Remiss från IAEA: Revision av SSG-22, Användning av anpassat djupförsvar vid tillämpning av säkerhetskrav för forskningsreaktorer (Revision of SSG-22, Use of a Graded Approach in the Application of the Safety Requirements for Research Reactors)

IAEA har bett sina medlemsländer om synpunkter på dokumentet ”Revision av SSG-22, Användning av anpassat djupförsvar vid tillämpning av säkerhetskrav för forskningsreaktorer (Revision of SSG-22, Use of a Graded Approach in the Application of the Safety Requirements for Research Reactors) -DS511”.

Utkastet till rådgivande dokument (Safety Guide) har förberetts för att publiceras i IAEA:s Safety Standards Series och har granskats av ett flertal konsultmöten och av IAEA:s kommittéer för framtagning av säkerhetsstandarder avseende beredskap (EPReSC), kärnsäkerhet (NUSSC), strålskydd (RASSC), transportsäkerhet (TRANSSC), radioaktivt avfall (WASSC) och kärnsäkerhetsskydd (NSGC).

Syftet med det aktuella rådgivande dokumentet är, i enlighet med IAEA:s kommission för säkerhetsstandarder (CSS), att uppdatera den nuvarande säkerhetsguiden SSG-22, bland annat för att ta hänsyn till

  • Strukturen på övriga dokument inom IAEA:s säkerhetsstandarder
  • Återkoppling från användare av IAEA:s säkerhetsstandarder med koppling till säkerhetsstandarder
  • Lärdomar från olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima Daiichi samt från andra tillbud i kärnteknisk industri

Lämna kommentarer

IAEA efterfrågar kommentarer på dokumentens relevans och användbarhet, innehåll och fullständighet, och kvalité och tydlighet. Man vill även veta om utkasten ger en bra bild av gränssnittet mellan säkerhet och kärnsäkerhetsskydd. Slutligen efterfrågas kommentarer kring om det aktuella tar hänsyn till krav i IAEA:s standard SSR-3 som behandlar säkerhetsfrågor för forskningsreaktorer.

Kommentarer avseende språk m.m. är välkomna men utkasten till rådgivande dokument kommer slutligen att genomgå en omfattande språklig granskning.

Strålsäkerhetsmyndigheten samlar in och sammanställer Sveriges synpunkter på IAEA:s förslag. Rapporterna kan laddas ner under rubriken DS511 på IAEA:s webbplats.

Synpunkter lämnas skriftligt på engelska med hjälp av IAEA:s mall (Comment Form) som också kan laddas ner från IAEA:s webbplats. För varje kommentar ges hänvisning till relevant paragraf och gärna med förslag till alternativ text. 

Kommentarerna skickas med e-post till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 21 maj 2021.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Nils Sandberg
SE-171 16 Stockholm
E-post: nils.sandberg@ssm.se