2009:18 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2008

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd lämnar årligen en rapport för frågor om ultraviolett strålning. Tidigare skrevs rapporten för Statens strålskyddsinstitut, som sedan 1 juli 2008 tillsammans med tidigare Statens kärnkraftinspektion bildar Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Syftet med rapporterna är att kartlägga det aktuella kunskapsläget och att lämna råd till SSM inom olika områden som är av betydelse för förebyggande av hudcancer.

I denna rapport för år 2008 redovisas rekommendationer avseende hudcancerprevention, aktuella trender för hudtumörer, våglängdens betydelse för hudcancer, informationsmaterial angående UV-strålning, kontakter med resebyråbranschen, kläder som UV-skydd, klimatförändringens betydelse för den naturliga UV-strålningen, UV-strålningens påverkan på ögat och om nya kunskaper om D-vitamin påverkar nuvarande preventionsstrategier.

Rådet rekommenderar att följa förslaget från utredningen ”En nationell cancerstrategi för framtiden” (SOU 2009:11) om att utveckla ett effektivt nationellt program för primärprevention av hudcancer. Analyser av incidenstrender är motiverade för att vägleda preventiva insatser. Förändringar av den naturliga UV-strålningen till följd av klimatförändringen bedöms vara små i förhållande till de överdoser som ett olämpligt beteende i solen medför. Därför bör fokus läggas på att minimera dåliga solvanor. SSM bör sammanställa målgruppsanpassad information i samarbete mellan UV-expertis och kommunikationsspecialister. Myndigheten bör upprätta en kontakt med resebyråbranschen för att arbeta med information till resenärer. Ljustäta kläder och solhatt rekommenderas som förstahandsval som solskydd, speciellt för barn vid resor till soliga länder.

Ögonen skall skyddas mot överexponering för UV-strålning och kronisk kraftig exponering för blått ljus. Bäst skydd ger tättslutande solglasögon med filter som blockerar all UV-strålning samt en betydande del av det blåa ljuset. Rådets bedömning utifrån Världshälsoorganisationens (WHO) analys av UV-strålning och vitamin D är att D-vitamindebatten och nuvarande kunskap avseende D-vitaminnivåer inte bör påverka nuvarande preventiva strategier avseende hud¬cancer.