Meän alat

Jokapaikassa yhtheiskunnassa oon sätheilyä. Luonolinen sätheily tullee muumuassa maaperästä, aurinkosta ja avaruuesta. Sätheily oon kans ihmisen luomaa: siukka­hoiossa käytethään sätheilyä ette havata ja hoitaa eri siukkuuksia.

Yinvoimaloissa oon polttoainetta joka tuottaa sätheilyä. Käsifoonit, tukiasemat (bas-), sulariymmit, sähkölinjat ja vissit teolisuuen laitheet tuottava sätheilyä – se lista oon pitkä.

Met tehemä työtä sätheilyturvalisen yhtheiskunnan puolesta turvalisuutta paranta­malla ja sätheilyriskiä rajottamalla.

Yinvoima

Yinvoima oon osa meän maan sähkötuotanosta. Met valvoma ette toiminta tapahtuu sätheilyturvalisesti asettamalla vaatimuksia ja kollaamalla turvalisuustyötä. Met tarkastamma ette yinaihneet ja yintekniset varustheet ei pääse väähriin käshiin. Met valvoma ette pärsunaahliin ja ympäristhöön kohistuu niin vähä sätheilyä ko maholista.

Terhveys- ja siukkahoito

Erilaista sätheilyä käytethään pasientitten tutkimisheen ja hoitamisheen, esimerkiksi rönkkitutkimuksissa ja kanserihoiossa. Met annama säänöt sille mitenkä sätheilyä pittää käyttää hoiossa ja met tarkastamma ette sääntöjä nouatethaan niin ette pasienttiä, pärsunaalia ja ihmisiä suojathaan.

Tutkimus ja teolisuus ja kans kaupaliset tuotheet ja palvelut

Sätheilyä käytethään tutkimuksissa ja teolisuuessa, muumuassa laporatuurioissa ja värstoila. Mittalaitheet joissa oon raatioaktiivisia aihneita, palohällyytykset, sulariymmit, laaseripeekkarit ja larmauskaaret (-bågar) oon esimerkkiä tuotheista joitten käyttö perustuu sätheihlyyn. Semmosille tuotheile met lyömä lukhuun raja- ja stantarttiarvot. Met panema kans vaatimukset niile joila oon vastuu ette laitheitten käyttö oon sätheily­turvalinen.

Luonolinen sätheily

Sätheilyä oon joka paikassa luonossa. Se oon meän tehtävä informeerata riskistä ja toihmeenpanoista niin ette ei-toivotut efektit luonolisesta sätheilystä vähentyvä. Luonolisen sätheilyn esimerkkiä oon sätheily aurinkosta, ratonista ja avaruuesta.

Raatioaktiiviset jätheet

Yinvoimaloitten käyttö tuottaa raatioaktiivista jätettä ja käytettyä polttoainetta jokka häätyy ottaa halthuun. Raatioaktiivista jätettä tulle muustaki teolisuuesta, hoitoalalta ja tutkimuksista. Luonolisiaki raatioaktiivisia aihneita saattaa tarvita ottaa halthuun samala mallin ko jätheitä. Met panema vaatimukset niile joila oon vastuu niin ette jätheet käsitelhään sätheilyturvalisesti. Met olema kans matkassa kehittämässä sätheilyturvalisuutta kansanvälisesti osalistumalla yhtheistyöhön niin EY:n sisälä ko mailmanlaajusestikki.