2004:03 Friklassning av material från rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige – en utredning om EU:s rekommenderade regler är tillämpbara i Sverige

Rapporten presenterar en utredning om EU:s rekommenderade
regler för friklassning av metaller, byggnader och byggnadsrester vid rivning av
kärntekniska anläggningar är tillämpbara i Sverige. Analyser görs för att uppskatta de avfallsmängder som skulle kunna friklassas vid rivning av de svenska kärnkraftverken och hur tillståndshavarnas kostnader skulle påverkas. Dessutom ges en sammanställning och en utvärdering av olika metoder och utrustningar för aktivitetsmätning. Slutsatsen är att EU:s rekommendationer kan tillämpas i Sverige.