Remiss från IAEA: Handbok om design av fysiskt skydd för kärnämnen och kärntekniska anläggningar – NST055

IAEA-referens till ärendet: J0.10.02., SSM:s diarienummer: SSM2017-3906.

IAEA har bett sina medlemsländer om synpunkter på förslaget "Handbok om design av fysiskt skydd för kärnämnen och kärntekniska anläggningar" (Handbook on the Design of Physical Protection Systems for Nuclear Material and Nuclear Facilities) – NST055.

Syftet med förslaget, som har godkänts av IAEA:s Nuclear Security Guidance Committee, är att tillhandahålla omfattande och detaljerad vägledning för medlemsstater, deras behöriga myndigheter samt operatörer, vid tillämpning av rekommendationer och råd gällande upprättandet av ett effektivt fysiskt skydd för kärntekniska anläggningar och kärnämnen i bruk och förvar.

Strålsäkerhetsmyndigheten samlar in och sammanställer svenska synpunkter på IAEA:s förslag. Dokumentet NST055 återfinns på IAEA:s webbplats. Där finner du också anvisningar och en blankett för sammanställning av synpunkter (se Note Verbale). Det är bra men inte nödvändigt att använda blanketten för att lämna synpunkter.

Synpunkter önskas speciellt avseende dokumentets relevans och användbarhet, omfattning och fullständighet samt kvalité och tydlighet. Dokumentet kommer att genomgå en omfattande textredigering och språkgranskning av IAEA:s sekretariat efter det att innehåll och omfattning fastställts.

Synpunkter lämnas skriftligt, om möjligt på engelska och enlig den blankett för synpunkter som IAEA publicerat tillsammans med remissen, via post eller e-post, till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 11 december 2017 och skickas till:

Lovisa Wallin Caldwell
Strålsäkerhetsmyndigheten
171 16 Stockholm
E-post