Kungörelse – Miljökonsekvensbeskrivning med anledning av Westinghouse Electric Sweden AB:s ansökan om tillstånd för fortsatt verksamhet

Westinghouse Electric Sweden AB (WSE), organisationsnummer 556070-6359, har hos Strålsäkerhetsmyndigheten ansökt om tillstånd för fortsatt verksamhet enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen). Ansökan avser anläggningarna i Västerås kommun och fastigheterna Bränslefabriken: Västerås 3:61 samt Tegnérområdet: Isolatorn 3. Nuvarande tillstånd enligt kärntekniklagen löper ut 2019-12-31. Till ansökan har även en miljökonsekvensbeskrivning lämnats in. Verksamheten ryms inom ramen för de tidsobegränsade tillstånd som bolaget har fått enligt 9 kap. miljöbalken i mål M 3047-08 samt mål M 6339-07 Miljödomstolen Nacka tingsrätt.

Yttranden och synpunkter

Synpunkter på ansökan och miljö­konsekvens­beskrivningen lämnas senast den 1 augusti 2019, via e-post till registraturen med referens till ärende SSM2018-3592.

Eventuella frågor besvaras av Marika Andersson, tel. 08-799 44 18.