2014:06 Dimensionering av nukleära byggnadskonstruktioner (DNB)

Syftet med detta projekt är att baserat på Eurokoderna ta fram principer och regler för analys och dimensionering av reaktorinneslutningar och andra byggnadskonstruktioner vid svenska kärnkraftanläggningar.

I rapporten beskrivs bl.a. följande:

  • Grundläggande dimensioneringsprinciper kopplade till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av Eurokoder (BFS 2011:10 – EKS 8) samt grundläggande principer som är styrande för konstruktion av byggnadskonstruktioner såsom säkerhets- och händelseklassning
  • Laster och lastkombinationer
  • Dimensionering av reaktorinneslutningen och övriga byggnader
  • Dimensionering med avseende på jordbävning

Dessutom redovisas i en bakgrundsrapport till DNB en jämförelse av kapaciteter för vissa normer och standarder.

Genomfört arbete har granskats av en styrgrupp tillsatt av beställarna. Förutom styrgruppen har ett antal utomstående företag och organisationer bidragit med värdefulla synpunkter på arbetet genom ett remissförfarande.

Resultatet av detta projekt ska kunna bidra till SSM:s arbete med att precisera de krav som ska gälla vid analys av betongkonstruktioner i svenska kärnkraftsanläggningar.