Remiss från IAEA: Kvalificering av utrustning för kärntekniska anläggningar – DS514

IAEA-referens till ärendet: J5.03.1., SSM:s diarienummer: SSM2019-7740.

IAEA har bett alla medlemsstater om synpunkter på förslaget till säkerhetsguiden ”Kvalificering av utrustning för kärntekniska anläggningar (Equipment Qualification for Nuclear Installations)” – DS514.

Syftet med säkerhetsguiden, som har godkänts av IAEA:s kommission för säkerhetsstandarder (CSS), är att ge rekommendationer om utveckling och implementering av kvalificeringsprogram för utrustning vid kärnkraftsanläggningar, för att uppfylla specifika krav fastställda i IAEA:s säkerhetsstandarder.

Synpunkter begärs speciellt avseende dokumentets relevans och användbarhet, omfattning och helhet, samt kvalité och tydlighet. Dokumentet kommer att genomgå en omfattande editering och språkgranskning av IAEA:s sekretariat efter det att innehåll och omfattning fastställts.

Förslaget återfinns på IAEA:s webbplats. Där finner du också anvisningar och en blankett för sammanställning av kommentarer (Download Comment Form).

Synpunkter lämnas på engelska via post eller e-post, till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 22 November 2019 och skickas till:

Ervin Liszka
Strålsäkerhetsmyndigheten
SE-171 16 Stockholm

E-post: ervin.liszka@ssm.se