2004:16 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 2003

Den säkerhetsfilosofi som Statens kärnkraftinspektions, SKI:s, tillsyn grundar sig på förutsätter att det skall finnas flerfaldiga fysiska barriärer och ett till varje anläggning anpassat s.k. djupförsvar. De fysiska barriärerna är placerade mellan det radioaktiva materialet och en anläggnings personal och omgivning. För kärnkraftsreaktorer under drift består barriärerna av själva bränslet, bränslekapslingen, reaktorns tryckbärande primärsystem och av reaktorinneslutningen. I djupförsvaret tillämpas flera nivåer av olika tekniska system liksom operationella åtgärder och administrativa rutiner för att skydda barriärerna och vidmakthålla deras effektivitet under normaldrift och under förutsedda driftstörningar och haverier. Om detta misslyckas skall förberedda åtgärder finnas i avsikt att begränsa och lindra konsekvenserna av en svårare olycka. Ett effektivt djupförsvar förutsätter att det vid anläggningen finns en god ledning och styrning av säkerheten, en organisation med tillräckliga ekonomiska och personella resurser och att personalen har nödvändig kompetens och ges rätta arbetsförutsättningar. Detta ger förutsättningar att skapa en god säkerhetskultur.

När en anläggning är i drift skall alla barriärer vara intakta. Detta betyder till exempel att ett läckage i reaktorinneslutningen normalt medför att en reaktor måste ställas av även om alla övriga barriärer är intakta och omgivningens säkerhet därmed inte hotas. Djupförsvaret är utformat så att det kan klara brister under en viss tid som kan krävas för att vidta åtgärder. En kompetensanalys eller delar av en säkerhetsanalys kan till exempel saknas under viss tid utan att SKI för den delen kräver att en anläggning stängs. När det förekommer brister av detta slag talar SKI om säkerhetsmarginaler som minskat.

Rapporten finns även på engelska:
2004:16e Statement of the Situation Concerning Safety and Radiation Protection at Swedish Nuclear Plants in 2003