Toimialamme

Säteilyä on kaikkialla yhteiskunnassa. Luonnonsäteilyä tulee muun muassa kallioperästä, auringosta ja avaruudesta. Myös ihminen on kehittänyt säteilyä synnyttäviä laitteita: terveydenhuollossa säteilyä käytetään eri sairauksien diagnostisoinnissa ja hoidossa.

Ydinvoimaloissa on polttoainetta, joka aiheuttaa säteilyä. Matkapuhelimet, tukiasemat, solariumit, voimajohdot ja jotkut teollisuuden koneet/laitteet – luettelosta saa pitkän - synnyttävät säteilyä.

Pyrimme varmistamaan yhteiskunnan säteilyturvallisuuden parantamalla turvallisuutta eri tavoin ja rajoittamalla säteilylle altistumisen vaaraa.

Ydinvoima

Maamme sähkönsaanti turvataan osittain ydinvoimalla. Valvomme, että toimintaa harjoitetaan säteilyturvallisesti asettamalla ydinvoimaloille vaatimuksia sekä seuraamalla ja valvomalla turvallisuustyötä. Valvomme, etteivät ydinaineet ja ydintekniset laitteet joudu asiattomien käsiin. Valvomme, että henkilökunnan ja ympäristön säteilylle altistuminen jää mahdollisimman vähäiseksi.

Terveyden- ja sairaanhoito

Säteilyä eri muodossa käytetään potilaiden tutkimiseen ja hoitoon, esimerkiksi röntgentutkimusten ja syöpähoitojen yhteydessä. Laadimme sääntöjä säteilyn käytölle hoitoalalla ja valvomme, että niitä noudatetaan, suojellaksemme potilaita, henkilökuntaa ja tavallisia ihmisiä.

Tutkimustyö ja teollisuus sekä kaupalliset tuotteet ja palvelut

Säteilyä käytetään tutkimustyössä ja teollisuudessa, muun muassa laboratorioissa ja konepajoissa. Radioaktiivisia aineita sisältävät mittauslaitteet, paloilmoittimet, solariumit, laserosoittimet ja hälytysportit ovat esimerkkejä tuotteista, joiden toiminta perustuu säteilyn käyttöön. Tällaisille tuotteille määräämme raja- ja ohjearvot. Asetamme myös vaatimuksia käytöstä vastaaville varmistaaksemme tuotteiden säteilyturvallisen käytön.

Luonnonsäteily

Säteilyä esiintyy kaikkialla luonnossa. Tehtävänämme on tiedottaa vaaroista ja toimenpiteistä luonnonsäteilyn haitallisten vaikutusten minimoimiseksi. Esimerkkejä luonnonsäteilystä ovat auringosta, radonista ja avaruudesta tuleva säteily.

Radioaktiivinen jäte

Ydinvoimaloiden toiminnassa syntyy radioaktiivista jätettä ja käytetystä polttoaineesta on huolehdittava. Radioaktiivista jätettä syntyy myös muussa teollisuudessa, terveydenhuollossa ja tutkimustyössä. Myös luonnon radioaktiivisista aineista saattaa tarvita huolehtia samalla tavoin kuin jätteestäkin. Asetamme vaatimuksia vastuussa oleville varmistaaksemme, että jätettä käsitellään säteilyturvallisella tavalla. Lisäksi edistämme säteilyturvallisuuden kehittämistä kansainvälisellä tasolla osallistumalla erilaisiin yhteistyöhankkeisiin sekä EU:n puitteissa että globaalisella tasolla.