Meän työtehtävät

Viranomhainen pannee vaatimuksia sille jolla oon toimintaa jossa oon sätheilyä. Met annama kans neuoja mitenkä suojautua sätheilylle. Vaatimuksila ja neuoila oon tietheelinen pohja. Sitte met kans rahotamma tutkimusta.

Emmä met vain pane vaatimuksia – met kollaama kans ette net totheutethaan. Jos met näemä puutheita jonku toiminan sätheilyturvassa meilä oon monta eri maholisuutta toimia – ja met saatama päättää ette toiminan pittää paikala lopettaa.

Kellä oon vastuu?

Vastuu sätheilyturvalisuuesta oon kokohnaan sillä jolla oon sätheilytoimintaa. Sätheilyturvaviranomhaisen tehtävä oon ette valvoa ette se jolla oon vastuu toiminasta, tekkee sen turvalisesti. 

Viranomhaisella oon usseita rollia ja tehtäviä.

Normia-antavanna viranomhaisenna: met otama framile sääntöjä toiminoile jossa käsitelhään sätheilyä.

Valvovanna viranomhaisenna: met kollaama ette se jolla oon sätheilytoimintaa nouattaa sääntöjä ja ottaa oman sätheilyturvavastuun. Sen met tehemä inspekteeraamalla esimerkiksi yinvoimaloita ja siukkatupia ja kans teolisuuksia ja ynivärsiteettiä jokka käyttävä sätheilyä. Met tuema kans kuntia niitten sulariymmitten valvomisessa.

Luananto-viranomhaisenna: met tarkastamma hakemuksia ko oon kyse jonku sätheilytoiminan alottamisesta eli sen muuttamisesta. Met harkittemma ja päätämä lupakysymyksissä eli annama hallituksele ehotuksia mitenkä päättää. Esimerkkiä toiminoista jokka vaativa luan oon yinvoimalat, voimakhaitten laaserilaitheitten ja rönkkilaitheitten käyttäminen ja kans raatioaktiivisen materiaalin kuljettaminen.

Ekspertti-viranomhaisenna: met autama yhtheiskunnalisessa tionrakentamisessa omala toiminta-alala. Sen met tehemä rahottamalla tutkimuksia ja seuraamalla tutkimustuloksia. Met annama kans neuvoja ja ehotuksia suurele ylheisölle (allmänheten) siittä mitenkä sitä suojaa itteä luonolista sätheilyä vasthaan esimerkiksi ratonista ja aurinkosta.

Peretskaappi-viranomhaisenna: met koortineeraama kansalista sätheilysuojaperetskaappia. Meilä on peretskaappi ympäri vuorokauen niin ette met nopeasti saatama käsitellä sätheilyonnettomuuk­sitten ja -tapahtumitten seuraukset Ruottissa eli ulkomaila.

Kansanvälisennä kehitysviranomhaisenna: met totheutamma prujektia  jokka lissäävä sätheilyturvalisuutta muissa maissa.

Miljöötavotheista vastaavanna viranomhaisenna: meilä oon vastuu kysymyksistä miljöölaatutavotheessa Turvalinen sätheilymiljöö. Kyse oon siittä ette pittää raatioaktiivisitten aihneitten taso matalanna, vähentää ihokanseritaphauksitten määrää ja kartottaa elektromangneettisitten kentitten riskiä – esimerkiksi sähkölinjoja ja käsifoonia – ja met tehemä kans tarvittavat toihmeenpanot jos met tunnistamma riskiä.

Kansalisenna mittauspaikkana: met määrittelemä laitheet joita käytethään hoitoalala, tutkimuksessa ja teolisuuessa.