2021:27 En standardiserad svensk nomenklatur för strålbehandling

SSM perspektiv

Bakgrund

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) verkar för att användningen av strålning inom sjukvård är säker. Strålbehandling vid tumörsjukdomar är en del av denna användning. Revision utifrån det kliniska resultatet är en viktig del i kvalitetssäkringsarbetet också vid strålbehandling. Krav på sådan klinisk revision finns i direktiv från Europeiska Unionen och i nationell strålskyddsreglering. För att kunna utföra klinisk revision, i enlighet med kraven, och bedriva forskning är det betydelsefullt att behandlingsinformation med relevanta kvalitetsmått registreras och görs tillgänglig på ett strukturerat och enhetligt sätt.

SSM finansierade ett forskningsuppdrag som stöd i arbetet med att ta fram sådan standardiserad nomenklatur. Det arbetet utfördes av referensgrupper som varit knutna till forskningsuppdraget. Referensgruppen har bestått av personer från flera av landets strålbehandlingskliniker. Arbetet med nomenklaturen har nu fortsatt och denna rapport är resultatet av detta fortsatta arbete.

Resultat

Nu finns nomenklaturen integrerad i det nationella kvalitetsregistret för strålterapi. Ett register som används vid hantering av kvalitetsmått avseende vård och forskning om cancerbehandlingar. Det fortsatta arbetet med nomenklaturen har bedrivits inom detta nationella samarbete. Denna rapport är en reviderad tredje version av standardiserad svensk nomenklatur för strålbehandling. I stort innebär revisionen en komplettering av benämningar på målvolymer och normalvävnadsstrukturer.

Relevans

SSM bedömer att det är viktigt att samtliga verksamhetsutövare inom strålbehandling arbetar efter den nya standarden och gör klinisk revision möjlig. SSM förväntar sig att detta på sikt, på ett effektivt sätt, kommer att förbättra säkerheten för patienter som genomgår strålbehandling.

Behov av vidare forskning

SSM bedömer nu att det är av vikt att arbetet med revision av nomenklaturen bedrivs som en integrerad del i etablerade samarbetsplattformar och att man där beslutar om processer för att utveckla, fastställa, publicera och kommunicera nomenklaturen så att relevanta benämningar används.

  • Författare: Karlsson Magnus 1), Kristensen Ingrid 2), Wieslander Elinore 2), Reizenstein Johan 3) 1) Strålningsfysik, Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik, Norrlands universitetssjukhus, Umeå 2) Onkologi och Strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus, Lund 3) Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
  • Utgivare: SSM
  • Utgivningsdatum: 2021-10-20
  • Beställningsbar: Ja
  • Antal sidor: 26