Remiss: Förslag om nationell strategi för Sveriges kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet

Du erbjuds här möjligheten att lämna kommentarer på Strålsäkerhetsmyndigheten remiss "Förslag om nationell strategi för Sveriges kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet". Kommentarerna lämnas i bifogad svarsmall, senast den 29 oktober 2021.

Remissen utgår från Strålsäkerhetsmyndighetens tidigare regeringsuppdrag på området och är även framtagen i dialog vid förberedande samverkansplattformsmöten med representanter för olika strålsäkerhetsrelaterade verksamheter (3 möten under året).

I remissen föreslås fem strategiska inriktningar med prioriterade insatser som sammantaget syftar till att säkerställa att Sveriges nationella kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet upprätthålls och utvecklas under den kommande tioårsperioden:

  • Nationell samordning
  • Forskningspolitik för livskraftiga forskningsmiljöer
  • Internationell forskningssamverkan
  • Utbildningar för samhällets kompetensbehov
  • Strålsäkerhetsområdets attraktionskraft.

Remissen är särskilt riktad till verksamheter inom strålsäkerhetsområdet.

Alla synpunkter beaktas, men måste samordnas i ett gemensamt svar från varje organisation. Myndigheten förbehåller sig rätten att göra egna prioriteringar och avvägningar i de slutliga skrivningarna.

Wordfilen med kommentarer skickas till e-postadressen registrator@ssm.se senast den 29 oktober. Var vänlig ange som rubrik "SSM2021-6186 remissvar".