2003:04 Enkätundersökning av entreprenörers inställning till strålning och strålskyddsutbildning vid de svenska kärnraftverken

Statens strålskyddsinstitut (SSI) har gjort en enkätundersökning gällande entreprenörers inställning och uppfattning till strålning och strålskydd. Enkäten skickades ut till entreprenörsföretag, och innehöll frågor om utbildning, information och stöd vid kärnkraftverken. SSI har också frågat om informationen som ges till entreprenörerna är tillräcklig för att de skall kunna känna sig säkra på arbetsplatsen. Den här rapporten är en sammanfattning och summering av entreprenörernas inlämnade enkätsvar.