Remiss från IAEA: Borrhålsanläggningar för slutförvaring av radioaktivt avfall – DS512

IAEA har bett sina medlemsländer om synpunkter på det rådgivande dokumentet ”Borrhålsanläggningar för slutförvaring av radioaktivt avfall” (Borehole Disposal Facilities for Radioactive Waste DS512). Synpunkter lämnas till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 14 januari 2022.

Utkastet till det rådgivande dokumentet (Safety Guide) har förberetts för att publiceras i IAEA:s Safety Standards Series och har granskats vid ett flertal konsultmöten samt av IAEA:s kommittéer för framtagning av säkerhetsstandarder avseende radioaktivt avfall (WASSC) och kärnsäkerhetsskydd (NSGC).

Syftet med de rådgivande dokumenten är, i enlighet med IAEA:s kommission för säkerhetsstandarder (CSS), att ge råd och rekommendationer till medlemsländer gällande utveckling, drift, förslutning, samt kontroll och kravställning för borrhålsanläggningar för slutförvaring av radioaktivt avfall. De typer av avfall som avses är förbrukade slutna radioaktiva källor samt låg och medelaktivt avfall som uppkommit i samband med hantering av dessa.

Lämna synpunkter

IAEA efterfrågar synpunkter på dokumentets relevans och användbarhet, innehåll och omfattning samt kvalité och tydlighet. Även frågor som berör säkerhet och säkerhetsskydd adresseras.

Kommentarer avseende språk m.m. är välkomna men dokumentet kommer att genomgå en omfattande språkgranskning av IAEA innan det fastställs.

Strålsäkerhetsmyndigheten samlar in och sammanställer Sveriges synpunkter på IAEA:s förslag.

Dokumentet kan laddas ner under rubriken DS512 på IAEA:s webbplats.

Synpunkter lämnas skriftligt på engelska med hjälp av IAEA:s mall (Comment Form) som också kan laddas ner från IAEA:s webbplats. För varje kommentar ges hänvisning till relevant paragraf och gärna med förslag till alternativ text.

Synpunkterna lämnas via e-post eller post till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 14 januari 2022.

Vänligen ange diarienummer SSM2021-7161 i ditt remissvar.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Nils Sandberg
SE-171 16 Stockholm
E-post: nils.sandberg@ssm.se