Työtehtävämme

Tehtävänämme on asettaa vaatimuksia säteilytoimintaa harjoittaville. Annamme myös neuvoja säteilyltä suojautumiseen. Vaatimukset ja neuvot perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin. Lisäksi rahoitamme tutkimustyötä.

Emme vain esitä vaatimuksia, vaan valvomme myös, että niitä noudatetaan. Jos huomaamme toimintaa harjoittavan säteilyturvallisuudessa puutteita, meillä on hyvät mahdollisuudet puuttua asiaan – ja voimme päättää toiminnan välittömästä lakkauttamisesta.

Kenellä on vastuu?

Säteilytoimintaa harjoittavalla on täysi vastuu toiminnan säteilyturvallisuudesta. Säteilyturvaviraston tehtävänä on valvoa, että toiminnasta vastaava harjoittaa toimintaa turvallisella tavalla. 

Virastolla on useita eri rooleja ja tehtäviä.

Normittavana viranomaisena: laadimme sääntöjä säteilyä toiminnassaan käsitteleville.

Valvontaviranomaisena: valvomme, että säteilytoimintaa harjoittava noudattaa sääntöjä ja kantaa vastuun toimintansa säteilyturvallisuudesta. Tämä tapahtuu siten, että teemme tarkastuksia esimerkiksi ydinvoimaloissa ja sairaaloissa sekä säteilyä käyttävissä teollisuuslaitoksissa ja yliopistoissa. Tuemme myös kuntia solariumien valvonnassa.

Lupahakemuksia käsittelevänä viranomaisena: tarkastamme säteilytoiminnan perustamis- tai muutoshakemuksia. Käsittelemme lupahakemuksia ja annamme niihin liittyviä päätöksiä tai esitämme hallitukselle päätösehdotuksia. Esimerkkejä toiminnasta, johon vaaditaan lupa, ovat ydinvoimalat, voimakkaiden laser- ja röntgenlaitteiden käyttö sekä radioaktiivisen materiaalin kuljetukset.

Asiantuntijaviranomaisena: parannamme yhteiskunnan tietotasoa omalla toimialallamme rahoittamalla tutkimustyötä ja seuraamalla tutkimustuloksia. Annamme myös kansalaisille neuvoja ja suosituksia siitä, miten he suojautuvat esimerkiksi radon- ja auringonsäteilyä vastaan.

Valmiusviranomaisena: koordinoimme kansallista säteilyturvallisuusvalmiutta. Pystymme kaikkina vuorokauden aikoina käsittelemään nopeasti Ruotsissa ja ulkomailla mahdollisesti tapahtuvien säteilyonnettomuuksien ja –tapahtumien seuraukset.

Kansainvälisenä kehitysviranomaisena: toteutamme projekteja, jotka edistävät säteilyturvallisuutta muissa maissa.

Ympäristötavoitteista vastaavana viranomaisena:: vastaamme ympäristönlaatutavoitteen Turvallinen säteily-ympäristö piiriin kuuluvista asioista. Tavoitteina on pitää radioaktiivisten aineiden määrät alhaisella tasolla, vähentää ihosyöpään sairastuvien määrää ja kartoittaa sähkömagneettisten kenttien (esim. voimajohdot ja matkapuhelimet) aiheuttamia riskejä sekä ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin, jos riskit tunnistetaan.

Valtakunnallisten mittausten suorittajana: kalibroimme laitteita, joita käytetään terveydenhuollossa, tutkimustyössä ja teollisuudessa.