SSM2014-1921

Regeringsuppdrag - Uppdrag åt Strålsäkerhetsmyndigheten om genomförande av EU:s strålskyddsdirektiv
I/U-datum 2014-04-02
Ärendepart Regeringen
Miljödepartementet
Anläggning
Ärendestatus Avslutat från handläggare
Avslutningsdatum
Kontakt registrator@ssm.se

Handlingar i ärendet

Handlingsmening I/U-datum Riktning Avsändare/mottagare Egen referens Dokument
Regeringsuppdrag - Uppdrag åt Strålsäkerhetsmyndigheten om genomförande av EU:s strålskyddsdirektiv 2014-03-28 Inkommande Regeringen
Miljödepartementet
M2014/837/Ke Ej publicerat
Projektdirektiv - Uppdrag om genomförande av EU:s strålskyddsdirektiv 2014-06-11 Internt dokument Ej publicerat
Projektdirektiv - Uppdrag om genomförande av EU:s strålskyddsdirektiv 2014-06-24 Internt dokument Ej publicerat
Tjänsteanteckning från möte på Miljödepartementet 2014-06-25 2014-08-04 Internt dokument Ej publicerat
Beslut direktupphandling 2014-09-12 Internt dokument Ej publicerat
Projektplan 2014-09-15 Internt dokument Ej publicerat
OBS! Dokumentation, t ex uppdaterad projektplan, i detta ärende ligger i projekt 14-33 2015-02-23 Internt dokument Ej publicerat
Brev från EU om implementering av strålskyddsdirektivet 2015-08-20 Inkommande EU-kommissionen Ej publicerat
Inbjudan till informationsmöte om SSM:s förslag till ny lagstiftning på strålskyddsområdet 2015-08-28 Utgående Enligt sändlista Ej publicerat
Rapport inför lunchmöte hos Strålsäkerhetsmyndigheten 2017-03-16 Utgående Ej publicerat
Svar på SSMs förslag till ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) 2015-12-14 Inkommande Boverket 3366/2015 Ej publicerat
Brev till MSB 2017-03-15 Utgående Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Ej publicerat
Korsreferenslista 2016-01-21 Internt dokument Ej publicerat
Slutbetänkande 2016-01-21 Utgående Regeringen
Miljö- och energidepartementet
Ej publicerat
Brev från MSB angående beredskapsfrågor 2016-01-29 Inkommande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Ej publicerat
Följebrev till Strålsäkerhetsmyndighetens remiss om ny strålskyddslag 2016-02-03 Utgående Enligt sändlista Ej publicerat
Regeringsbeslut - Förlängt uppdrag åt Strålsäkerhetsmyndigheten om genomförande av EU:s strålskyddsdirektiv 2016-02-09 Inkommande Regeringen
Miljö- och energidepartementet
M2016/00243/Ke Ej publicerat
Statskontoret - inga synpunkter att redovisa 2016-02-24 Inkommande Statskontoret Ej publicerat
Remissvar 2016-02-17 Inkommande Arbetsgivarverket 2016/0158 Ej publicerat
Remissvar 2016-02-24 Inkommande Karlskrona kommun Ej publicerat
Remissvar 2016-03-03 Inkommande Umeå kommun Ej publicerat
Remissvar 2016-03-09 Inkommande Mjölby kommun Ej publicerat
Remissvar 2016-03-09 Inkommande Naturvårdsverket NV-01514-16 Ej publicerat
Remissvar 2016-03-10 Inkommande Ånge kommun Ej publicerat
Remissvar 2016-03-11 Inkommande Norrhälsinge Miljökontor Ej publicerat
Remissvar 2016-03-18 Inkommande Solna Stad Ej publicerat
Remissvar 2016-03-31 Inkommande Sveriges kommuner och landsting 16/00893 Ej publicerat
Remissvar 2016-04-05 Inkommande Kammarrätten i Sundsvall AdmD 51-2016-37 Ej publicerat
Remissvar 2016-04-08 Inkommande Sveriges Byggindustrier (BI) Ej publicerat
Remissvar 2016-04-11 Inkommande Trollhättans kommun Ej publicerat
Remissvar 2016-04-18 Inkommande Vetenskapsrådet 1.1.3-2016-634 Ej publicerat
Remissvar 2016-04-21 Inkommande Domstolsverket DV 397-2016 Ej publicerat
Remissvar 2016-04-21 Inkommande Vadstena kommun Ej publicerat
Remissvar 2016-04-21 Inkommande Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala 016AÄ:10 Ej publicerat
Remissvar 2016-04-25 Inkommande Livsmedelsverket 2016/00842 Ej publicerat
Remissvar 2016-04-22 Inkommande Swedac
Borås
Ej publicerat
Remissvar 2016-04-25 Inkommande Post- och telestyrelsen (PTS) 16-1307 Ej publicerat
Remissvar 2016-04-25 Inkommande Riksrevisionen 5.1.1-2016-0185 Ej publicerat
Remissvar 2016-04-25 Inkommande Inspektionen för vård och omsorg
IVO
10.1-6289/2016 Ej publicerat
Remissvar 2016-04-25 Inkommande Centrala etikprövningsnämnden A 11-2016 Ej publicerat
Remissvar 2016-04-26 Inkommande Statens Veterinärmedicinska anstalt 2016/163 Ej publicerat
Remissvar 2016-04-27 Inkommande Elsäkerhetsverket 16EV457 Ej publicerat
Remissvar 2016-04-28 Inkommande Folkhälsomyndigheten 00391-2016 Ej publicerat
Remissvar 2016-04-28 Inkommande Läkemedelsverket 3.4-2016-012514 Ej publicerat
Remissvar 2016-04-28 Inkommande Göteborgs universitet VR 2016/17 Ej publicerat
Remissvar 2016-04-28 Inkommande Arbetsmiljöverket 2016/007077 Ej publicerat
Remissvar 2016-04-28 Inkommande Vårdförbundet 2016/0616 Ej publicerat
Remisssvar 2016-04-29 Inkommande Haninge kommun Ej publicerat
Remisssvar 2016-04-29 Inkommande Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppsala kommun
2016-001018-MI Ej publicerat
Remissvar 2016-04-29 Inkommande Västra Götalandsregionen RS 2016-02417 Ej publicerat
Remissvar 2016-04-29 Inkommande Boverket 529/2016 Ej publicerat
Remissvar 2016-04-29 Inkommande Regelrådet RR 2016-000055 Ej publicerat
Remissvar 2016-04-29 Inkommande Östersunds kommun 428-2016 Ej publicerat
Remissvar 2016-04-29 Inkommande Kammarkollegiet 3.1-1113-16 Ej publicerat
Remissvar 2016-04-29 Inkommande Länsstyrelsen i Uppsala län 982-2016 Ej publicerat
Remissvar 2016-04-29 Inkommande Landstinget Dalarna LD16/00618 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-02 Inkommande Dragon Mining (Sweden) AB Ej publicerat
Remissvar 2016-05-02 Inkommande Försvarets materielverk (FMV) 16FMV4041-2:1 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-02 Inkommande Länsstyrelsen Södermanlands Län 560-937-2016 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-02 Inkommande Transportstyrelsen TSG 2016-430 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-02 Inkommande Statens Geotekniska Institut
SGI
5.0-1604-0266 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-02 Inkommande Konkurrensverket 128/2016 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-02 Inkommande Förvaltningsrätten i Göteborg AD 2016/0109 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-03 Inkommande Svenska kraftnät 2016/323 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-03 Inkommande LIF - de forskande läkemedelsföretagen Ej publicerat
Remissvar 2016-05-03 Inkommande Tullverket STY 2016-134 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-02 Inkommande Universitetskanslersämbetet 131-113-16 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-02 Inkommande Linköpings universitet 2016-68-02 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-03 Inkommande Svensk Solarieförening 2016-68-02 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-03 Inkommande Solna Stad MHN/2016-000382 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-03 Inkommande Energiföretagen Sverige Ej publicerat
Remissvar 2016-05-03 Inkommande Länsstyrelsen i Västmanlands län 500-832-16 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-03 Inkommande Kungliga Tekniska högskolan (KTH) Ej publicerat
Remissvar 2016-05-04 Inkommande Studsvik Nuclear AB S-16-150 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-04 Inkommande Svenska sjukhusfysikerförbundet Ej publicerat
Remissvar 2016-05-04 Inkommande Sveriges Tandläkarförbund Ej publicerat
Remissvar 2016-05-04 Inkommande Svensk Betong Ej publicerat
Remissvar 2016-05-04 Inkommande Region Östergötland RS 2016-168 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-04 Inkommande Riksgälden 2016/151 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-04 Inkommande Malmö stad 270:01449-2016 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-04 Inkommande Stockholms universitet SU FV-1.1.3-0528-16 Ej publicerat
Begäran om förlängd svarstid 2016-05-04 Inkommande Lunds universitet Ej publicerat
Remissvar 2016-05-04 Inkommande Regionala etikprövningsnämnden i Lund ETIK Ö10 2016/151 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-04 Inkommande Jordbruksverket 6.1.17-1489/16 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-04 Inkommande Göteborgs stad Ej publicerat
Remissvar 2016-05-04 Inkommande Vattenfall AB GU-16-025 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-04 Inkommande Kungälvs kommun Ej publicerat
Remissvar 2016-05-04 Inkommande Alvesta Kommun Ej publicerat
Remissvar 2016-05-04 Inkommande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 2016-2030 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-04 Inkommande Westinghouse Electric Sweden AB ES 16-196 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-03 Inkommande Region Halland RS160095 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-04 Inkommande FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
FOI-2016-733 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-04 Inkommande Sydkraft AB Ej publicerat
Remissvar 2016-05-04 Inkommande Svea Hovrätt 2016/163 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-04 Inkommande Kärnavfallsrådet Ej publicerat
Remissvar 2016-05-04 Inkommande Konsumentverket Ej publicerat
Remissvar 2016-05-04 Inkommande Forsmarks Kraftgrupp AB F-0021865 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-04 Inkommande Barsebäck Kraft AB 1028124 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-04 Inkommande Ringhals AB 2357896 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-04 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 542383 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-04 Inkommande Svensk förening för röntgensjuksköterskor 542383 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-04 Inkommande Sveriges geologiska undersökning (SGU) 33-382/2016 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-04 Inkommande Länsstyrelsen i Skåne län 452-4839-16 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-04 Inkommande Räddningstjänsten Syd 452-4839-16 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-05 Inkommande Miljövänner för kärnkraft (MFK) Ej publicerat
Remissvar 2016-05-05 Inkommande Privattandläkarna Ej publicerat
Remissvar 2016-05-05 Inkommande Region Skåne Ej publicerat
Remissvar 2016-05-05 Inkommande TCO Ej publicerat
Remissvar 2016-05-05 Inkommande Sveriges Kärntekniska Sällskap Ej publicerat
Remissvar 2016-05-05 Inkommande European Spallation Source ERIC ESS-008355 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-05 Inkommande INDUSTRIARBETSGIVARNA Ej publicerat
Remissvar 2016-05-09 Inkommande Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation
SHR
Ej publicerat
Remissvar 2016-05-09 Inkommande Swedac
Stockholm
Ej publicerat
Remissvar 2016-05-09 Inkommande Socialstyrelsen Ej publicerat
Remissvar 2016-05-09 Inkommande Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt Ej publicerat
Remissvar - Synpunkter på SSMs förslag till definition av begreppet 'strålkälla' samt dess tillämpning i SSMs föreskrifter 2016-05-04 Inkommande Westinghouse Electric Sweden AB ES 16-195 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-05 Inkommande Näringslivets Regelnämnd (NNR) 2016/020 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-12 Inkommande Stockholms stad 137-299/2016 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-12 Inkommande Oskarshamns kommun KS 2016/000153-4 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-16 Inkommande Östhammars kommun KS-2016-181 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-17 Inkommande Karolinska institutet 1-104/2016 Ej publicerat
Remissvar 2016-05-24 Inkommande Generalläkaren Ej publicerat
Remissvar 2016-05-24 Inkommande Försvarsmakten Högkvarteret Ej publicerat
Remissvar 2016-06-03 Inkommande Lunds universitet V 2016/940 Ej publicerat
Kompletterande remissvar 2016-05-27 Inkommande Westinghouse Electric Sweden AB ES 16-221 Ej publicerat
Kompletterande remissynpunkter 2016-06-21 Inkommande European Spallation Source ERIC ESS-0058355 Ej publicerat
Kompletterande remissvar 2016-06-17 Inkommande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Ej publicerat
Kompletterande remissvar 2016-06-27 Inkommande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Ej publicerat