Anmälningspliktig verksamhet

Verksamhets­utövare som omfattas av Strål­­säker­hets­­myndig­­hetens föreskrifter (SSMFS 2018:2) om anmälnings­pliktiga verksam­heter, Strål­säkerhets­myndig­hetens föreskrifter (SSMFS 2018:4) om naturligt före­kommande radioaktivt material och byggnadsmaterial samt Strål­säkerhets­myndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:10) om radon på arbetsplatser är skyldiga att anmäla sin verksamhet till Strål­säkerhets­­myndig­heten.

Följande verksamheter är anmälningspliktiga:

 • Odontologisk röntgendiagnostik med intraoralt placerad bildmottagare
 • Veterinärmedicinsk röntgendiagnostik av smådjur
 • Kabinettröntgenutrustning
 • Tekniska anordningar som innehåller röntgenrör eller en sluten strålkälla
 • Slutna strålkällor
 • Öppna strålkällor med låg aktivitet
 • Mikrovågstorkning
 • Medicinska solarier
 • Yrkesmässig handel
 • Verksamheter som hanterar naturligt förekommande radioaktivt material (NORM)
 • Arbetsplatser med radonhalter över 200 Bq/m3

Odontologisk röntgendiagnostik med intraoralt placerad bildmottagare

Röntgenutrustning med intraoralt placerad bildmottagare, som tidigare har omfattats av tillståndsplikt, omfattas av anmälningsplikt. Ansvaret ligger på den juridiska person som bedriver verksamheten. Skyldigheten att anmäla verksamheten till Strål­säkerhets­myndig­heten började gälla den 9 april 2019.

Anmälningsplikten gäller i enlighet med 1 kap. 2 § SSMFS 2018:2.

Veterinärmedicinsk röntgendiagnostik av smådjur 

Verksamheter med röntgendiagnostik av smådjur (med strålfältet riktat rakt nedåt) och verksamheter med tandröntgen av smådjur (med intraoralt placerad bildmottagare), som tidigare har omfattats av tillståndsplikt, omfattas av anmälningsplikt. Berörda verksamhetsutövare behöver göra anmälan först det datum som deras tillstånd löper ut, alternativt innan strålkällan innehas eller används.

Anmälningsplikten gäller i enlighet med 1 kap. 3 § SSMFS 2018:2.

Teknisk anordning som innehåller röntgenrör

Verksamheter med röntgen inom materialanalys, mätning, kontroll eller laboratorieanvändning. Berörda verksamhetsutövare behöver göra anmälan först det datum som deras tillstånd, löper ut alternativt innan strålkällan innehas eller används.

Anmälningsplikten gäller i enlighet med 1 kap. 4 eller 5 §§ SSMFS 2018:2.

Tekniska anordningar som innehåller sluten strålkälla

Tekniska anordningar för mätning, kontroll, analys och laboratorieanvändning som innehåller ett röntgenrör eller en sluten strålkälla (tex. nivåvakter, densitetsmätare, ytviktsmätare, fukthaltsmätare, borrhålslogg, vissa kalibreringsstrålkällor, eliminatorer/jonisatorer), som tidigare har omfattats av tillståndsplikt, omfattas av anmälningsplikt. Berörda verksamhetsutövare behöver göra anmälan först det datum som deras tillstånd löper ut, alternativt innan strålkällan innehas eller används.

Anmälningsplikten gäller i enlighet med 1 kap. 5 § SSMFS 2018:2.

Slutna strålkällor som inte kategoriseras som strålkällor med hög aktivitet (HASS)

Verksamheter med slutna strålkällor som inte är placerade i en teknisk anordning och som inte kategoriseras som HASS som tidigare varit tillståndspliktiga, omfattas av anmälningsplikt. Berörda verksamhetsutövare behöver göra anmälan först det datum som deras tillstånd löper ut alternativt innan strålkällan innehas eller används.

Anmälningsplikten gäller i enlighet med 1 kap. 6 § SSMFS 2018:2.

Öppna strålkällor med låg aktivitet

Verksamheter med öppna strålkällor med låg aktivitet (det vill säga sådana som omfattas av 1 kap. 7 § SSMFS 2018:2, se även bilaga 1 i SSMFS 2018:2), som tidigare har omfattats av tillståndsplikt, omfattas av anmälningsplikt. Berörda verksamhetsutövare behöver göra anmälan först det datum som deras tillstånd löper ut alternativt innan strålkällan innehas eller används.

Anmälningsplikten gäller i enlighet med 1 kap. 7 § SSMFS 2018:2.

Mikrovågstorkning

Verksamheter som använder mikrovågstorkare, som tidigare har omfattats av tillståndsplikt, omfattas av anmälningsplikt. Berörda verksamhetsutövare behöver göra anmälan först det datum som deras tillstånd löper ut alternativt innan verksamheten startar.

Anmälningsplikten gäller i enlighet med 1 kap. 8 § SSMFS 2018:2.

Medicinska solarier

Verksamheter med medicinska solarier, som tidigare omfattats av tillståndsplikt, omfattas av anmälningsplikt. Skyldigheten att anmäla verksamheten till Strål­säkerhets­myndig­heten började gälla den 9 april 2019.

Anmälningsplikten gäller i enlighet med 1 kap. 9 § SSMFS 2018:2.

Yrkesmässig handel

Yrkesmässig handel med strålkällor ska anmälas till Strål­säkerhets­myndig­heten. Berörda verksamhetsutövare behöver göra anmälan först det datum som tillståndet löper ut, alternativt innan verksamheten startar.

Anmälningsplikten gäller i enlighet med 1 kap. 10 § SSMFS 2018:2.

Verksamheter som hanterar naturligt förekommande radioaktivt material (NORM)

Verksamheter som hanterar naturligt förekommande radioaktivt material med en aktivitetskoncentration som överskrider 1 kBq/kg torrsubstans per nuklid i uran- eller toriumserierna eller överskrider 10 kBq/kg torrsubstans för kalium-40 ska anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Skyldigheten att anmäla verksamheten till Strål­säkerhets­myndig­heten började gälla den 9 april 2019.

Anmälningsplikten gäller i enlighet med 7 § SSMFS 2018:4.

Arbetsplatser med radonhalter över 200 Bq/m3

På samtliga arbetsplatser i Sverige har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön. Om radonhalten överstiger 200 Bq/m3 på arbetsplatsen ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att sänka halten. Om åtgärderna inte leder till att halterna kan sänkas till under 200 Bq/m3 ska arbetsgivare anmäla arbetsställen och arbetsplatser där radonhalten överstiger 200 Bq/m3 till Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och identifiera arbetstagare som riskerar en årlig radonexponering som överstiger Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m3. Om arbetsgivaren identifierar arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla detta till Strålsäkerhetsmyndigheten. Gränsvärdet tar hänsyn till både radonhalten på arbetsplatsen och arbetstagarens vistelsetid där.

Skyldigheten att anmäla verksamheten till Strål­säkerhets­myndig­heten började gälla den 9 april 2019.

Anmälningsplikten gäller i enlighet med 4 och 5 §§ SSMFS 2018:10.