter som finns inbyggt i kärnenergitekniken.

För att rätt förstå och tolka den nu gällande lagarna på det kärntekniska området är det väsentligt att ha kännedom om och försöka se till det sammanhang – kontexten – som ett visst stadgande utgår ifrån. Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) tolkas säkrast i enlighet med den så kallade subjektiva lagtolkningsmetoden, det vill säga enligt de syften som man, genom en studie av förarbetena, kommer fram till att lagstiftaren haft med bestämmelsen.

Att Edward Blomstrands framställning också är lättläst och roande förhöjer intrycket av en – inte minst för SKI - värdefull rapport.