Anmälningspliktig verksamhet

Vissa verksamheter blir anmälningspliktiga från och med den 29 januari 2019. Det innebär att du som bedriver verksamheten ska anmäla detta till Strålsäkerhetsmyndigheten.

För en stor del av de verksamheter som blir anmälningspliktiga ersätter anmälningsplikten den tillståndsplikt de tidigare haft. Verksamheter som har tillstånd och vars tillståndsplikt ersätts av anmälningsplikt behöver inte anmäla sig förrän det datum då deras tillstånd löper ut. 

Anmälningsplikten börjar gälla den 29 januari 2019 för de verksamheter som inte tidigare har behövt ett individuellt tillstånd. De kommer sedan ha en tre månaders tidsfrist innan anmälan ska ha gjorts. Senast den 29 april 2019 ska de ha inkommit med anmälan. Anmälan kommer att kunna göras via en e-tjänst. 

Anledningen till att vissa verksamheter får sin tillståndsplikt ersatt av anmälningsplikt är att risken med dessa verksamheter enligt Strålsäkerhetsmyndighetens analys inte är så hög att de behöver granskas innan de kan tillåtas starta.

För arbetsplatser med förhöjd halt av radon samt för industriella verksamheter som hanterar naturligt förekommande radioaktivt material (NORM) är det i stället en skärpning med krav på anmälan, vilket inte har funnits tidigare.

Anmälningspliktiga verksamheter

Följande verksamheter blir anmälningspliktiga:

 • odontologisk röntgendiagnostik med intraoralt placerad bildmottagare
 • tekniska anordningar som innehåller ett röntgenrör eller en sluten strålkälla
 • veterinärmedicinsk röntgendiagnostik av smådjur
 • röntgen inom godshantering och materialanalys (till exempel kabinettröntgen, XRF och XRD)
 • radioaktiva slutna strålkällor som inte kategoriseras som strålkällor med hög aktivitet (HASS)
 • öppna strålkällor med låg aktivitet
 • arbetsplatser med radonhalter över 200 Bq/m3
 • mikrovågstorkning
 • medicinska solarier
 • industriella verksamheter som hanterar naturligt förekommande radioaktivt material (NORM)
 • yrkesmässig handel med strålkällor, förutom de som kategoriseras som strålkällor med hög aktivitet (HASS)

Odontologisk röntgen­diagnostik med intraoralt placerad bildmottagare 

Tillståndsplikten för röntgenutrustning med intraoralt placerad bildmottagare ersätts med anmälningsplikt. Ansvaret kommer att ligga på den juridiska person som bedriver verksamheten.

Anmälningsplikten börjar gälla den 29 januari 2019, och senast den 29 april 2019 ska anmälan ha gjorts. Anmälan kommer att kunna göras via en e-tjänst.

Förändringarna är en följd av att tidigare föreskrifter (SSMFS 2008:5) upphävs och ersätts av ett kapitel i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:2) om anmälningspliktiga verksamheter.

Krav på anmälan och registrering kopplat till en avgift ger Strålsäkerhetsmyndigheten de ekonomiska medel som krävs för att kontinuerligt bedriva tillsyn över röntgenverksamheten i tandvården. Att ansvaret läggs på verksamhetsutövaren är i linje med hur Strålsäkerhetsmyndigheten generellt riktar sina föreskrifter. 

Tekniska anordningar som innehåller ett röntgenrör eller en sluten strålkälla

Tillståndsplikten för tekniska anordningar som innehåller ett röntgenrör eller en sluten strålkälla ersätts av anmälningsplikt. Berörda verksamhetsutövare behöver göra anmälan först det datum som deras tillstånd löper ut.

Veterinärmedicinsk röntgendiagnostik av smådjur 

Tillståndsplikten för verksamheter med röntgendiagnostik av smådjur (med strålfältet riktat rakt nedåt) och verksamheter med tandröntgen av smådjur (med intraoralt placerad bildmottagare) ersätts av anmälningsplikt. Berörda verksamhetsutövare behöver göra anmälan först det datum som deras tillstånd löper ut.

Röntgen inom godshantering och materialanalys

Tillståndsplikten för verksamheter med röntgen inom materialanalys (till exempel kabinettröntgen, XRF och XRD) ersätts av anmälningsplikt. Berörda verksamhetsutövare behöver göra anmälan först det datum som deras tillstånd löper ut.

Radioaktiva slutna strålkällor som inte kategoriseras som strålkällor med hög aktivitet (HASS)

Tillståndsplikten för verksamheter med slutna strålkällor som inte kategoriseras som HASS (nivåvakter, densitetsmätare, ytviktsmätare, fukthaltsmätare, borrhålslogg, vissa kalibreringsstrålkällor, vissa eliminatorer/jonisatorer, med mera) ersätts av anmälningsplikt. Berörda verksamhetsutövare behöver göra anmälan först det datum som deras tillstånd löper ut.

Öppna strålkällor med låg aktivitet

Tillståndsplikten för verksamheter med öppna strålkällor med låg aktivitet (det vill säga sådana som inte kräver en strålskyddsexpert), ersätts av anmälningsplikt. Berörda verksamhetsutövare behöver göra anmälan först det datum som deras tillstånd löper ut.

Arbetsplatser med radonhalter över 200 Bq/m3 

På samtliga arbetsplatser i Sverige har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön. Enligt de nya föreskrifterna ska arbetsgivare anmäla arbetsställen och arbetsplatser där radonhalten överstiger 200 Bq/m3 till Strålsäkerhetsmyndigheten. Arbetsgivaren ska även vidta åtgärder för att sänka halten. Om åtgärderna inte leder till att halterna kan sänkas till under 200 Bq/m3 ska det anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten. 

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och identifiera arbetstagare som riskerar en årlig radonexponering som överstiger Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m3. Om arbetsgivaren identifierar arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla detta till Strålsäkerhetsmyndigheten. Gränsvärdet tar hänsyn till både radonhalten på arbetsplatsen och arbetstagarens vistelsetid där. 

Anmälningsplikten börjar gälla den 29 januari 2019, och senast den 29 april 2019 ska anmälan ha gjorts. Anmälan kommer att kunna göras via en e-tjänst.

Mikrovågstorkning

Tillståndsplikten för verksamheter som använder mikrovågstorkare ersätts av anmälningsplikt. Berörda verksamhetsutövare behöver göra anmälan först det datum som deras tillstånd löper ut.

Medicinska solarier

Tillståndsplikten för användning av medicinska solarier ersätts av anmälningsplikt. Anmälningsplikten börjar gälla den 29 januari 2019, och senast den 29 april 2019 ska anmälan ha gjorts. Anmälan kommer att kunna göras via en e-tjänst. En anmälan behöver endast göras i de fall kraven i föreskrifterna inte uppfylls.  

Industriella verksamheter som hanterar naturligt förekommande radioaktivt material (NORM)

Verksamheter som hanterar naturligt förekommande radioaktivt material med en aktivitetskoncentration som överskrider 1 kBq/kg torrsubstans per nuklid i uran- eller toriumserierna eller överskrider 10 kBq/kg torrsubstans för kalium-40 ska anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Anmälningsplikten börjar gälla den 29 januari 2019 och berörda verksamhetsutövare behöver göra en anmälan senast den 29 april 2019. Anmälan kommer att kunna göras via en e-tjänst. 

Berörda verksamhetsutövare med tillstånd behöver göra anmälan först det datum som tillståndet löper ut. 

Yrkesmässig handel med strålkällor som inte kategoriseras som strålkällor med hög aktivitet (HASS)

Yrkesmässig handel med strålkällor ska anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten. Berörda verksamhetsutövare behöver göra anmälan först det datum som tillståndet löper ut.

Handel med strålkällor som kategoriseras som HASS är fortsatt tillståndspliktig.