2003:10 Förändring av stråldoser till patienter vid övergång från konventionell till digital, filmlös teknik vid röntgenundersökning av grovtarm och njurar. Slutrapport SSI-projekt P 933

Röntgenundersökningar av grovtarmen (colon) och av njurarna
(urografi) är förenade med relativt höga stråldoser till patienterna vid användning av analog teknik med film-skärm system. Det är därför av stort intresse att se om övergången från analog till digital teknik medför en minskning av stråldosen.

Vid colonundersökningar och urografi genomfördes mätningar med DAP-mätare innan och efter övergång till digital teknik på röntgenavdelningen. För urografier inkluderas även övergång från bildplattor till direkt digitala detektorer. Studien omfattar mellan 53 och 87 patienter för varje teknik vid de två undersökningarna.

En betydlig minskning av stråldosen kunde observeras. Vid colonundersökningar slopades översiktsbilderna med stora strålfält vid digital teknik. Å andra sidan ökade antalet prickbilder från sex till tjugotvå. Genomlysningstiden ökade också, från fyra till sex minuter. DAP-värdet minskade dock från 54 till 33 Gy·cm2. För urografi kunde i första steget en dosminskning från 44,5 till 32,5 Gy·cm2 åstadkommas när film-skärm systemet ersattes med bildplattor. I nästa steg slopades en projektion och bildplattorna ersattes med ett direkt digitalt system vilket ledde till en dosminskning till 12,5 Gy·cm2.

Dosminskningen vid colonundersökningar berodde huvudsakligen på att översiktsbilderna slopades och pulsad genomlysning användes. Vid urografi var införandet av en direkt digital detektor den huvudsakliga orsaken till dosminskningen.