2003:01 Avfall och miljö vid de kärntekniska anläggningarna, Tillsynsrapport 2001

Rapporten redovisar SSI:s tillsyn av avfalls- och miljöfrågor vid de kärntekniska anläggningarna under 2001. Rapporten sammanfattar inspektionerna vid de kärntekniska anläggningarna, samt beskriver ett antal viktiga ärenden och aktuella projekt men anknytning till tillsynen av de kärntekniska anläggningarna.Tillsynen under 2001 har bland annat utgjorts av temainspektioner av avfallssystem, miljöinspektioner fokuserade på omgivningskontroll vid de kärntekniska anläggningarna samt granskning av Svensk Kärnbränslehantering AB:s säkerhetsanalys och forskningsprogram.SSI finner att verksamheten vid anläggningarna i huvudsak uppfyller gällande villkor och föreskrifter.