SSM2015-1640

Remiss - Begäran om yttrande angående SKB:s SFR-ansökan
I/U-datum 2015-03-23
Ärendepart SSM enl. sändlista
Anläggning
Ärendestatus Avslutad
Avslutningsdatum 2020-02-26
Kontakt registrator@ssm.se

Handlingar i ärendet

Handlingsmening I/U-datum Riktning Avsändare/mottagare Egen referens Dokument
Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s ansökan om tillstånd för SFR 2018-02-06 Internt dokument Ej publicerat
Inbjudan: Information till remissinstanser – Utbyggnad och fortsatt drift av SFR 2018-02-06 Internt dokument Ej publicerat
SSM:s remiss av SKB:s ansökan om utbyggnad av SFR 2015-04-01 Utgående Enligt sändlista Ej publicerat
Remissvar 2015-04-10 Inkommande Sveriges kommuner och landsting 15/1985 Ej publicerat
Remissvar 2015-04-15 Inkommande Naturvårdsverket NV-02712-15 Ej publicerat
Begäran om förlängd svarstid 2015-04-23 Inkommande Östhammars kommun KS-2015-5 Ej publicerat
Remissvar 2015-04-29 Inkommande Kemikalieinspektionen 4.2.3.b-H15-03916 Ej publicerat
Minnesanteckningar: SFR-utbyggnad remissmöte 2015-05-06 2015-05-12 Utgående Enligt sändlista Ej publicerat
SKB:s förtydliganden av SSMs minenasanteckningar remissmötet 2015-05-06 2015-05-13 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
Hemställan om remiss i ärendet om nytt/utbyggt slutförvar i Forsmark 2015-05-25 Inkommande Naturskyddsföreningen Uppsala län Ej publicerat
Svar på begäran om förlängd svarstid 2015-06-05 Utgående Östhammars kommun Ej publicerat
Remissvar 2015-08-20 Inkommande Boverket 1103/2015 Ej publicerat
Remissvar 2015-08-24 Inkommande Havs- och vattenmyndigheten Ej publicerat
Remissvar 2015-08-28 Inkommande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 2015-2107 Ej publicerat
Frågor från Östhammars kommun i samband med remissen av SFR-utbyggnadsansökan 2015-09-03 Inkommande Östhammars kommun Ej publicerat
Svar på frågeställningar från Östhammars kommun 2015-09-08 Utgående Östhammars kommun Ej publicerat
Remissvar samt Länsstyrelsens yttrande till Mark och miljödomstolen angående fullständighet av SKB:s miljöbalksansökan 2015-09-09 Inkommande Länsstyrelsen i Uppsala län 551-2017-15, 551-621-15 Ej publicerat
Remissvar 2015-09-21 Inkommande Stockholms universitet SU FV-1.1.3-1123-15 Ej publicerat
Remissvar 2015-09-22 Inkommande Energimyndigheten 2015-3083 Ej publicerat
Remissvar 2015-09-22 Inkommande Uppsala universitet UFV 2015/496 Ej publicerat
Remissvar 2015-09-22 Inkommande Göteborgs universitet VR 2015/39 Ej publicerat
Remissvar 2015-09-23 Inkommande Kärnavfallsrådet M1992:A/2015/21 Ej publicerat
Remissvar 2015-09-25 Inkommande Kungliga Tekniska högskolan (KTH) V-2015-0295 Ej publicerat
Remissvar 2015-09-28 Inkommande STRABAG Sverige AB Ej publicerat
Remissvar 2015-09-28 Inkommande Vetenskapsrådet 1.1.9-2015-5600 Ej publicerat
Remissvar 2015-09-28 Inkommande Naturskyddsföreningen Uppsala län Ej publicerat
Remissvar 2015-09-29 Inkommande Mittuniversitetet
Sundsvall
MIUN 2015-862 Ej publicerat
Remissvar 2015-09-29 Inkommande Swedac
Stockholm
2015/1059 Ej publicerat
Remissvar 2015-09-29 Inkommande Kungliga vetenskapsakademien KVA/2015/97/76 Ej publicerat
Remissvar 2015-10-01 Inkommande Regionförbundet i Kalmar län Ej publicerat
Remissvar 2015-09-30 Inkommande Miljövänner för kärnkraft (MFK) Ej publicerat
Remissvar 2015-09-30 Inkommande Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG)
Naturskyddsföreningen
Ej publicerat
Remissvar 2015-11-25 Inkommande Östhammars kommun Ej publicerat
Remissvar Östhammars kommun - bilagor 2015-11-26 Inkommande Östhammars kommun Ej publicerat
Remissvar: Kompletterande yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG 2016-09-30 Inkommande Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG)
Naturskyddsföreningen
M 7062-14 Ej publicerat
Möjlighet att kommentera remissynpunkter 2018-09-06 Utgående Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat
SKB:s kommentarer till yttranden till SSM:s remiss av ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen 2018-12-19 Inkommande Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Ej publicerat